AGY Wendesgymnasiet

Avdelningarna Flora och Äng är till för elever med intellektuell funktionsnedsättning (IF), flerfunktionsnedsättning och autismspektrumtillstånd. På avdelningarna finns personal som har hög kompetens för att arbeta med dessa elever i ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Vår verksamhet

Vårt individuella program är till för dig som har intellektuell funktionsnedsättning (IF), flerfunktionsvariation och autismspektrumtillstånd eller har flerfunktionsvariation och rörelsehinder. Skolan har två avdelningar, Flora och Äng. Personalen har hög kompetens för att arbeta med dig i ett nära samarbete med vårdnadshavare. På Flora har i första hand eleverna med flerfunktionsvariation och rörelsehinder sin skolgång medan eleverna med flerfunktionsvariation och autismspektrumtillstånd i första hand har sin skolgång på Äng.

Du erbjuds ett individuellt pedagogiskt upplägg med både enskild undervisning och undervisning i mindre grupper. Vi skapar en känsla av sammanhang med fokus på begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i vardagen. Tillit och respekt är grundstenarna för lärande och utveckling samt ett aktiv lärande mot självständighet där dina styrkor och intresse betonas. Vi arbetar med bemötande utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt. Du får möjlighet att utveckla och behålla strategier för ditt lärande. Eventuella svårigheter kan kompenseras med tydliggörande metodik och med olika kommunikationsverktyg.

Skolans lärmiljö

Skolan ligger nära skogsområdet Björket och det är gångavstånd till centrum. Möjlighet finns till promenader, studiebesök och olika lektioner i skolans närhet.

För att främja språkutvecklingen hos eleven är det av största vikt att se elevens intressen och motivation. Detta ligger till grund för att skapa möjligheter för språkinlärning och upplevelser efter individens förmåga.

Lärmiljön är individanpassad och har fokus på tydliggörande pedagogik. Varje elev har ett individuellt schema som visar dagens och veckans innehåll. Detta är till stöd för eleven för att få förståelse och sammanhang i sin vardag.

Olika lektionsrum för skapande verksamhet, motorik, sinnesövningar, bad samt rytmik och musik är anpassade, liksom utemiljön. Eleverna läser efter läroplanens ämne alternativt ämnesområden.

Personalen

Ansvariga för elevernas utbildning är förstelärare, speciallärare med inriktning intellektuell funktionsnedsättning, förskollärare, lärare i fritidshem samt elevassistenter.

Rektor, skolsköterska, skolpsykolog och speciallärare ingår i elevhälsan och arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja eleverna så att de når utbildningens mål.

Samarbeten

Ett nära samarbete med föräldrar finns i vardagen samt planerade utvecklingssamtal angående elevens individuella utvecklingsplan (IUP) två gånger per läsår.

Vi samarbetar med Barn- och ungdomshabiliteringen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?