Kulturutveckling i mellersta Willands härad

Fonden ska stärka och stimulera utvecklingen av kultur i området mellersta Villands. Det innebär det geografiska området mellan Gustav Adolf, Fjälkinge, Österslöv, Kiaby, Kjuge, Balsby, Bäckaskog och Nosaby.

Sista ansökningsdag: 20 januari, 20 maj, 20 september.

Vem kan söka

  • Föreningar och organisationer

I samband med att mellersta Villands bygdegårdsförening upplöstes och Villandsgården såldes fick Kristianstads kommun föreningens tillgångar i enlighet med § 24 i föreningens stadgar. Tillgångarna är villkorade och ska användas för att främja det ändamål för vilket föreningen bildades.

Kristianstads kommun har av den anledningen beslutat att ta fram ett utvecklingsstöd med syfte att stärka och stimulera utvecklingen av kultur inom det geografiskt avgränsade området mellersta Willands.

Utvecklingsstödet omfattar totalt 710 000 kronor.

Vilka kan söka

Stödet riktar sig till ideella föreningar och ekonomiska föreningar verksamma i det geografiskt avgränsade området mellan Gustav Adolf, Fjälkinge, Österslöv, Kiaby, Kjuge, Balsby, Bäckaskog och Nosaby.

Ansökningarna handläggs av kommunledningskontoret i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen.

Avgränsning

Med kultur i detta sammanhang avser vi konst, film, scenkonst, litteratur, kulturmiljö, kulturarv och design.

Bedömningsgrunder

Vid bedömningen av ansökan ska följande förutsättningar vara vägledande.

Projektet ska stimulera kulturell utveckling inom det geografiskt avgränsade området mellan Gustav Adolf, Fjälkinge, Österslöv, Kiaby, Kjuge, Balsby, Bäckaskog och Nosaby.

Mottagare

Utvecklingsstöd kan sökas av ideell- eller ekonomisk förening, organisation som är registrerad i Kristianstads kommuns föreningsregister.

Ansökan

Ansökningshandlingar skickas till Kristianstads kommun via avsedd e-tjänst.

Ansökan ska innehålla

  1. Projektbeskrivning och budget, eventuella samverkansparter och eventuell annan finansiering.
  2. Kontaktperson – ska framgå vem som är kontaktperson. Om förändring sker beträffande kontaktperson ska Kristianstads kommun underrättas
  3. Budget och finansiering

Information och kommunikation

Vid kommunikation och information ska det tydligt framgå att Kristianstads kommun är bidragsgivare. På tryckt material, annonser, affischer, på webbplatser eller liknande ska Kristianstads kommuns logotyp användas. Se kommunens grafiska profil under relaterad information.

Uppföljning och redovisning

Kristianstads kommun har vid förfrågan rätt att följa arbetet som mottagaren gör och ta del av handlingar inom beviljat projekt. Redovisning av projekt ska lämnas senast tre månader efter det projekt avlutats och innehålla projektrapport och kostnadsredovisning.

Utbetalning av bidrag och villkor

Bidrag betalas normalt ut efter beslut under förutsättning att den övriga finansieringen som angetts i ansökan kan ske på planerat sätt.

Bidragsmottagaren är skyldig att snarast underrätta kommunen om väsentliga förändringar.

Beslut om bidrag kan upphävas helt eller delvis om beslutet har fattats på grund av oriktiga, vilseledande eller ofullständiga uppgifter, om mottagaren använder bidraget för annat ändamål eller om slutredovisning trots påminnelse inte lämnats in. Om ett beslut upphävs sedan bidrag betalats ut, kan Kristianstads kommun kräva att bidraget betalas tillbaka helt eller delvis. Återbetalning kan krävas inom tio år från det att beloppet betalts ut. På bidrag som återkrävs ska i regel ränta betalas enligt räntelagen (SFS 1975:635). Kristianstads kommun kan besluta om lägre ränta om det finns särskilda skäl.

Underskrift av behörig firmatecknare eller motsvarande

Ansökan ska undertecknas av person som är behörig firmatecknare eller på annat sätt har rätt att företräda den sökande föreningen eller organisationen.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs vid Kristianstads kommun och är att betrakta som offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?