Alla som bor i Kristianstads kommun har rätt att lämna ett medborgarförslag till kommunfullmäktige.

Vad är ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag ska vara ett konkret förslag på något som du vill förändra i Kristianstads kommun. Förslaget måste röra kommunens verksamhet eller ansvarsområde. Medborgarförslaget får bara innehålla ett förslag.

Medborgarförslaget tas upp på kommunfullmäktige som avgör vilken nämnd som har ansvar för att utreda och svara på förslaget. För att ett medborgarförslag ska kunna tas upp på följande fullmäktigemöte måste det vara inlämnat till oss senast en vecka före mötet. Det finns ingen garanti för att förslaget behandlas vid mötet, eftersom alla typer av ärenden kan skjutas upp, bli bordlagda, till nästa möte.

När nämnden har utrett frågan och kommit med ett förslag till svar har du rätt att yttra dig. Därefter tar nämnden ett beslut.

Hur lång tid tar det?

Vår målsättning är att beslut om medborgarförslag ska fattas inom ett år från att förslaget har lämnats in till oss.

Två gånger om året redovisar vi alla de medborgarförslag som vi har tagit beslut om. Redovisningen sker vi kommunfullmäktiges sammanträde i april och oktober månad.

Vad är inte ett medborgarförslag?

Ett medborgarförslag ska vara ett konkret förslag på något som du vill förändra i kommunen. Trasiga lyktstolpar, klagomål på överfyllda soptunnor och liknande är inte ett medborgarförslag, och ska istället anmälas till felanmälan.

Om du har en synpunkt eller ett klagomål på någon av kommunens verksamheter, ska du använda dig av synpunkter och klagomål.

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Medborgarförslaget ska handla om sådant som kommunen ansvarar för. Det kan till exempel röra skolan, äldreomsorgen, gator eller vägar, parker, idrotts- och motionsanläggningar eller kulturverksamhet.

Förslaget får inte handla om myndighetsutövning mot en enskild person som till exempel ärenden som rör socialbidrag eller bygglov. Förslaget får heller inte gälla ärenden med en odemokratisk eller rasistisk innebörd.

Medborgarförslaget ska gälla ett ämne och ska vara utformat så att det utmynnar i ett konkret förslag.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Alla som är folkbokförda i kommunen kan lämna ett medborgarförslag. Det betyder att alla, även barn, ungdomar och medborgare i andra länder som inte har hunnit få kommunal rösträtt får lämna in förslag.

Du kan lämna förslaget själv och ni kan också vara flera som tillsammans skickar in ett gemensamt förslag. Föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar har inte rätt att lämna medborgarförslag.

Hur lämnar jag mitt medborgarförslag?

Du kan skicka in förslaget direkt via webben och signera med e-legitimation. Det finns också en blankett som du kan fylla i, skriva ut och underteckna och skicka in till oss.

Förslaget blir allmän handling

När medborgarförslaget kommit in till oss blir det en allmän handling. Det betyder att vem som helst har rätt att läsa allt som står i förslaget, inklusive namn och kontaktuppgifter till den som lämnat förslaget.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?