Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kommunal utbildningsverksamhet och beslutar i frågor som den enligt lag eller annan författning ska ha hand om.

Ansvar och tillsyn

Nämnden ansvarar för följande verksamheter:

 1. förskola,
 2. pedagogisk omsorg,
 3. öppen förskola,
 4. fritidshem,
 5. förskoleklass,
 6. grundskola,
 7. grundsärskola,
 8. gymnasieskola,
 9. gymnasiesärskola,
 10. vuxenutbildning
  - på grundläggande nivå
  - på gymnasial nivå, förutom yrkesutbildningar
  - som särskild utbildning på grundläggande nivå
  - som särskild utbildning på gymnasial nivå.
 11. yrkeshögskola, och
 12. musikskola.

Nämnden utövar tillsyn över följande fristående verksamheter:

 1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt,
 2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag, och
 3. ägar- och ledningsprövning av fristående verksamheter som godkänts av
  kommunen.

Nämnden ansvarar också för måltidsservice inom de av nämndens verksamheter som framgår av särskild överenskommelse med verksamheten Gemensam service.

Kontaktpolitiker

Barn- och utbildningsnämnden utser vid varje mandatperiods början kontaktpolitiker till förvaltningens fem skolområden. Fristående skolor och förskolor erbjuds också möjligheten till kontaktpolitiker. Uppdraget gäller för hela mandatperioden. Eventuella förändringar under mandatperioden beslutas av nämnden.

Kontaktpolitikerns viktigaste uppgift är att för barn- och utbildningsnämndens räkning bilda sig en uppfattning om verksamheten i skolområdet och löpande följa utvecklingen. Uppdraget syftar till att kontaktpolitikern– genom att hålla sig informerad om situationen och utvecklingen samt vara nämndens förlängda arm via besök och möten – ska skapa en ökad samlad kunskap hos nämnden om verksamheten. Kontaktverksamheten i sig är inte forum för beslut eller ställningstaganden.

Representanter i programråd för gymnasieskolor

Lokala programråd ska finnas för gymnasieskolans nationella program och yrkesråd ska finnas för sammanhållna utbildningar inom regionalt yrkesvux. Ett lokalt programråd inom gymnasieskolan kan vara gemensamt med motsvarande yrkesråd inom regionalt yrkesvux.

Kallelser, protokoll och styrdokument

Klicka på respektive mapp för att ta del av nämndens kallelser, protokoll och styrdokument.

Ledamöter och ersättare

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?