Så fungerar mottagandet av flyktingar

Staten ansvarar för asylmottagandet och mottagandet av nyanlända i Sverige. Mycket av det konkreta integrations- och mottagningsarbetet sker i kommunen. Här förklarar vi olika begrepp, visar i siffror hur det ser ut i vår kommun och svarar på vanliga frågor.

Bilden är hämtad från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och visar på hur olika aktörer samverkar under mottagande- och etableringsprocessen.
Bilden är hämtad från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och visar på hur olika aktörer samverkar under mottagande- och etableringsprocessen.

Vad betyder begreppen och hur ser det ut hos oss?

Asylsökande, ensamkommande flyktingbarn, nyanlända och kvotflyktingar. Vi förklarar vad begreppen betyder och visar i siffror hur det ser ut i vår kommun.

Asylsökande

Asylsökande är utländska medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstolen. Det är Migrationsverket som är ansvarig för asylsökande. På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer och hitta detaljerad statistik.

Den 1 april 2021 finns det enligt Migrationsverkets statistik 158 asylsökande personer i kommunen.

Den vanligaste boendeformen i vår kommun under asyltiden är eget boende (EBO). Den asylsökande har själv ordnat sitt boende hos släkting eller liknande och varken Migrationsverket eller kommunen står för hyran. Sedan 1 juli 2020 tillämpar Migrationsverket nya regler för eget boende. Tio områden i Kristianstads kommun är anmälda områden och det betyder att asylsökande som väljer att bosätta sig i eget boende i Kristianstad kan förlora rätten till dagsersättning och särskilt bidrag. Mer information finns hos Migrationsverket

Migrationsverket

Anläggningsboende (ABO) är boende som Migrationsverket erbjuder, i Kristianstads kommun är det normalt en lägenhet i hyreshus. Kategorin ”övrigt boende” består främst av ensamkommande barn i kommunal boendeform. Migrationsverket har huvudansvar under asyltiden. Här kan du se hur det sett ut i Kristianstads kommun de senaste åren:

Antal asylsökande personer i Kristianstads kommun
År/Boendeform  januari 2017 januari 2018  januari 2019  januari 2020 januari 2021
ABO (anläggningsboende)   79 personer   80 personer   59 personer 65 personer 72 personer
EBO (eget boende) 432 personer 300 personer 205 personer  123 personer 84 personer
Övrigt boende 217 personer   52 personer  10 personer  8 personer 4 personer
Totalt 728 personer 432 personer 274 personer 196 personer 160 personer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande barn är barn som är yngre än 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt in i föräldrarnas ställe, en vårdnadshavare. Under asyltiden har Migrationsverket huvudansvaret för ensamkommande barn. Du kan läsa mer om hur det ser ser ut i Kristianstads kommun vi svarar även på de vanligaste frågorna om ensamkommande flyktingbarn.

Nyanländ

En nyanländ person är någon som har beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Det kan vara en person som fått sin asylansökan beviljad eller någon som har kommit hit som kvotflykting. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringen.

Kvotflykting

Utländska medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt kallas för kvotflyktingar. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Kristianstads kommun ansvarar för att ordna ett första boende till de kvotflyktingar som kommer till kommunen.

Vuxen nyanländ för bosättning

År 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft. Denna lag innebär att Kristianstads kommun, likt samtliga andra kommuner i Sverige, tar emot vissa nyanlända invandrare för bosättning. Migrationsverket och länsstyrelserna bestämmer hur många som ska anvisas till kommunen under ett år. För år 2021 har man bestämt att Kristianstads kommun ska ta emot 23 nyanlända personer för bosättning och kvotflyktingar.

Kommunen ansvarar för mottagande och erbjuder tillfälliga boenden. Det kan vara korridorsboende, lägenhet eller hus. Storleken beror på antal personer i familjen. De vuxna ansvarar för att själva ordna ett stadigvarande boende så snabbt som möjligt.

Är du intresserad av att stötta och vägleda en av kommunens nyanlända familjer för en bra start, kan du kontakta Urbana hembygdsgården. Där kan du bli integrationsguide och får stöd i ditt uppdrag som volontär.

Etableringen

För nyanlända som fyllt 20 år men än inte 65 år finns etableringen. Arbetsförmedlingen ansvarar för detta stöd till vissa nyanlända och målet är att den nyanlände ska lära sig svenska, hitta ett jobb och så snabbt som möjligt klara sin egen försörjning. Mer om etableringen kan du läsa på Arbetsförmedlingens hemsida.

Svenska för invandrare

I Kristianstads kommun erbjuds undervisning i svenska för invandrare (Sfi) av kommunen och av andra aktörer. 

Svenska för invandrare.

Vanliga frågor

  • Får nyanlända förtur till bostäder i Kristianstads kommun?

   Nej. I Kristianstads kommun har vi ingen förtur för nyanlända i bostadsköer. Detsamma gäller alla våra målgrupper. 

   Enligt Bosättningslagen är kommuner är skyldiga att tillhandahålla boende för nyanlända som fått uppehållstillstånd och som anvisas till kommunen. 

   Kristianstads kommun erbjuder framförallt korridorboende till nyanlända, lokaler som omsorgen tidigare använt som äldreboende och som på sikt ska rivas. Boendet begränsas till 2 år (etableringstiden) och under den tiden ska de söka eget boende.

   När det gäller kvotflyktingar så har kommunen ett större ansvar och ska tillhandahålla både möbler, bostad och annan service. Kvotflyktingar får uppehållstillstånd av särskilda skäl och i annat land (ofta flyktingläger) enligt en kvot från UNHCR. Arbete och välfärdsförvaltningens etableringsverksamhet jobbar bland annat med att leta bostäder till kvotflyktingar. Framförallt är det då privata hyresvärdar Kristianstads kommun hyr av.

  • Jag vill hjälpa nyanlända med boende, vart kan jag vända mig?

   Om du vill erbjuda boende i form av ett förstahandskontrakt till en nyanländ vuxen som kommunen tar emot enligt bosättningslagen eller ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd, så kan du vända dig till Arbete och välfärdsförvaltningen, Egzona Krasniqi, enhetschef etablering.

  • Hur många flyktingar tar Kristianstads kommun emot jämfört med andra kommuner?

   Enligt Migrationsverkets statistik hade Kristianstads kommun i början av januari 2020 en procentuell andel av nyanlända i förhållande till folkmängd på 0,030 %. Migrationsverket räknar då på hur många personer som antingen anvisats till kommunen eller själva bosatt sig här efter att de fått uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl. När de jämför denna siffra med kommunens totala folkmängd kommer de fram till den procentuella andelen. Kristianstad hamnar då på rang 227 av Sveriges 290 kommuner, där rang 1 är den kommun med störst andel mottagande utifrån folkmängd.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.