Aktivitetsstöd, kommunalt

Bidraget ska stimulera föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet för åldern 7–20 år och verksamhet för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. För funtktionsnedsatta gäller att merparten av deltagarna vid varje enskild sammankomst är i åldern 7–20 år.

Ansökningstid

Sista ansökningsdag är 25 februari och 25 augusti.

Sista ansökningsdag: 25 februari, 25 augusti.

Vem kan söka:

 • Föreningar

Vad kan bidraget användas till:

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Innan du söker bidrag måste du läsa och förstå våra allmänna bestämmelser.

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.
 • Föreningen ska ha minst 10 betalande medlemmar i åldern 7–20 år.
 • För att beviljas aktivitetsstöd ska föreningen haft minst 15 sammankomster under en redovisningsperiod (redovisningsperiod 1: 1 januari–30 juni, redovisningsperiod 2: 1 juli–31 december). Undantag är föreningar som har sin verksamhet tydligt koncentrerad till respektive halvårsskifte (december-januari och juni-juli). För dessa föreningar gäller att uppnå minst 30 sammankomster på helårsbasis.
 • Bidrag ges för varje deltagartillfälle som föreningen registrerar på det digitala närvarokortet.
 • De redovisade sammankomsterna ska ligga i linje med föreningens verksamhet och idé för barn- och ungdomsverksamhet.
 • Bidrag ges till verksamhet som bidrar till barns och ungdomars egna aktiva fritid, det vill säga att verksamheten utgår från ett aktivt utövande eller ett aktivt skapande. Några exempel på aktiviteter som därmed inte är bidragsgrundande är teaterbesök, besök på idrottsevenemang, skolundervisning och religionsundervisning med mera.
 • För att få bidrag måste varje sammankomst ha minst tre bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidrag ges för maximalt 30 deltagare per sammankomst och ledare.
 • Ledaren ska vara minst 13 år (gäller det kalenderår hen fyller år).
 • En ledare i åldern 13–20 år är också bidragsberättigad.
 • Bidrag ges med en summa per deltagartillfälle, vilken beror på den årligen beslutade budgeten för bidragsformen.
 • Bidrag ges till en och samma förening endast en gång per dag och deltagare. Detta gäller även för ledare i bidragsberättigad ålder. Undantaget är sammanhängande aktiviteter såsom hajker och läger. Då erhålls bidrag enligt följande:
  1–6 timmar = 1 deltagartillfälle/person.
  6–24 timmar = 2 deltagartillfällen/person.
  Restid får inte inräknas i denna tid.
 • En sammankomst ska vara minst en timme, omklädning får inräknas i tiden.
 • En gemensam samling med instruktioner innan aktiviteten och en gemensam avslutning är obligatoriskt för att aktiviteten ska räknas som en sammankomst.
 • Drop-in verksamhet, där gemensam samling och avslutning saknas, berättigar inte till bidrag.
 • Bidrag ges inte till kommersiella arrangemang varken på hemmaplan eller på bortaplan.
 • Bidrag ges inte till studiecirklar, lärgrupper och sammankomster under schemalagd skoltid (vilket inbegriper lunchraster, övriga raster och håltimmar). En skoldag i detta sammanhang räknas kl. 08.00–13.00.
 • Vid sammankomster som är gemensamma för flera föreningar får varje förening endast redovisa sina egna medlemmar som deltagare.
 • I rekryteringssyfte kan andra deltagare än egna medlemmar registreras, så länge övriga villkor är uppfyllda.
 • I direkt anslutning till en sammankomst ska ett digitalt närvarokort fyllas i.

Ansökan

 • Söks senast 25 februari för redovisningsperiod 2, 1 juli–31december.
  1–14 dagar - avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp.
  15–30 dagar - avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp.
  Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.
 • Söks senast 25 augusti för redovisningsperiod 1, 1 januari–30 juni.
  1–14 dagar - avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp.
  15–30 dagar - avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp.
  Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?