Flyktingsituationen

Staten ansvarar för asylmottagandet och mottagandet av nyanlända i Sverige. Vi ansvarar för ensamkommande flyktingbarns omsorg. Mycket av det konkreta integrations- och mottagningsarbetet sker i kommunen. Här förklarar vi olika begrepp och vem som ansvarar för vad.

Frukostmöte Integration, september 2017.
Frukostmöte Integration, september 2017.

Kristianstads kommun växer och en del av ökningen står utlandsfödda för. En växande befolkning bestående av människor med ursprung i alla delar av världen innebär långsiktigt goda förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Samtidigt innebär det på kort sikt också påfrestningar så som t.ex. segregerade stadsdelar som kännetecknas av utanförskap.

Staten ansvarar för asyl- och flyktingmottagandet i Sverige. Men mycket av det konkreta integrations- och mottagningsarbetet sker i kommunen där vi tillsammans behöver skapa förutsättningar och möta utmaningarna.

Vad betyder begreppen?

Asylsökande, nyanlända, ensamkommande flyktingbarn. Vi förklarar vad begreppen betyder och vem som ansvarar för vem.

Asylsökande

Asylsökande är utländska medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstolen. Det är Migrationsverket som är ansvariga för asylsökande. På Migrationsverkets hemsida kan du läsa om hur många asylsökande som finns i Kristianstad.

Nyanländ

En nyanländ person är någon som har beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Det kan vara en person som fått sin asylansökan beviljad eller någon som har kommit hit som kvotflykting. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringen.

Ensamkommande barn

Ensamkommande barn är barn som är yngre än 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt in i föräldrarnas ställe, en vårdnadshavare. Ensamkommande flyktingbarn är kommunens ansvar och vi ansvarar för deras omvårdnad, integration och boende. Ensamkommande barn bor i familjehem, på HVB-hem eller i stödboende.

Vi utreder barnets behov och fattar beslut om insatser och placering i lämpligt boende. Det kan också handla om att utreda om en anhörig är lämplig, och har möjlighet, att ta emot barnet. Vi ansvarar också för att utse en god man som sköter barnets ekonomi och att se till så att barnet får skolundervisning och fortsatta insatser under sin uppväxt.

Kvotflykting

Utländska medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt kallas för kvotflyktingar. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Kristianstads kommun ansvarar för att ordna ett första boende till de kvotflyktingar som kommer till kommunen. Vi ansvarar också för att ordna ett första boende för de nyanlända personer som anvisas till kommunen enligt lagen om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända.

Kristianstads kommuns ansvar

  • Vi ansvarar för att ge nyanlända undervisning i svenska för invandrare, SFI och samhällsinformation.
  • Vi ansvarar för att alla barn och unga får skola, förskola och barnomsorg oavsett om de har fått uppehållstillstånd eller inte.
  • Vi ansvarar för att personer som inte ha rätt till en etableringsplan eller etableringsersättning från Arbetsförmedlingen utreds för annan försörjning. 
  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.