Föreningsbidrag, social omsorg

Stödja och stimulera medborgare att i organiserade former engagera sig i frivilligt, socialt arbete. Vi stödjer verksamhet som kompletterar kommunens arbete inom området och som kan vara till nytta.

Vem kan söka

 • Föreningar

Bidraget kan användas till

 • Socialt arbete och integration

Arbete och välfärdsnämnden vill genom föreningssamverkan stödja sådant arbete som kompletterar nämndens egen verksamhet och som kan anses vara till nytta inom nämndens ansvarsområde och för nämndens målgrupper. Syftet är att stödja och stimulera kommunens invånare att i organiserade former engagera sig i frivilligt, socialt arbete.

Ideella föreningar i kommunen kan få stöd för att genomföra insatser inom området social omsorg som gynnar både medlemmar och målgrupper inom nämndens verksamheter och kan anses bidra till att stärka den sociala hållbarheten. Bidraget kan gå till stöd för att utveckla nya arbetsformer, metoder och idéer inom det sociala arbetet, eller på annat sätt rikta sig till nämndens målgrupper. Dessa ska vara avgränsade i tid, och inte ingå i den löpande verksamheten.

Arbete och välfärdsnämndens presidium ansvarar för den politiska dialogen med de föreningar som beviljas föreningsbidrag social omsorg.

Ansökan via RBOK

Från och med 1 januari 2023 görs ansökningar om bidrag inom social omsorg i kommunens gemensamma boknings- och bidragssystem, RBOK. Fördelen för dig och föreningen blir att ni har en ingång för att söka bidrag men också att ni inte behöver skicka in stadgar och andra handlingar till flera förvaltningar om föreningen vill söka flera bidrag.

För att kunna söka bidrag inom social omsorg måste föreningen vara registrerad och ha ett konto i systemet.

Den första delen, registrering i systemet gör du som privatperson. När denna del är gjord får du ett konto som privatperson och ett till föreningen. Därefter använder du föreningens konto när du söker bidrag eller bokar lokaler. Du behöver vara behörig firmatecknare för föreningen för att göra detta. Om du har frågor kring den här delen kan du vända dig till din kontaktperson på Kultur och fritidsförvaltningen.

Information, kontaktuppgifter och länk till registrering i RBOK hittar du på följande sida:

När du har genomfört registreringen kan du sedan logga in i RBOK. När du loggar in i föreningens konto ser du vilka bidrag föreningen kan söka. Du får också stöd för vilka handlingar som ska läggas in i systemet. Fördelen är att du bara behöver göra det en gång och sedan uppdatera vid behov, till exempel efter årsmötet. Har du frågor om den här delen eller om bidragen kan du kontakta medborgarcentrum. De finns på Rådhuset och Östra kommunhuset eller så når du dem via kommunens växel 044-13 50 00.

Grundkrav

Vissa krav ska vara uppfyllda för att föreningen ska få ta del av medel.

 • Föreningen ska vara registrerad i Kristianstad kommuns föreningsregister.
 • Bedriva verksamhet som är till nytta inom arbete och välfärdsnämndens verksamhetsområde, alternativt kompletterar nämndens egen verksamhet.
 • Ha sitt säte och bedriva verksamhet i Kristianstads kommun. Enstaka undantag kan medges om den aktivitet som föreningen söker bidrag för har ett tydligt fokus på kommunens invånare trots att föreningen inte har säte i Kristianstad. Detta kan exempelvis vara fallet om det är en förening som har säte i en kommun som ingår i Skåne nordostsamarbetet.
 • Registrerat föreningen hos Skatteverket och därmed tilldelats ett organisationsnummer.
 • Antagit skriftligt utformade stadgar och sänt in dessa tillsammans med kopia av bildandemötesprotokoll till kommunens bidragssystem där man även gör en ansökan till föreningsregistret. Vid förändring av stadgar ska dessa sändas in på nytt.
 • Valt styrelse.
 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla personer.
 • Delar uppfattningen om alla människors lika värde.
 • Årligen ha årsmöte och senast två månader efter årsmötet uppdatera föreningsuppgifterna till Kristianstads kommun, med aktuella kontaktuppgifter till föreningen. Senast två månader efter årsmötet även ladda upp underskrivet årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut till kommunens bidragssystem.
 • Föreningen har en lägsta medlemsavgift på 50 kr/år och person. Dispens kan ges om särskilda skäl föreligger.
 • Inneha Plusgiro, Bankgiro alternativt bankkonto.

Ansökan

Ansökningstiden går under 2024 ut den 24 februari för att nämnden skall kunna behandla ansökningarna på marssammanträdet. Om föreningen har bokslut efter kalenderåret lämnar du in uppgifter för senast avslutat bokslut och lämnar kompletterande uppgifter under våren.

Ansökan sker en gång per år och fördelning beslutas av arbete och välfärdsnämnden.

Att föreningen erhållit föreningsstöd vid ett tillfälle innebär inte att man automatiskt kan förutsätta en förlängning av stödet. Nämndens budgeterade anslag för föreningsstöd social omsorg är tak för fördelning av stöd.

Av ansökan ska framgå om pengar sökts från andra håll för samma ändamål.

Bedömningsgrunder

Arbete och välfärdsnämnden avgör vad som bedöms bidra med den största nyttan för nämndens verksamhetsområde. Nämnden prioriterar verksamheter som organiserar och aktiverar människor som av olika anledningar behöver särskilt stöd för att klara ett självständigt och värdigt liv. Vidare prioriteras aktiviteter som utformats och planerats i samverkan med andra föreningar och/eller andra relevanta aktörer.

De föreningar som kan visa att bidraget är direkt kopplat till aktiviteter gentemot förvaltningens målgrupper prioriteras. Hänsyn tas också till hur föreningen använt eventuellt tidigare erhållna bidrag. Vid fördelning av föreningsbidrag social omsorg tas särskild hänsyn till:

 • Verksamhet som finns inskriven i Socialtjänstlagen men inte erbjuds fullt ut av arbete och välfärdsnämnden.
 • Ny verksamhet som bedöms som angelägen av arbete och välfärdsnämnden.
 • Om stödet kommer flera och olika målgrupper, så som exempelvis utsatta barn, ungdomar och vuxna med behov av stöd kopplat till beroende och psykisk ohälsa, till godo.
 • Om aktiviteterna är utformade utifrån ett jämställdhets-, barn-, trygghets- och mänskliga rättighetersperspektiv.

Utbetalning

Utbetalning sker till föreningens bankgiro-/postgirokonto efter fördelningsbeslut från nämnden. Nämnden kan begära in ett underlag för den faktiska kostnaden om motiverat.

Återbetalningsskyldighet

Återbetalningsskyldig är den förening som

 1. använder bidrag i strid mot gällande regler och riktlinjer eller för annat ändamål än som uppgivits i ansökan.
 2. har lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan.
 3. vid ansökan missbedömde kostnaderna och efter genomfört projekt/insats har outnyttjade bidrag.

Arbete och välfärdsnämnden beslutar i varje enskilt fall om polisanmälan ska göras om en förening misstänks ha lämnat felaktiga uppgifter eller missbrukat beviljat bidrag.

Övrigt

 • Vid marknadsföring ska det framgå att insatsen har stöd från Kristianstads kommun.
 • Bidrag fördelas inom ramen för av arbete och välfärdsnämnden avsatta medel.
 • Ansökningsblanketter och övriga handlingar ska sparas av föreningen i minst 10 år.
 • Handlingar som kommer in till arbete och välfärdsförvaltningen behandlas enligt offentlighetsprincipen.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och betraktas som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?