Sändningar, kommunfullmäktige

Kristianstads fullmäktigesammanträden filmas och sänds live via webb-TV.

Alla webbsändningar av Kommunfullmäktiges sammanträde filmas på plats och direktsänds på den här sidan.

Senaste kommunfullmäktige

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde kl. 13.00 den 5 mars 2024. Om du ser sändningen i efterhand är den autotextad. Autotext innebär att en del felaktigheter i texten kan förekomma. I ärendelistan markeras starttiden för varje ärende. Om du inte ser texten kan du klicka på kugghjulet och välja undertext-svenska.

2024-04-12 klockan 16.00 byttes filmen ut mot en backup som innehåller hela sändningen. Den första versionen avbröts i förtid på grund av tekniska problem.

Titta på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 24-04-10 - med ärendelista

Ärendelista

Nummer

Ärende

Tid

1

Fastställande av dagordning


2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare


4

Delgivningar

 

A

Kommunstyrelsens beslut 2024-03-20 § 57 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2024-03-20 § 58 – Rapporter enligt 16 kapitlet 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete och välfärdsnämnden

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Årsredovisning 2023

 

7

Revisionsberättelse för år 2023 samt fråga om ansvarsfrihet

 

8

Revidering av investeringsbudgeten för år 2024

 

9

Avgiftsfria uteserveringar 1 juni 2024 – 31 maj 2025

 

10

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2023

11

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag


12

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor


13

Ledamöternas frågestund


Tidigare sändningar 2024

Kommunfullmäktige 24-03-05 - med ärendelista

Ärendelista

Nummer

Ärende

Tid

1

Fastställande av dagordning

0:00

2

Anmälan av ersättare och upprop

2:00

3

Val av justerare

4:04

4

Informationer
13:00-13:30 Byggnation av Högskolan Kristianstad

4:50

5

Delgivningar

28:37

A

Revisionsrapport - Granskning investeringsprocessen C4 Energi AB

29:30

B

Tekniska nämndens beslut 2023-11-23 – Svar på revisionsrapport fastighetsteknik

33:50

C

Kommunstyrelsens beslut 2024-01-24 – Svar på revisionsrapport Granskning ägarens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv

34:09

D

Kommunstyrelsens beslut 2024-01-24 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden

34:34

6

Eventuella valärenden

35:12

7

Strategisk färdplan 2025-2028

37:17

8

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

1.52:24

9

Ledamöternas frågestund

3.26:20

Kommunfullmäktige 24-01-09 - med ärendelista

Titta på kommunfullmäktige

Ärendelista

Nummer

Ärende

Tid

1

Fastställande av dagordning

0:00

2

Anmälan av ersättare och upprop

0:18

3

Val av justerare

2:00

4

Delgivningar

2:48

A

Revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen

3:09

B

Revisionsrapport - Granskning av personal- och kompetensförsörjning

21:25

C

Kommunstyrelsens beslut 2023-11-22 § 226 – Svar på uppföljande granskning av tre granskningar genomförda under år 2020

30:22

D

Kommunstyrelsens beslut 2023-12-20 § 281 – Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – omsorgsnämnden

30:46

E

Kommunstyrelsens beslut 2023-12-20 § 282 – Rapporter enligt 16 kapitlet 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete och välfärdsnämnden

31:16

5

Eventuella valärenden

31:40

6

Krinova AB finansiering enligt aktieägaravtal

31:49

7

Galleria Boulevard

44:46

8

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

1.15:35

9

Ledamöternas frågestund

1.47:55


Sändningar 2023

Kommunfullmäktige 23-12-12

Titta på kommunfullmäktige

Ärendelista

Nummer

Ärende

Tid

1

Fastställande av dagordning1.12

2

Anmälan av ersättare och upprop

1.54

3

Val av justerare

3.51

4

Delgivningar

6.00

A

Länsstyrelsen Skåne – Beslut om efterträdarval - ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Angus Skog (M)

6.25

B

Tekniska nämnden – Beslut 2023-10-26 Svar på revisionsrapport VA-verksamhet

6.39

C

AV Media Skåne delårsrapport 2023-08-31

6.45

5

Eventuella valärenden

1:12:00

6

Reviderade ägardirektiv AB Kristianstadsbyggen

7.06

7

Bildande av bolag samt borgensramar för Galleria Boulevard AB och Boulevardfastigheter AB

10.50

8

Bolagsordningar Galleria Boulevard AB och Boulevardfastigheter AB

1:09:17

9

Riktlinje för attest

1:23:00

10

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare

1:24:44

11

Förvärv av fastigheten Kristianstad Aristofanes 4

1:52:00

12

Revidering av föreskrifter om avfallshantering för Kristianstads kommun

1:54:00

13

Begäran om överlåtelse av tillsyn - S Kjellssons Logistik och Transport AB

1:55:49

14

Taxa för Kristianstads kommuns allmänna vatten och avloppsanläggningar 2024

1:57:55

15

Taxor för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 2024

2:12:40

16

Motion - Digitalt lärandestöd för elever i Kristianstads kommun

2:40:11

17

Motion - Hög tid att gå vidare med Barbackaområdet!

2:45:39

18

Motion - Kartlägg levnadskostnadskrisen och ta fram en plan för att motverka krisens följder!

3:08:20

19

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

4:00:30

20

Ledamöternas frågestund

4:31:43

21

Försäljning av del av Kristianstad Vä 147:2

4:03:17

Kommunfullmäktige 23-11-14

Titta på kommunfullmäktige

Ärendelista

Nummer

Ärende

1

Fastställande av dagordning Länk till annan webbplats.

2

Anmälan av ersättare och upprop Länk till annan webbplats.

3

Val av justerare Länk till annan webbplats.

4

Delgivningar

A

Revisionsrapport – Granskning ägarens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv Länk till annan webbplats.

B

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen – Besked om laga kraft - Detaljplan för Hammar 8:12 m.fl. Länk till annan webbplats.

C

Länsstyrelsen Skåne – Beslut om efterträdarval - ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige efter Kent Angergård (C) Länk till annan webbplats.

D

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2023-10-03 § 192 – Årlig kvalitetsuppföljning av privata utförare samt utförare enligt idéburet offentligt partnerskap på uppdrag av arbete och välfärdsnämnden Länk till annan webbplats.

E

Kommunstyrelsens beslut 2023-10-25 § 212 – Rapporter enligt 16 kapitlet 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda – beslut arbete och välfärdsnämnden Länk till annan webbplats.

5

Eventuella valärenden Länk till annan webbplats.

6

Bolagsordningar C4 Energi AB och C4 Elnät AB samt ägardirektiv för C4 Energi AB Länk till annan webbplats.

7

Nya regler för försäljning av kommunala villatomter Länk till annan webbplats.

8

Planeringsstrategi för Kristianstads kommun Länk till annan webbplats.

9

Undantag från att tillgängliggöra särskilt värdefulla dataset avgiftsfritt Länk till annan webbplats.

10

Revidering Kristianstads kommuns taxa för miljö och hälsoskyddsnämndens verksamhet Länk till annan webbplats.

11

Revidering av reglemente för kommunala pensionärsrådet Länk till annan webbplats.

12

Revidering av reglemente för kommunala rådet för funktionsnedsatta Länk till annan webbplats.

13

Motion - Hågkomstresor Länk till annan webbplats.

14

Motion - Inför ett arbetsmiljölöfte: Alla har rätt att må bra av sitt arbete! Länk till annan webbplats.

15

Motion - Inför ett arbetsmiljölöfte inom omsorgen Länk till annan webbplats.

16

Interpellation - Lång väntan på utskrivning från Centralsjukhuset Kristianstad Länk till annan webbplats.

17

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor Länk till annan webbplats.

18

Ledamöternas frågestund Länk till annan webbplats.

Text

Kommunfullmäktige 23-10-10

Titta på kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 23-09-12

Titta på kommunfullmäktige

Ärendelista

Nummer

Ärende

1

Fastställande av dagordning Länk till annan webbplats.

2

Anmälan av ersättare och upprop Länk till annan webbplats.

3

Val av justerare Länk till annan webbplats.

4

Delgivningar

A

Beslut om efterträdarval av ersättare i kommunfullmäktige efter Titti Tingström (S) Länk till annan webbplats.

B

Kommunstyrelsens beslut 2023-06-21 – Rapporter enligt 16 kapitlet 6 h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete och välfärdsnämnden Länk till annan webbplats.

C

Kommunstyrelsens beslut 2023-06-21 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – omsorgsnämnden Länk till annan webbplats.

D

Kommunstyrelsens beslut 2023-06-21 – Revisionsrapport - Uppföljande granskning av skolplikt Länk till annan webbplats.

5

Eventuella valärenden Länk till annan webbplats.

6

Redovisning av lokalt partistöd för år 2022 Länk till annan webbplats.

7

Medborgarförslag - Anslutningskostnad avlopp Länk till annan webbplats.

8

Motion - Lingenässkolan den integrerade skolan i Biosfärområdet Kristianstads Vattenrike i samarbete med Högskolan Kristianstad Länk till annan webbplats.

9

Motion - Fria arbetsskor för yrkesgrupperna inom vård och omsorg Länk till annan webbplats.

10

Motion - Ta fram ett planprogram för den före detta Kronfågelfastigheten Länk till annan webbplats.

11

Motion - Översyn av minutscheman inom hemtjänsten Länk till annan webbplats.

12

Motion - Säkerställ att alla kommunens skolelever har möjlighet att duscha tryggt och säkert med högsta integritet efter skolidrotten Länk till annan webbplats.

13

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor Länk till annan webbplats.

14

Ledamöternas frågestund Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige 23-06-14

Titta på kommunfullmäktige

Ärendelista

Nummer

Ärende

 

1

Fastställande av dagordning Länk till annan webbplats.

 

2

Anmälan av ersättare och upprop Länk till annan webbplats.

 

3

Val av justerare Länk till annan webbplats.

 

4

Delgivningar Länk till annan webbplats.

 

A

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25 – Revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2023-01-25 – Revisionsrapport - Granskning av orosanmälningar och utredningstider Länk till annan webbplats.

 

C

Kommunstyrelsens beslut 2023-03-22 – Svar på revisionsrapport om översiktlig granskning av momshantering Länk till annan webbplats.

 

D

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-05-02 – Revisionsrapport - Granskning av skolplikten Länk till annan webbplats.

 

E

Kommunstyrelsens beslut 2023-04-26 – Årlig uppföljning av Kristianstads kommuns systematiska arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan 2022 Länk till annan webbplats.

 

F

Kommunstyrelsens beslut 2023-05-31 – Stiftelsernas årsredovisningar år 2022 Länk till annan webbplats.

 

5

Eventuella valärenden Länk till annan webbplats.

 

6

Revidering av investeringsbudgeten för år 2023 Länk till annan webbplats.

 

7

Ny totalkalkyl för utbyggnad av centrala reningsverket Länk till annan webbplats.

 

8

Detaljplan för del av Färlöv 19:3, Färlöv 19:8 och Färlöv 19:10 Länk till annan webbplats.

 

9

Friluftsplan 2023-2027 för Kristianstads kommun Länk till annan webbplats.

 

10

Revidering av riktlinjer för avgiftshandläggning Länk till annan webbplats.

 

11

Avgiftsfria uteserveringar 1 juni 2023 - 31 maj 2024 Länk till annan webbplats.

 

12

Revidering av reglemente för Kristianstads kommuns revisorer Länk till annan webbplats.

 

13

Gemensam överförmyndare Skåne Nordost Länk till annan webbplats.

 

14

Hemställan om ansvarsfrihet 2022 för AV Media Skåne Länk till annan webbplats.

 

15

Hemställan om ansvarsfrihet 2022 för Samordningsförbundet Skåne Nordost Länk till annan webbplats.

 

16

Interpellation - Hur går det med planeringen av bostadsbebyggelse i Huaröd? Länk till annan webbplats.

 

17

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor Länk till annan webbplats.

 

18

Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026 Länk till annan webbplats.


Kommunfullmäktige 23-04-11

Titta på kommunfullmäktige

Ärendelista

Nummer

Ärende

1

Fastställande av dagordning Länk till annan webbplats.

2

Anmälan av ersättare och upprop Länk till annan webbplats.

3

Val av justerare Länk till annan webbplats.

4

Delgivningar

A

Revisionsrapport – Granskning av valnämndens styrning, uppföljning och kontroll av valet 2022 Länk till annan webbplats.

B

Revisionsrapport – Uppföljande granskning av skolplikten Länk till annan webbplats.

C

Länsstyrelsen Skåne – Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet Länk till annan webbplats.

D

Kommunstyrelsens beslut 2023-03-22 – Rapporter enligt 16 kap 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut, arbete och välfärdsnämnden Länk till annan webbplats.

E

Kommunstyrelsens beslut 2023-03-22 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut, omsorgsnämnden Länk till annan webbplats.

F

Länsstyrelsen Skåne – Beslut om ny ledamot och ersättare för ledamot i kommunfullmäktige efter Marc Karlsson (SD) Länk till annan webbplats.

5

Eventuella valärenden Länk till annan webbplats.

6

Årsredovisning 2022 Länk till annan webbplats.

7

Revisionsberättelse för år 2022 samt fråga om ansvarsfrihet Länk till annan webbplats.

 

8

Revidering av investeringsbudgeten för år 2023 Länk till annan webbplats.

 

9

Detaljplan för Hammar 8:12 med flera Länk till annan webbplats.

 

10

Digital färdplan för Kristianstads kommun 2023-2025 Länk till annan webbplats.

 

11

Klimat- och miljöplan 2023-2027 Länk till annan webbplats.

 

12

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kristianstads kommun gällande § 12 alkoholförtäring Länk till annan webbplats.

 

13

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut Länk till annan webbplats.

 

14

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag Länk till annan webbplats.

 

15

Ändring av sammanträdestid för kommunfullmäktige i juni 2023 Länk till annan webbplats.

 

16

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag Länk till annan webbplats.

 

17

Ledamöternas frågestund

Kommunfullmäktige 23-02-07

Titta på kommunfullmäktige

Ärendelista

Nummer

Ärende

1

Fastställande av dagordning Länk till annan webbplats.

2

Anmälan av ersättare och upprop Länk till annan webbplats.

3

Val av justerare Länk till annan webbplats.

4

Delgivningar

A

Revisionsrapport - Granskning av bygglovsverksamheten och uppföljning av tillsynsärenden Länk till annan webbplats.

B

Revisionsrapport - Översiktlig granskning av momshantering Länk till annan webbplats.

C

Länsstyrelsens Skåne – Ny ersättare i kommunfullmäktige efter Linnéa Sjögren (S) Länk till annan webbplats.

D

Länsstyrelsen Skåne – Beslut att upphäva ändring av lokala ordningsföreskrifter avseende alkoholförtäring Länk till annan webbplats.

E

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-21 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden Länk till annan webbplats.

F

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-21 – Rapporter enligt 16 kap 6 h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete och välfärdsnämnden Länk till annan webbplats.

G

Omsorgsnämndens beslut 2022-12-15 – Revisionsrapport - Granskning av effekter av avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i sjukvården i Skåne Länk till annan webbplats.

H

Beslut arbete och välfärdsnämnden 2022-12-19 – Revisions-svar - Granskning av hantering av orosanmälningar, barn och unga Länk till annan webbplats.

I

Beslut barn- och utbildningsnämnden 2022-12-06 – Svar på revisionsrapport - Granskning av vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

J

Beslut arbete och välfärdsnämnden 2022-12-19 – Revisions-svar - Granskning av vuxenutbildningen Länk till annan webbplats.

5

6

Igångsättningstillstånd - Nybyggnation av Allöskolan Länk till annan webbplats.

7

8

9

Revidering av vattenskyddsområde i Degeberga Länk till annan webbplats.

10

VA-strategi för Kristianstads kommun Länk till annan webbplats.

11

Motion - Inför kostnadsfria mensskydd på kommunens högstadie- och gymnasieskolor Länk till annan webbplats.

12

Interpellation – Med anledning av tillbakadraget initiativ evenemangsstranden ett av kommunens starkaste varumärke Hur blev det så här? Länk till annan webbplats.

13

Eventuella motioner, interpellationer, frågor och medborgarförslag Länk till annan webbplats.

14

Ledamöternas frågestund Länk till annan webbplats.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?