Miljöarbete för företagare

Smart VA. Bild tagen vid Södra Dämmet vid Västra Ågatan/Lastageplatsen längs Helgeå.

Ett aktivt klimat- och miljöarbete är idag en viktig framgångsfaktor för många företag. Här kan du läsa om hur ditt företag kan arbeta med olika miljöfrågor och vilka krav som finns.

Vad är fördelarna?

Ett framgångsrikt klimat- och miljöarbete har flera fördelar. Det kan ge sänkta kostnader genom en effektivare användning av energi och material. Det har också potential att ge ditt företag nya möjligheter till marknadsföring och nya kunder, vilket kan innebär ökade möjligheter att nå nya marknader och en ökad attraktivitet på aktiemarknaden.

Ett framgångsrikt klimat- och miljöarbete kan även göra det lättare att attrahera kompetent personal och ge bättre förutsättningar att klara framtida lagstiftning.

Hållbart näringsliv i Kristianstad

Mål, tips och förslag

Alla företag är olika, men det finns också många gemensamma utmaningar. Här har vi samlat olika områden som många företag kan arbeta med för att minska sin klimat- och miljöpåverkan.

Inköp

Exempel på åtgärder:

 • Kartlägg inköpsrutiner (vem, hur, hur ofta?) och gör en strategi för miljöanpassade inköp utifrån företagets miljöutredning och miljömål.
 • Ställ miljökrav vid inköp av transporter. Ställ krav på järnvägs- eller båttransporter, samordnade varuleveranser, transportsnål ruttplanering och förnybara drivmedel
 • Ställ miljökrav vid inköp av energi. Ställ krav på el märkt med Bra Miljöval, energieffektiva maskiner, fordon och annan utrustning.
 • Ställ miljökrav vid inköp av kemikalier. Ställ krav på att det ska finnas komplett säkerhetsdatablad samt information om ersättningsprodukter som medför mindre risker för hälsa och miljö.
 • För vanliga inköp, så som papper, trycksaker, rengöringsmedel, datorer, textilier, möbler, livsmedel med mera, kräv miljömärkning av oberoende part. Exempel på etablerade miljömärken är Bra Miljöval, Svanen, KRAV och FSC-certifiering av skog.
 • Vid inköp som är specifika för just ert företag kan det vara bra att ha ett nära samarbete med leverantören. Analysera tillsammans med leverantören vad som kan ändras för att göra produkten mer miljövänlig.

Energi

Exempel på åtgärder:

 • Kartlägg verksamhetens energiflöden och undersök var det går att effektivisera energianvändandet.
 • Se över tomgångsförluster, till exempel genom rundvandring på företaget när produktionen inte är igång. Behovsstyr maskindrift, uppvärmning, ventilation och belysning.
 • Byt till förnyelsebara energikällor. Ställ krav på el märkt Bra Miljöval.
 • Sänk inomhustemperaturen, i synnerhet i förråd, källare, trapphus och outnyttjade utrymmen. Varje grads temperatursänkning ger cirka fem procents energibesparing.

Tips: Boka energi- och klimatrådgivning för ditt företag med våra kommunala rådgivare.

Kemikalier och farliga ämnen

Exempel på åtgärder:

 • Gör en inventering av de kemikalier som används och skapa en kemikalieförteckning. Uppdatera förteckningen regelbundet med produkternas hälso- och miljöeffekter.
 • Förbättra kunskapen om de kemikalier som ditt företag använder. Kemikalieinspektionens prioriteringsguide (PRIO) är ett verktyg som ger kunskap om hur ni kan gå till väga när ni bedömer vilka kemiska ämnen som är acceptabla ur miljö- och hälsosynpunkt. Ni kan också få hjälp att strukturera ert riskminskningsarbete och välja rätt kemikalie till rätt ställe (www.kemi.se).
 • Ersätt kemiska produkter som kan antas medföra risker för människors hälsa och
  miljön, med mindre farliga produkter, enligt miljöbalkens produktvalsprincip. Produktvaltprincipen innebär att alla ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter som kan vara skadliga för människa eller miljö, om produkterna går att ersätta med mindre farliga produkter.
 • Se till att få aktuella säkerhetsdatablad för alla kemiska produkter som köps in.
 • Utveckla produktionsprocessen så mycket som möjligt så att den kan ske utan eller med mindre miljö- eller hälsoskadliga kemikalier.

Transporter

Exempel på åtgärder:

 • Inför en miljöstyrande tjänsteresepolicy. Använd i möjligaste mån tåg, buss eller tjänstecyklar oavsett längre eller kortare tjänsteresor. Ha tjänstebilar i bilpool. Undvik förmånsbilar. Använd telefon- och videokonferenser.
 • Om inte förnybara drivmedel finns tillgängliga; använd drivmedel av bästa miljöklass.
  Använd fordon och arbetsmaskiner av bästa miljöklass. Ställ samma krav på leverantörer och distributörer.
 • Den väv av transporter som ett enda företag orsakar är ofta en betydande del av verksamhetens miljöbelastning. Väven innebär ofta en mängd olika transporter, så som transport av råmaterial, annat inköpt material, färdiga produkter och tjänster, tjänsteresor och transporter med egna fordon, personalens resor till och från jobbet osv. Kartlägg och undersök vilka transporter er verksamhet har och vilken miljöbelastning transporterna ger.
 • Välj varor och råmaterial som transporterats så kort sträcka på väg som möjligt. Öka fyllnadsgraden i fordon och effektivisera ruttplaneringen. Ställ motsvarande krav på leverantörer och distributörer. Samordna transporter inom och från företaget och ställ krav på samordnade varuleveranser från leverantörer.
 • Flytta i möjligaste mån företagets långväga transporter från lastbil och flyg till järnväg eller båt. Kombinera korta matartransporter på lastbil med långväga räls- och sjötransporter.
 • Försök att lägga nyetableringar där det kommer att finnas god tillgänglighet till järnvägs- eller båtfrakt.

Vatten och avlopp

Exempel på åtgärder:

 • Kartlägg vilka ämnen som används inom verksamheten och vilka som går ut genom
  avloppet – volymer och risker?
 • Kartlägg vattenförbrukningen vid verksamhetens olika moment och undersök om förbrukningen kan minska.
 • Slut processer i möjligaste mån för att spara vatten och undvika eller minska utsläpp av föroreningar.
 • Vidta andra vattenbesparande åtgärder. Ett exempel är att använda lätt förorenat vatten till annan förbrukningskälla som har lägre reningskrav, exempelvis genom motströmssköljning.
 • Byt ut skadliga kemiska produkter till alternativ som är mindre skadliga ur
  miljö-och hälsosynpunkt enligt miljöbalkens produktvalsprincip.
 • Säkra förvaringen av kemikalier och farligt avfall. Förvara på skyddad plats utan golvbrunnar. Se till att olika kemikalier inte blandas och att behållare är invallade.
 • Minska haveririsker genom att höja riskmedvetandet på företaget och vidta tekniska
  säkerhetsåtgärder, som att hårdgöra ytor och installera uppsamlingstankar för dagvatten.
 • Minimera och samla in spill (internt, externt, installations- och produktionsspill) för att
  förhindra förorening av vatten och öka resurseffektiviteten.

Avfall

Exempel på åtgärder:

 • Kartlägg mängd och slag av avfall som uppkommer årligen samt hur det hanteras.
 • Källsortera olika avfallsslag och återvinn så mycket som möjligt. Använd färre material, som är lätta att separera och därigenom källsortera. Ju renare fraktioner, desto lättare att hantera, lagra, transportera och återvinna.
 • Utveckla produkten så att den håller längre, går att återvinna och inte innehåller farliga ämnen som medför miljö- eller hälsoproblem vid återvinning eller annat omhändertagande.
 • Om produkten måste förpackas gör det med så lite och så återvinningsbara förpackningar som möjligt. Se över rutiner och processer för att kunna minska avfallsmängderna.
 • Förpackningar, returpapper, elektroniska produkter, däck och bilar omfattas av producentansvar. www.repa.se informerar om var plast, metall, kartong och wellpapp ska lämnas. www.el-kretsen.se informerar om var elavfall ska lämnas.
 • Inför säkra rutiner för identifiering och hantering av farligt avfall. Farligt avfall och
  vanligt avfall får inte blandas eller förvaras tillsammans. Märk upp det farliga avfallet och förvara det säkert utan risk för läckage (invallade behållare och inga golvbrunnar).

Tillstånd och krav

Det finns miljölagstiftning som styr vad du som företagare måste göra när det gäller exempelvis kemikalier, avfall och energi. Ditt företag kan också behöva olika tillstånd.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?