Skolplacering anpassad grundskola

Elev skriver i skolbok under en lektion.

Här ses hur skolplaceringar inom anpassad grundskola går till. Grundprincipen är att eleven placeras på den skola som vårdnadshavarna önskar. Samtidigt ska placeringen ske på skola som bäst kan möta det individuella behov av stöd som eleven har.

Önska skola inför årskurs 1 och 7

Om ert barn är mottagen i anpassad grundskola och ska börja i årskurs 1 i augusti finns möjlighet att önska skola. Ni kan önska upp till maximalt tre skolor.

Ansökningen ska ha kommit in senast 3 maj 2024.

Ansökan måste vara signerad av samtliga vårdnadshavare för att vara giltig.

Önskemål om skola garanterar inte att ert barn kommer att få plats i någon av de önskade skolorna. Det beror främst på hur många andra elever i samma kategori som önskar samma skola.

Om ni inte lämnat något önskemål om skola kommer kommunen att placera ert barn på en skola som bäst kan möta ert barns behov.

Använd nedanstående ansökningsblankett.

Om efterföljande årskurs finns på skolan

Om ert barn går på en anpassad skola som har efterföljande årskurs (1 eller 7) behöver ni inte välja skola om ni önskar att ert barn går kvar på skolan. Om ni önskar en annan skola behöver ni lämna in önskemål om vilken/vilka skolor ni önskar i stället.

Byta skola

Om man önskar byta anpassad grundskola för sitt barn ska en ansökan om det lämnas in till kommunen.
Ett skolbyte kan inte ångras när beslut fattats. När beslut fattats om placering på den nya skolan förlorar eleven sin plats på nuvarande skola. Den möjlighet som finns är att ansöka om skolbyte på nytt.
Vid gemensam vårdnad ska ansökan vara signerad av samtliga vårdnadshavare.

Ni kan önska upp till maximalt tre skolor.
Om det finns plats på den önskade skolan för den stödkategori ert barn ingår i kommer ett beslut om placering att fattas för ert barn. Om plats inte finns kommer beslut om att plats inte kan ges.
Beslut gäller individuellt för varje elev. Någon hänsyn till att t.ex. syskon hamnar på samma skola kan därmed inte garanteras. En ansökan ska därför göras för varje barn separat.

Elevkategorier vid skolplacering

Vid placering på skolenheter i anpassad grundskola fastställs vilken stödkategori eleven ingår i. På detta sätt säkerställs att eleven får rätt stöd och miljö tack vare de särskilda anpassningar som finns på de olika skolenheterna. Vi strävar därför efter att placera eleverna efter följande stödkategorier:

1. Elever i stort behov av individuellt anpassad intryckssanerad miljö.

2. Elever i behov av liftar och andra fast installerade hjälpmedel.

3. Elever utan behov av liftar och andra hjälpmedel samt utan större behov av individuellt anpassad miljö.

På skolenheterna finns ett visst antal platser för respektive stödkategori. Hänsyn tas som regel också till vilket stadium eleven tillhör.

Urvalskriterier

Om det finns plats på skolan i elevens stödkategori och stadium används fastställda urvalskriterier (se nedan) för att avgöra vilken/vilka elever som är mest berättigade att få plats. En elev som inte kunnat beredas plats på någon av de önskade skolorna placeras istället på en skolenhet som också kan möta elevens individuella behov utifrån kategori och stadium.
Kriterierna gäller i prioriteringsordning där ett lägre rankat kriterium endast får betydelse i det fall högre rankade kriterier är lika för flera elever som önskat samma skola.

1. Elever med särskilda skäl
Avser elev folkbokförd i annan kommun i enlighet med 11 kap 25 § skollagen.

2. Elevkategori
Elev med störst stödbehov inom sin kategori och stadieålder.

3. Syskonförtur
Elev som har ett syskon som redan går vid skolenheten har företräde.

4. Absolut avstånd
Elev som har det kortaste absoluta avståndet via officiella gång-, cykel- och bilvägar mellan folkbokföringsadressen och önskad skolenhet har företräde.

Ansökningsblankett

Använd särskild blankett (se nedan) för att önska skola/skolor för ert barn.
Blanketten skickas till:
Barn- och utbildningsförvaltningen
Norretullskolan
Linus Bromander
Norretullsvägen 6
291 32 Kristianstad

Kontakt

Linus Bromander, mottagningsansvarig rektor:
Skicka e-post
Telefon: 044-135639

Fritidshem

Ansöka om plats i fritidshem för elev i årskurs 1-6 kan göras efter att beslut om skolplacering fattats. Mer information finns på sidan:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?