Ekonomi och budget

Kristianstads kommuns verksamheter kostar omkring 7 miljarder kronor under ett år. Över 80 procent går till skola, vård, omsorg och socialt stöd. I budgeten beräknas hur mycket pengar som väntas komma in hur de ska användas. Budgetdokument finns under Relaterad information.

De pengar som kommunen får in kommer till största delen från skatter, statliga bidrag och avgifter för service och tjänster. Den viktigaste inkomstkällan är kommunalskatten. Varje kommun bestämmer själv vilken kommunalskatt kommuninnevånarna ska betala. Beslutet tas i samband med att fullmäktige fastställer budgeten för kommande års verksamhet.

Vad används pengarna till?

Cirkeldiagram som visar: Drygt 40 procent går till förskola och skola, ca en tredjedel går till omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning och en tiondel går till socialt stöd.

Drygt 40 procent går till förskola och skola, ca en tredjedel går till omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning och en tiondel går till socialt stöd.

Var kommer pengarna ifrån
Kommunalskatten är vår största inkomstkälla och vår största utgift är löner till medarbetarna .

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hushållning. Det innebär att organisationen arbetar effektivt och att verksamheterna utförs i enlighet med mål för både verksamheten och ekonomin.

Budget

Kommunfullmäktige fastställer på hösten budgeten för kommande år.

De olika partierna i fullmäktige lämnar in sina förslag till budget. De partier som samarbetar brukar lämna in ett gemensamt budgetförslag. 

Budgetbeslutet i kommunfullmäktige är årets viktigaste beslut, eftersom det sätter ramarna för hela kommunens verksamhet. Fullmäktige fördelar omkring 7 miljarder kronor av skattemedel och statsbidrag till nämnderna, som sedan i sin tur fattar beslut om den mer detaljerade fördelningen av pengarna. Utöver de fördelade medlen får nämnderna intäkter från avgifter och taxor.

Budget för 2023 beslutades valåret 2022 i den nytillträdda fullmäktigeförsamlingen i slutet av året. Fastställd budget finns att läsa under Relaterade dokument.

Beslut om budget brukar annars tas i juni för nästkommande år. Skälet är att nämnder och förvaltningar ska ha tid på sig att planera utifrån de nya förutsättningarna och lägga genomarbetade budgetar för sina verksamheter. Vissa revideringar kan sedan göras av fullmäktige i november, när säkrare prognoser och kunskaper finns om det kommande året.

Budget för 2024 ska antas av kommunfullmäktige vid sammanträdet den 14 juni. Under Relaterad information redovisas budgetförslagen från partierna inför budgetfullmäktige. Först ut är huvudförslaget från den styrande M-KD-SD-majoriteten.

Årsredovisning

Avstämningar görs varje månad av hur väl budgeten följs. I september presenteras en delårsrapport och efter årets slut görs ett  preliminärt bokslut i februari och en fullständig årsredovisning som behandlas av kommunfullmäktige i april. Under Relaterad information finns länk till sidan med årsredovisning.

Vanliga frågor

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.