Avdelningar och övergripande enheter

Vår centrala förvaltning har fyra avdelningar som arbetar med ekonomi, HR, planering och utveckling. Vi har även övergripande enheter som arbetar med bemanning, kost, elevhälsa, modersmål, resursskola, mottagande av nyanlända och skolskjutsar samt didaktisk enhet.

Ekonomiavdelning

Vår ekonomiavdelning ger stöd och service till kommunala förskolor och skolor i budget-, redovisnings-, inköps- och upphandlingsfrågor m.m. Vi handlägger bidrag till fristående verksamheter och ersättningar till andra kommuner för de barn och elever som valt dessa alternativ.

HR-avdelning

HR-avdelningen arbetar som en stödjande funktion för chefer och arbetsledare i alla slags personalfrågor såsom rekrytering, arbetsrätt, rehabilitering och arbetsmiljö. Avdelningen verkar även strategiskt för att underlätta i förändringar bland annat vad gäller långsiktig personalförsörjning.

Planeringsavdelning

Planeringsavdelningen arbetar med att stödja och utveckla barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. I detta ingår bland annat att tillhandahålla och ge support för olika IT-system som används på förskolorna och skolorna. Till avdelningen hör även antagningskansliet, diariet, nämndshantering och planering av byggärenden.

Utvecklingsavdelning

På utvecklingsavdelningen samordnar vi barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska utvecklingsarbete. Den främsta uppgiften är att medverka till att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar i barn- och utbildningsförvaltningens samtliga verksamheter. Till utvecklingsavdelningen hör den didaktiska enheten.

I Kristianstad bedrivs ett flertal övergripande utvecklingsinsatser som alla utgår från såväl nationella som lokala styrdokument. Du kan läsa mer om våra insatser under skolutveckling. 

Skolutveckling

Didaktisk enhet 

Vi bistår med handledning inriktad på utveckling av ledarskap och det didaktiska uppdraget i övrigt. Samtliga skolledare ges stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Skolbibliotekcentralen, SBC, har bland annat till uppgift att stötta skolor i arbetet med att utveckla skolbibliotekets roll i utbildningen. Insatser kan även bestå av annat, till exempel föreläsningar, nätverk eller utbildningar.

Bemanningsenhet

Vårt uppdrag är att med kort varsel rycka in när någon i den ordinarie personalen är frånvarande eller om det behövs extra personal. Vi hjälper verksamheterna med utbildade förskollärare, grundskollärare, lärare i fritidshem, barnskötare, elevassistenter och tolkar. Vi förser också verksamheterna med vikarier i kök och inom lokalvård.

Kostenhet

Vi ansvarar för att våra barn och elever får näringsrika och goda måltider i förskola och grundskola.

Modersmålsenhet

Vi samordnar skolområdenas behov av modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning i samarbete med förskolechefer och rektorer.

Mottagningsenhet Slussen

Vi är Kristianstads kommuns verksamhet för mottagande av nyanlända barn som ska börja i förskola eller skola. När barnet har kommit till Sverige med förälder deltar även de i verksamheten. Hos oss finns administrativ assistent, förskollärare, lärare, socionomer, skolsköterska och tolkar.

Centrala elevhälsan

Vår uppgift är att medverka till att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola. Detta gör vi genom att på uppdrag från skolområdena bistå med olika kompetenser med målsättning att skapa ett helhetsperspektiv. I vår verksamhet finns logopeder, psykologer, överläkare, specialpedagoger, och skolsköterskor.

Transportenhet

Vi samordnar skolskjutsar och chaufförerna ser till så att våra barn och elever reser tryggt till och från våra verksamheter.

Resursskola

Resursskolan vänder sig till elever som inte kan följa den ordinarie undervisningen. Våra elever har sociala eller emotionella svårigheter, eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi ger dem särskilt stöd och en anpassad undervisning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.