Sändningar, kommunfullmäktige

Kristianstads fullmäktigesammanträden filmas och sänds live via webb-TV.

Alla webbsändningar av Kommunfullmäktiges sammanträde filmas på plats och direktsänds på den här sidan.

Senaste kommunfullmäktige

Här kan du följa kommunfullmäktiges sammanträde. Om du ser sändningen i efterhand är den autotextad. Autotext innebär att en del felaktigheter i texten kan förekomma. Om du inte ser texten kan du klicka på kugghjulet och välja undertext-svenska.

I ärendelistan markeras starttiden för varje ärende.

Kommunfullmäktige 24-06-18 - med ärendelista

Ärendelista

Nummer

Ärende

Tid

1

Fastställande av dagordning

 

2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare

 

4

Delgivningar


A

Kommunstyrelsens beslut 2024-05-22 §99 Uppföljning av privata utförare Kommunledningskontoret 2023


B

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2024-05-28 §51 Uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare


C

Kommunstyrelsens beslut 2024-05-22 §100 Årsredovisning av verksamhet i privat regi: rengöring och brandskyddskontroll


D

Arbete och välfärdsnämndens beslut 2024-04-25 §108 Årlig uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare samt utförare enligt idéburet offentligt partnerskap på uppdrag av arbete och välfärdsnämnden


5

Eventuella valärenden

 

6

Revidering av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun - Tillägg angående avtalssamverkan enligt kommunallagen


7

Ekonomisk reglering vid Båstads kommuns utträde ur kommunalförbundet AV media


8

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

 

9

Budget 2025 och flerårsplan 2026-2027


Sändningar 2024

Kommunfullmäktige 24-05-07 - med ärendelista

Ärendelista
NummerÄrendeTid
1Fastställande av dagordning00:00
2Anmälan av ersättare och upprop04:28
3Val av justerare07:08
4Informationer
13:00-13:20 Kommande evenemang i Kristianstad
07:50
5Delgivningar26:13
ALänsstyrelsen Skåne – Beslut om efterträdarval – ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Johan Kronbäck Angsmo (S)
26:13
BKommunstyrelsens beslut 2024-03-20 §54
Revisionsrapport - Granskning av personal och
kompetensförsörjning
26:38
CTekniska nämndens beslut 2024-03-27 §42
Revisorernas granskning av investeringsprocessen
26:52
DKommunstyrelsens beslut 2024-04-25 §68 Årlig uppföljning
av Kristianstads kommuns systematiska arbetsmiljöarbete,
likabehandling och samverkan 2023
27:33
EKommunstyrelsens beslut 2024-04-25 §75 Uppföljning 2023 –
Strategisk utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering
28:00
6Eventuella valärenden32:35
7Ägardirektiv Galleria Boulevard AB och
Boulevardfastigheter AB
34:40
8Ny prissättning av villatomter36:39
9Reviderade taxor för naturum1:01:58
10Motion - Kollektivtrafikkort för alla ungdomar på
högstadiet och gymnasiet
1:06:00
11Motion - Gestaltningstävling stadsdelen Näsby1:53:35
12Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer
och frågor
2:08:15
13Ledamöternas frågestund2:12:09

Kommunfullmäktige 24-04-10 - med ärendelista

2024-04-12 klockan 16.00 byttes filmen ut mot en backup som innehåller hela sändningen. Den första versionen avbröts i förtid på grund av tekniska problem.

Ärendelista

Nummer

Ärende

Tid

1

Fastställande av dagordning


2

Anmälan av ersättare och upprop

 

3

Val av justerare


4

Delgivningar

 

A

Kommunstyrelsens beslut 2024-03-20 § 57 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden

 

B

Kommunstyrelsens beslut 2024-03-20 § 58 – Rapporter enligt 16 kapitlet 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete och välfärdsnämnden

 

5

Eventuella valärenden

 

6

Årsredovisning 2023

 

7

Revisionsberättelse för år 2023 samt fråga om ansvarsfrihet

 

8

Revidering av investeringsbudgeten för år 2024

 

9

Avgiftsfria uteserveringar 1 juni 2024 – 31 maj 2025

 

10

Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges beslut 2023

11

Redovisning av obesvarade motioner samt besvarade och obesvarade medborgarförslag


12

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor


13

Ledamöternas frågestund


Kommunfullmäktige 24-03-05 - med ärendelista

Ärendelista

Nummer

Ärende

Tid

1

Fastställande av dagordning

0:00

2

Anmälan av ersättare och upprop

2:00

3

Val av justerare

4:04

4

Informationer
13:00-13:30 Byggnation av Högskolan Kristianstad

4:50

5

Delgivningar

28:37

A

Revisionsrapport - Granskning investeringsprocessen C4 Energi AB

29:30

B

Tekniska nämndens beslut 2023-11-23 – Svar på revisionsrapport fastighetsteknik

33:50

C

Kommunstyrelsens beslut 2024-01-24 – Svar på revisionsrapport Granskning ägarens styrning och kontroll över kommunala bolag samt bolagens följsamhet av ägarens direktiv

34:09

D

Kommunstyrelsens beslut 2024-01-24 – Rapporterings-skyldighet enligt 16 kap. 6 f § Socialtjänstlagen av ej verkställda beslut - omsorgsnämnden

34:34

6

Eventuella valärenden

35:12

7

Strategisk färdplan 2025-2028

37:17

8

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

1.52:24

9

Ledamöternas frågestund

3.26:20

Kommunfullmäktige 24-01-09 - med ärendelista

Titta på kommunfullmäktige

Ärendelista

Nummer

Ärende

Tid

1

Fastställande av dagordning

0:00

2

Anmälan av ersättare och upprop

0:18

3

Val av justerare

2:00

4

Delgivningar

2:48

A

Revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen

3:09

B

Revisionsrapport - Granskning av personal- och kompetensförsörjning

21:25

C

Kommunstyrelsens beslut 2023-11-22 § 226 – Svar på uppföljande granskning av tre granskningar genomförda under år 2020

30:22

D

Kommunstyrelsens beslut 2023-12-20 § 281 – Rapporteringsskyldighet enligt 16 kap. 6 f § socialtjänstlagen av ej verkställda beslut – omsorgsnämnden

30:46

E

Kommunstyrelsens beslut 2023-12-20 § 282 – Rapporter enligt 16 kapitlet 6h § socialtjänstlagen om ej verkställda beslut – arbete och välfärdsnämnden

31:16

5

Eventuella valärenden

31:40

6

Krinova AB finansiering enligt aktieägaravtal

31:49

7

Galleria Boulevard

44:46

8

Eventuella medborgarförslag, motioner, interpellationer och frågor

1.15:35

9

Ledamöternas frågestund

1.47:55


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?