Bidrag till studieförbund

Kristianstads kommun fördelar genom kultur- och fritidsnämnden bidrag till nio studieförbund med verksamhet i kommunen.

Vem kan söka

 • Organisationer

Bidraget kan användas till

 • Aktiviteter
 • Kultur
 • Socialt arbete och integration
 • Verksamhet för pensionärer

Kristianstads kommuns stöd till folkbildningen skall ha till syfte att:

 • stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
 • bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen
 • bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
 • bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet

Ansökan

Ansökan görs med kommunens e-tjänst i Rbok.

Nio studieförbund är verksamma i Kristianstads kommun:

 • Arbetarnas bildningsförbund (ABF) Skåne Nordost
 • Studieförbundet Bilda Sydväst
 • Folkuniversitetet
 • Ibn Rushd Studieförbund, Södra distriktet
 • Medborgarskolan Syd
 • NBV Syd
 • Studieförbundet Vuxenskolan/SV Skåneland
 • Sensus Studieförbund, Skåne-Blekinge
 • Studiefrämjandet SydOst

Verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår gällande Kristianstads kommun inlämnas senast 15 december. Slutlig redovisning, balans- och resultaträkning, verksamhets- och revisionsberättelse samt kommunsammandrag ska inlämnas omedelbart efter avdelningarnas årsmöte, dock senast 30 april. Avdelningens ordförande ska genom underskrift vidimera uppgifterna i slutlig redovisning.

Slutlig redovisning lämnas på av kommunen fastställd blankett med angivna bilagor. Där redovisas också verksamhet inom ramen för det riktade bidraget i text och siffror.

Riktat bidrag

Undantag

Kultur- och fritidsnämnden beslutade vid sammanträde 231019 KFN §103 att beslutet från 210204 KFN § 11 att undanta studieförbundet Ibn Rushd från kommunala bidrag fortsatt gäller till dess att kultur- och fritidsnämnden finner anledning att ompröva sitt ställningstagande.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?