Avdelningar och övergripande enheter

Vår centrala förvaltning har fyra avdelningar som arbetar med ekonomi, HR, planering och utveckling. Vi har även övergripande enheter som arbetar med bemanning, kost, elevhälsa, modersmål, resursskola, mottagande av nyanlända och skolskjutsar samt didaktisk enhet.

Ekonomiavdelning

Vår ekonomiavdelning ger stöd och service till kommunala förskolor och skolor i budget-, redovisnings-, inköps- och upphandlingsfrågor m.m. Vi handlägger bidrag till fristående verksamheter och ersättningar till andra kommuner för de barn och elever som valt dessa alternativ.

HR-avdelning

HR-avdelningen arbetar som en stödjande funktion för chefer och arbetsledare i alla slags personalfrågor såsom rekrytering, arbetsrätt, rehabilitering och arbetsmiljö. Avdelningen verkar även strategiskt för att underlätta i förändringar bland annat vad gäller långsiktig personalförsörjning.

Planeringsavdelning

Vi arbetar med att stödja och utveckla barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet. Till avdelningen hör antagningskansliet, diariet, nämndshantering och planering av byggärenden.

IT-enhet

På Planeringsavdelningen finns också barn- och utbildningsförvaltningens IT-enhet. Här arbetar systemförvaltare och webbstrateg. I arbetet ingår bland annat att tillhandahålla och ge support för olika IT-system som används på förskolorna och skolorna.

Utvecklingsavdelning

På utvecklingsavdelningen samordnar vi barn- och utbildningsförvaltningens pedagogiska utvecklingsarbete. Vi bistår med handledning kring utveckling av undervisning och i arbetet med digitalisering, kultur och skolbibliotek. Samtliga skolledare ges stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Du kan läsa mer om våra insatser under Utvecklingsavdelningens uppdrag.

Utvecklingsavdelningens uppdrag

Bemanningsenhet

Vårt uppdrag är att med kort varsel rycka in när någon i den ordinarie personalen är frånvarande eller om det behövs extra personal. Vi hjälper verksamheterna med utbildade förskollärare, grundskollärare, lärare i fritidshem, barnskötare, elevassistenter och tolkar. Vi förser också verksamheterna med vikarier i kök och inom lokalvård.

Du kan läsa mer om Bemanningsenheten och hitta kontaktuppgifter till oss här:

Jobba som vikarie

Centrala elevhälsan

Vår uppgift är att medverka till att skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar i förskola, grundskola, särskola och gymnasieskola. Detta gör vi genom att på uppdrag från skolområdena bistå med olika kompetenser med målsättning att skapa ett helhetsperspektiv. I vår verksamhet finns logopeder, psykologer, överläkare, specialpedagoger, och skolsköterskor.

Central placeringsenhet

Vår primära uppgift är att administrera frågor rörande placeringar i barn- och utbildningsförvaltningens samtliga förskolor. 

Förskolecheferna är ansvariga för förskolornas verksamhet och vi erbjuder stöd genom att löpande hantera köregistreringar, scheman och inkomst- och avgiftsfrågor. På så sätt har vi överblick över förvaltningens totala efterfrågan av tillgång till platser och de aktuella behoven inom kommunen. Vi svarar även på förfrågningar från vårdnadshavare kring regler och tillämpningsföreskrifter.

Vi handlägger även val av kommunal grundskola, önskemål om att byta grundskola samt grundskoleelevers in- och utflyttning.

Kostenhet

Vi ansvarar för att våra barn och elever får näringsrika och goda måltider i förskola och grundskola.

Modersmålsenhet

Vi samordnar skolområdenas behov av modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning i samarbete med förskolechefer och rektorer.

Mottagningsenhet Slussen

Vi är Kristianstads kommuns verksamhet för mottagande av nyanlända barn som ska börja i förskola eller skola. När barnet har kommit till Sverige med förälder deltar även de i verksamheten. Hos oss finns administrativ assistent, förskollärare, lärare, socionomer, skolsköterska och tolkar.

Resursskola

Resursskolan vänder sig till elever som inte kan följa den ordinarie undervisningen. Våra elever har sociala eller emotionella svårigheter, eller har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Vi ger dem särskilt stöd och en anpassad undervisning.

Transportenhet

Vi samordnar skolskjutsar och chaufförerna ser till så att våra barn och elever reser tryggt till och från våra verksamheter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.