Föreningar, studieförbund och institutioner kan söka olika bidrag för sin verksamhet. Kommunens bidrag sköts av våra olika förvaltningar och de har olika kriterier och ansökningssätt. Här hittar du våra bidrag. Vi tipsar också om andra stöd än kommunens.

Bidragsbestämmelser

Vi förklarar begrepp som är viktiga när du söker bidrag inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Definitioner

Barn- och ungdomsverksamhet

Åldern 7–20 år (det vill säga från och med det år man fyller 7 år till och med det år man fyller 20 år).

Medlem

Den som betalat medlemsavgift för senaste verksamhetsåret och är upptagen i föreningens medlemsregister.

Medlemsregister

Medlemsregister ska innehålla medlemmarnas namn och kontaktuppgifter samt information om medlemsavgiften är betald. Medlemsregistret ska revideras varje år.

Sammankomst

Verksamhetstillfälle/träff som är beslutad av föreningen.

Deltagartillfälle

En deltagare vid en sammankomst. Som exempel innebär det då att tre deltagare vid två separata sammankomster totalt blir sex deltagartillfällen (3 deltagare x 2 sammankomster = 6 deltagartillfällen).

Ledare

Av föreningen utsedd person, i åldern 13 år eller äldre, med uppdrag att leda föreningens sammankomster.

Friluftsliv

Övergripande begrepp för aktiviteter såsom scouting, vandringar, skidaktiviteter och lägerliv med mera.

Allmänna bestämmelser

Det här är kultur- och fritidsnämndens lägsta krav på en förening som vill vara registrerad i kommunens föreningsregister och vara bidragsberättigad.

Villkor för registrerad förening

Registrerade ideella föreningar kan boka tider i kommunens anläggningar till föreningstaxa samt synas med kontaktuppgifter på kommunens hemsida. Föreningen ska:

 • Bedriva verksamhet i Kristianstads kommun.
 • Vara registrerad hos Skatteverket och ha tilldelats ett organisationsnummer.
 • Ha antagit skriftligt utformade stadgar och sänt in dessa tillsammans med kopia av bildandemötesprotokoll och en ifylld anmälningsblankett till kommunens föreningsregister.
 • Ha valt styrelse.
 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla personer.
 • Dela uppfattningen om alla människors lika värde.
 • Årligen ha årsmöte och senast två månader efter årsmötet uppdatera föreningsuppgifterna till Kristianstads kommun, med aktuella kontaktuppgifter till föreningen. Vid förändring av stadgar ska dessa sändas in på nytt.

Villkor för bidragsberättigad förening

Utöver de krav som gäller för att bli en registrerad ideell förening krävs följande för att bli en bidragsberättigad ideell förening, och därmed kunna söka bidrag av kultur- och fritidsnämnden. Föreningen ska:

 • Ha sitt säte i Kristianstads kommun
 • Senast två månader efter årsmötet ladda upp underkrivet årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut till kultur- och fritidsförvaltningen
 • Inneha PlusGiro, bankgiro alternativt bankkonto.
 • Ha en lägsta medlemsavgift på 50 kr/år och person, dispens kan ges för föreningar som är skyldiga att ha en lägre medlemsavgift via sin riksorganisation.

Kontroll

 • För samtliga bidrag gäller att kontroller kan utföras av kultur- och fritidsförvaltningen.
 • Förening som får bidrag är skyldig att lämna insyn i verksamheten så att lämnade uppgifter kan kontrolleras. Det kan bland annat innebära att ställa de handlingar till förfogande som kultur- och fritidsförvaltningen kan kräva, såsom hyresavtal, närvarokort, medlemsregister, verifikationer och revisionsberättelse.
 • Lämnande av oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet. Detta kan medföra avstängning från bidrag under en viss tid. Beslut i sådana ärenden fattas av kultur- och fritidsnämnden.
 • Föreningar med skuld till kommunen hanteras enligt kultur- och fritidsnämndens riktlinjer ”Riktlinjer – förfallen skuld till kommunala idrottsanläggningar”, antagen av nämnden 2015-02-19, ärendenummer 2015/24.

Formella villkor

 • Vid bidrag till andra organisationer än bidragsberättigade krävs alltid beslut av kultur- och fritidsnämnden.
 • Vid marknadsföring ska det framgå att verksamheten/arrangemanget/ projektet har stöd från Kristianstads kommun.
 • Bidrag fördelas inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel.
 • Närvarokort, ansökningsblanketter och övriga handlingar ska sparas av föreningen i minst 10 år.
 • Handlingar som kommer in till kultur- och fritidsförvaltningen behandlas enligt offentlighetsprincipen.
 • Om verksamheten som beviljats bidrag skjuts upp eller förändras ska kultur- och fritidsförvaltningen omedelbart meddelas.
 • Om beviljat bidrag inte används ska stödet betalas tillbaka.

Ansökningstider

Arrangörsstöd - kultur

Söks löpande under året, dock innan arrangemangets start. 

Driftbidrag

Söks senast 25 februari. Första gången föreningen ansöker om driftbidrag ska en skriftlig avsiktsförklaring ha inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen senast 30 september året innan man vill ansöka om driftbidrag.

En för sent inkommen bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås.
1–14 dagar - avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp.
15–30 dagar - avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp.
Efter 30 dagar behandlas inte ansökan. 

Energieffektiviseringsbidrag

Söks senast 30 september året före det år ansökan gäller. För sent inkommen ansökan tas inte upp till behandling. 

Hyresbidrag

Söks senast 25 februari. En för sent inkommen bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås.
1–14 dagar - avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp.
15–30 dagar - avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp.
Efter 30 dagar behandlas inte ansökan. 

Investeringsbidrag

Söks senast 30 september året före det år ansökan gäller. För sent inkommen ansökan tas inte upp till behandling. 

Kommunalt aktivitetsstöd

Söks senast 25 februari för redovisningsperiod två 1 juli–31 december och senast 25 augusti för redovisningsperiod ett, 1 januari–30 juni.

En försent inkommen bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås.
1–14 dagar - avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp. 
15–30 dagar - avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp.
Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Projektbidrag fritid

Söks löpande under året, dock innan projektets start.

Projektbidrag kultur

Söks löpande under året, dock innan projektets start.

Verksamhetsbidrag kultur

Söks senast 31 oktober året före det år ansökan gäller. 

Sök annat stöd än kommunens

Den här listan kan underlätta för er föreningar och organisationer inom kultur, idrott, friluftsliv och ideell verksamhet som vill söka andra bidrag än de kommunala.

Har du tips på ytterligare bidrag som borde vara med på listan får du gärna mejla oss på fritid@kristianstad.se

Översikt av bidrag/fonder/stipendium

Bidrag/fond/stipendium

Organisation

Information/ansökan

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden

Webbplats Länk till annan webbplats.

Anders Verlins pensionsfond

Kristianstads kommun

Webbplats

Boverket

Boverket

Webbplats Länk till annan webbplats.

Föreningsstödet

Sparbanken Skåne

Webbplats Länk till annan webbplats.

Crafoordska stiftelsen

Crafoordska stiftelsen

Webbplats Länk till annan webbplats.

Idéer för livet

Skandia

Webbplats Länk till annan webbplats.

Innovationsbidrag

Vinnova

Webbplats Länk till annan webbplats.

Integrationsbidrag

Länsstyrelsen Skåne

Webbplats Länk till annan webbplats.

Investeringsstöd för fritids- och idrottsanläggningar

Jordbruksverket

Webbplats Länk till annan webbplats.

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler

Jordbruksverket

Webbplats Länk till annan webbplats.

Klimatklivet

Naturvårdsverket

Webbplats Länk till annan webbplats.

Kronprinsessparets Stiftelse

Kungahuset

Webbplats Länk till annan webbplats.

Kulturbidrag

Kulturrådet

Webbplats Länk till annan webbplats.

Landsbygdsfonden

Kristianstads kommun

Webbplats

Leaderbidrag

Leader Skånes ESS

Webbplats Länk till annan webbplats.

Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd)

Riksidrottsförbundet

Webbplats Länk till annan webbplats.

Lokala naturvårdssatsningen - LONA-bidraget

Naturvårdsverket

Webbplats Länk till annan webbplats.

Miljövårdsfond

Region Skåne

Webbplats Länk till annan webbplats.

Miljövårdsfond

Havs- och vattenmyndigheten

Webbplats Länk till annan webbplats.

Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond

Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond

Webbplats Länk till annan webbplats.

Projektstöd barn- och ungdomsidrott

RF-SISU Skåne

Webbplats Länk till annan webbplats.

Projektstöd IF anläggning

RF-SISU Skåne

Webbplats Länk till annan webbplats.

Projektstöd återstart

RF-SISU Skåne

Webbplats Länk till annan webbplats.

Projektstöd IF Idrott 65+

RF-SISU Skåne

Webbplats Länk till annan webbplats.

Sparbanksstiftelsen 1826

Sparbanken Skåne

Webbplats Länk till annan webbplats.

Statsbidrag för folkbildningen

Folkbildningsrådet

Webbplats Länk till annan webbplats.

Statsbidrag och EU-bidrag för unga och civilsamhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Webbplats Länk till annan webbplats.

Statsbidrag organisationer inom civilsamhället

Socialstyrelsen

Webbplats Länk till annan webbplats.

Statsbidrag scouter

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till kulturlokaler

Boverket

Webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till utrustning för parasport

Riksidrottsförbundet

Webbplats Länk till annan webbplats.

Svenska Postkodstiftelsen

Svenska Postkodstiftelsen

Webbplats Länk till annan webbplats.

Svenskt Friluftsliv statsbidrag

Svenskt Friluftsliv

Webbplats Länk till annan webbplats.

Utvecklingsstöd kultur

Region Skåne

Webbplats Länk till annan webbplats.
 

Sök bland våra bidrag

Filtrera resultatet

 • Aktivitetsstöd, kommunalt

  Bidraget ska stimulera föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet för åldern 7–20 år och verksamhet för personer med funktionsnedsättning oavsett ålde...

 • Ansök om svensk flagga

  Det går bra att ansöka om att få en flagga i gåva från Kristianstads kommun. Flaggan delas ut på Sveriges nationaldag.

 • Arrangörsstöd, kultur

  Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianst...

 • Bidrag till studieförbund

  Kristianstads kommun fördelar genom kultur- och fritidsnämnden bidrag till nio studieförbund med verksamhet i kommunen.

 • Driftbidrag

  Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av föreningarnas anläggningar för föreningar med i huvudsak fokus på idrott och friluftsliv.

 • Elitbidrag

  Elitbidraget ska stärka föreningens marknadsföring och bidra till ökad synlighet för de värden som förknippas med Kristianstad. Syftet är att stärka ...

 • Energieffektiviseringsbidrag

  Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera energieffektiviseringar i sina lokaler eller anläggningar samt ställa om till en fossilbränslef...

 • Föreningsbidrag

  Föreningar som ansöker ska ha som syfte att berika livet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning.

 • Föreningsbidrag, social omsorg

  Stödja och stimulera medborgare att i organiserade former engagera sig i frivilligt, socialt arbete. Vi stödjer verksamhet som kompletterar kommunens...

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?