Skolan är en anpassad grundskola med fritidshem för elever med autismspektrumtillstånd. Personalen har hög kompetens för att arbeta med dessa elever i ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Eleven

Enligt Skollagen utgör diagnosen intellektuell funktionsnedsättning grund för mottagande i anpassad skola. Elever med diagnosen autism eller autismspektrumtillstånd har också rätt att bli mottagna förutsatt att de har intellektuell funktionsnedsättning. Beslut om mottagande föregås av utredningar med fyra olika bedömningar samt ansökan från vårdnadshavare. Eleverna har kostnadsfri skolskjuts till och från skolan inom kommunen.

Vår verksamhet

Ängsskolan har elever i årskurs 1-9. Eleverna undervisas efter läroplanens ämne eller ämnesområde. Varje elev erbjuds ett individuellt pedagogiskt upplägg med både enskild och undervisning i mindre grupper. Vi skapar en känsla av sammanhang med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vardagen. Tillit och respekt är grundstenarna för lärande och utveckling samt ett aktivt lärande mot självständighet där elevernas styrkor och intresse betonas.

Vi arbetar med bemötande av eleverna utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Eleverna får möjlighet att utveckla och behålla strategier för sitt lärande. Eventuella svårigheter kan kompenseras med tydliggörande metodik och redskap inom IT-världen.

Skolans lärmiljö

Skolan finns nära skogsområdet Björket och det är gångavstånd till centrum. Möjligheter finns till promenader, studiebesök och annat i skolans närhet. För att främja språkutvecklingen hos eleven är det av största vikt att se elevens intressen och motivation. Detta ligger till grund för att skapa möjligheter för språkinlärning och upplevelser efter individens förmåga.

Lärmiljön är individanpassad och har fokus på tydliggörande pedagogik. Varje elev har ett individuellt schema som visar dagens och veckans innehåll. Detta är till stöd för eleven för att få förståelse och sammanhang i sin vardag.

Autism är en funktionsnedsättning som medför svårigheter med kommunikation, sociala förmågor, relationer och beteende. Alternativ kompletterande kommunikation (AKK) används för att ge eleverna möjligheter att uttrycka sig och utveckla sin kommunikationsförmåga. Arbetssättet är visuellt tydliggörande och genomsyrar alla situationer under hela dagen. Detta för att ge stöd till eleverna och att göra tillvaron hanterbar och begriplig. 

Fritidsverksamheten

Fritidsverksamheten på skolan arbetar tillsammans med skolverksamheten med en helhetssyn för hela dagen. I stort sett arbetar samma personal i skolan som i fritidsverksamheten. Korttidsverksamhet för de elever som är över 13 år erbjuds efter myndighetsbeslut.

Personalen

Ansvariga för elevernas utbildning är speciallärare för anpassad grundskola och förskollärare, lärare i fritidshem, samt elevassistenter. De arbetar tillsammans i arbetslag. All personal har utbildning i autism och god kompetens att möta elever med autismspektrumtillstånd.

Rektor, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog ingår i elevhälsan. De arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja eleverna så att de når utbildningens mål.

Samarbeten

Ett nära samarbete med föräldrar finns i vardagen samt planerade utvecklingssamtal angående elevens individuella utvecklingsplan (IUP) två gånger per läsår.

Vi samarbetar med Barn- och ungdomshabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Karta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?