Så fungerar mottagandet av flyktingar

Staten ansvarar för asylmottagandet och mottagandet av nyanlända i Sverige. Mycket av det konkreta integrations- och mottagningsarbetet sker i kommunen. Här förklarar vi olika begrepp, visar i siffror hur det ser ut i vår kommun och svarar på vanliga frågor.

Vad betyder begreppen och hur ser det ut hos oss?

Asylsökande, ensamkommande flyktingbarn, nyanlända och kvotflyktingar. Vi förklarar vad begreppen betyder och visar i siffror hur det ser ut i vår kommun.

Asylsökande

Asylsökande är utländska medborgare som tagit sig till Sverige och begärt skydd, men som ännu inte fått sin ansökan slutligt prövad av Migrationsverket och/eller migrationsdomstolen. Det är Migrationsverket som är ansvarig för asylsökande. På Migrationsverkets hemsida kan du läsa mer och hitta detaljerad statistik.

Januari 2022 finns det enligt Migrationsverkets statistik 148 asylsökande personer i kommunen.

Den vanligaste boendeformen i vår kommun under asyltiden är eget boende (EBO). Den asylsökande har själv ordnat sitt boende hos släkting eller liknande och varken Migrationsverket eller kommunen står för hyran. Sedan 1 juli 2020 tillämpar Migrationsverket nya regler för eget boende. Tio områden i Kristianstads kommun är anmälda områden och det betyder att asylsökande som väljer att bosätta sig i eget boende i Kristianstad kan förlora rätten till dagsersättning och särskilt bidrag. Mer information finns att läsa hos Migrationsverket via länken nedan.

Anläggningsboende (ABO) är boende som Migrationsverket erbjuder, i Kristianstads kommun är det normalt en lägenhet i hyreshus. Kategorin ”övrigt boende” består främst av ensamkommande barn i kommunal boendeform. Migrationsverket har huvudansvar under asyltiden. Via tabellenser du hur det har sett ut i Kristianstads kommun de senaste åren.

Antal asylsökande personer i Kristianstads kommun (januari)

År/Boendeform

2019

2020

2021

2022

2023

ABO

(Anläggningsboende)

59 Personer

65 Personer

72 Personer

68 Personer

61 Personer

EBO

(eget boende)

205 Personer

123 Personer

84 Personer

75 Personer

69
Personer

Övrigt boende

10 Personer

8 Personer

4 Personer

5 Personer

0 Personer

Totalt

274 Personer

196 Personer

160 Personer

148 Personer

136
Personer

Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande barn är barn som är yngre än 18 år som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt in i föräldrarnas ställe, en vårdnadshavare. Under asyltiden har Migrationsverket huvudansvaret för ensamkommande barn. Du kan läsa mer om hur det ser ser ut i Kristianstads kommun vi svarar även på de vanligaste frågorna om ensamkommande flyktingbarn.

Nyanländ

En nyanländ person är någon som har beviljats uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Det kan vara en person som fått sin asylansökan beviljad eller någon som har kommit hit som kvotflykting. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för etableringen.

Kvotflykting

Utländska medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt kallas för kvotflyktingar. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket. Kristianstads kommun ansvarar för att ordna ett första boende till de kvotflyktingar som kommer till kommunen.

Vuxen nyanländ för bosättning

År 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft. Denna lag innebär att Kristianstads kommun, likt samtliga andra kommuner i Sverige, tar emot vissa nyanlända invandrare för bosättning. Migrationsverket och länsstyrelserna bestämmer hur många som ska anvisas till kommunen under ett år. För år 2022 har man bestämt att Kristianstads kommun ska ta emot 36 nyanlända personer för bosättning och kvotflyktingar.

Kommunen ansvarar för mottagande och erbjuder tillfälliga boenden. Det kan vara korridorsboende, lägenhet eller hus. Storleken beror på antal personer i familjen. De vuxna ansvarar för att själva ordna ett stadigvarande boende så snabbt som möjligt.

Är du intresserad av att stötta och vägleda en av kommunens nyanlända familjer för en bra start, kan du kontakta Urbana hembygdsgården. Där kan du bli integrationsguide och får stöd i ditt uppdrag som volontär.

Etableringen

För nyanlända som fyllt 20 år men än inte 65 år finns etableringen. Arbetsförmedlingen ansvarar för detta stöd och målet är att den nyanlände ska lära sig svenska, hitta ett jobb och så snabbt som möjligt klara sin egen försörjning. Mer om etableringen kan du läsa på Arbetsförmedlingens hemsida.

Svenska för invandrare

I Kristianstads kommun erbjuds undervisning i svenska för invandrare (Sfi) av kommunen och av andra aktörer.

Vanliga frågor

Får nyanlända förtur till bostäder i Kristianstads kommun

Nej. I Kristianstads kommun har vi ingen förtur för nyanlända i bostadsköer.

Enligt Bosättningslagen är kommuner skyldiga att tillhandahålla boende för nyanlända som får uppehållstillstånd och som anvisas till kommunen.

Kristianstads kommun erbjuder framförallt korridorboende till nyanlända, lokaler som omsorgsförvaltningen tidigare använt som äldreboende och som på sikt ska rivas. Boendet begränsas till 2 år (etableringstiden) och under den tiden ska de söka eget boende.

När det gäller kvotflyktingar så har kommunen ett större ansvar och ska tillhandahålla både möbler, bostad och annan service. Kvotflyktingar får uppehållstillstånd av särskilda skäl de kommer ofta från ett boende flyktingläger och i annat land enligt en kvot från UNHCR. Arbete och välfärdsförvaltningens etableringsverksamhet jobbar bland annat med att leta bostäder till kvotflyktingar. Framförallt är det då privata hyresvärdar Kristianstads kommun hyr av.

Jag vill hjälpa nyanlända med boende, vart kan jag vända mig?

Om du vill erbjuda boende i form av ett förstahandskontrakt till en nyanländ vuxen som kommunen tar emot enligt bosättningslagen eller ett ensamkommande barn med uppehållstillstånd, så kan du vända dig till medborgarcenter.

Hur många flyktningar tar Kristianstads kommun emot jämfört med andra kommuner?

Enligt Migrationsverkets statistik hade Kristianstads kommun i början av januari 2020 en procentuell andel av nyanlända i förhållande till folkmängd på 0,030 %. Migrationsverket räknar då på hur många personer som antingen anvisats till kommunen eller själva bosatt sig här efter att de fått uppehållstillstånd på grund av flyktingskäl. När de jämför denna siffra med kommunens totala folkmängd kommer de fram till den procentuella andelen. Kristianstad hamnar då på rang 227 av Sveriges 290 kommuner, där rang 1 är den kommun med störst andel mottagande utifrån folkmängd.

Jag är nyanländ och vill träna svenska. Vad kan jag göra?

Urbana hembygdsgården finns på Näsby och där finns språkgrupper och andra saker att göra så att du kan träna svenska. Vad du kan göra på Urbana hembygdsgården kan du läsa om i deras program via länken nedan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?