Kristianstad deltar vartannat år i Statistiska centralbyråns medborgarundersökning. Invånare i kommunen svarar då på en enkät om vad de tycker om att leva och bo i Kristianstads kommun, om kommunens verksamheter och om möjligheterna till inflytande. I augusti 2022 skickas årets enkäter ut.

Statistiska centralbyrån, SCB, gör regelbundet medborgarundersökningar i Sveriges kommuner. Frågeformulär skickades senast ut till drygt 1 600 invånare i Kristianstads kommun hösten 2022 men bara omkring en tredjedel av dem svarade på enkäten. En ny omgång av medborgarundersökningen görs hösten 2024.

Enkäten och sammanställningen av svaren har gått igenom rätt stora förändringar sedan 2020 års enkät. Det är därför svårt att göra några tydliga jämförelser bakåt i tiden. SCB har nu gått ifrån de samlade indexvärdena från tidigare år och redovisar endast för varje fråga hur stor procentandel som ger höga eller låga betyg.

Så tycker medborgarna i Kristianstads kommun

Medborgarenkäten i Kristianstads kommun för år 2022 visar att Kristianstadsborna överlag är rätt nöjda med tillvaron. Deras uppfattning om kommunen som plats och om kommunens verksamheter skiljer sig inte avsevärt från genomsnittet i landets övriga kommuner.

De flesta som svarade på enkäten trivs med att bo i Kristianstad. Nära 86 procent tycker att kommunen är en mycket eller ganska bra plats att bo och leva på. Kommunens invånare är mer nöjda än genomsnittet i landet med arbetsmöjligheter, utbildningsmöjligheter, kulturliv och utbudet av caféer, restauranger och livsmedelsbutiker. Enligt enkäten känner sig invånarna i kommunen mindre trygga och mer oroliga än genomsnittet i landet och är försiktigare med att rekommendera andra att flytta till kommunen. Bland dem som har svarat på enkäten är knappt hälften mycket eller ganska starkt benägna att rekommendera vänner och bekanta att flytta hit .

Drygt 77 procent av dem som svarat tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. Särskilt nöjda, i jämförelse med andra,är Kristianstadsborna med återvinningscentralerna och med kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan och säkerställa tillgången till dricksvatten.

Medborgarna bedömer, liksom i övriga kommuner, sina möjligheter till insyn och inflytande i kommunen som ganska låga. Bara knappt 18 procent sätter höga betyg på den frågan. De som har haft kontakt med politiker och tjänstepersoner i kommunen tycker i alla fall överlag att de har blivit väl bemötta. På bemötandet från tjänstepersoner sätter 81 procent höga betyg och politikernas bemötande uppskattas av 88 procent.

Via länken nedan så finns det resultatrapporten för medborgarundersökningen. I SCB:s statistikdatabas går det, under rubriken Medborgarundersökning, att se mer detaljerade resultat med exakt betygsfördelning i förhållande till bakgrundsvariabler som kön, ålder och bostadsort. Där går det också att se resultatet från andra kommuner.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?