Driftbidrag

Bidraget ska underlätta den fortlöpande driften av föreningarnas anläggningar för föreningar med i huvudsak fokus på idrott och friluftsliv.

Vem kan söka

 • Föreningar

Bidraget kan användas till

 • Lokaler och byggnader

Innan du söker bidrag måste du läsa och förstå våra allmänna bestämmelser. De finns att läsa via länken nedan.

 • Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.
 • Föreningen ska ha haft regelbunden verksamhet med minst 15 sammankomster under föregående verksamhetsår.
 • Föreningens verksamhet ska ha idrott och/eller friluftslivet i fokus.
 • Anläggningen ska finnas belägen inom Kristianstads kommun.
 • Till samma anläggning kan inte utgå både drift- och hyresbidrag.
 • Förening kan inte få driftbidrag för hyror i kommunalt subventionerade lokaler, såsom idrottshallar, skolidrottshallar, gymnastiksalar och idrottsplatser.
 • Bidraget betalas ut i efterskott.
 • Kultur- och fritidsnämnden har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om anläggningen inte sköts enligt normal standard.
 • Kultur- och fritidsnämnden kan i vissa fall besluta om en annan bidragssumma till en förening än vad bidragsdel 1 och 2 anger.
 • 70 % av driftbidragsbudgeten fördelas till bidragsdel 1 och 30 % till bidragsdel 2.

Villkor bidragsdel 1

 • Driftbidragsgrundande kostnader är:
  • Ränta på lån för anläggningen
  • Arrende
  • El och värme
  • Vatten och avlopp
  • Renhållning (observera att avfall från loppmarknad inte ingår i kostnaden)
  • Sotning
  • Försäkringskostnader för anläggningen
 • Varje förening får en viss procentsats av de driftbidragsgrundande kostnaderna under föregående redovisningsår. Procentsatsen fastställs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån den budget som finns för driftbidraget.
 • Förening som har stor anläggning och därmed anställd vaktmästare, motsvarande minst 75 % tjänstgöringsgrad, för driften av anläggningen ska få 25 000 kronor ytterligare i driftbidrag. Detta bidrag ska inte ses som bidrag till lönen utan som ett ökat driftbidrag till följd av föreningens höga driftkostnader på grund av storleken på anläggningen.
 • Orienteringsförening får ett ökat driftbidrag på 25 000 kronor för kartframställning.
 • Bidraget reduceras med 50 % om föreningen under föregående kalenderår inte har fått aktivitetsstöd för minst 30 sammankomster i ansökan till aktivitetsstödet.
 • Driftbidrag för bidragsdel 1 kan högst uppgå till 225 000 kronor.

Villkor bidragsdel 2

 • Bidragsdel 2 fördelas proportionerligt till de föreningar som har en anläggning där barn- och ungdomsverksamhet bedrivs.
 • Fördelningen sker utifrån hur många redovisade deltagartillfällen som respektive förening redovisat föregående år.
 • Föreningar som har driftbidrag för en anläggning där den faktiska ungdomsverksamheten inte bedrivs, får inte del av bidragsdel 2. Detta även om föreningen i övrigt har en aktiv barn- och ungdomsverksamhet.

Ett exempel: En förening som bedriver fotbollsträning på fotbollsplaner som föreningen erhåller driftbidrag för får del av bidraget. Däremot inte en förening som har klubbhus och omklädningsrum som man får driftbidrag för, men där fotbollsträning bedrivs på kommunala fotbollsplaner.

Ansökan

 • Ansökan görs för bidragsdel 1 med kommunens e-tjänst i Rbok eller på blankett. Föreningar som ansökt om bidragsdel 1 får automatiskt del av bidragsdel 2 om de är berättigade till bidragsdelen.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.
 • Söks senast 25 februari.
  1–14 dagar - avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp.
  15–30 dagar - avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp.
  Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.
 • Första gången föreningen ansöker om driftbidrag ska en skriftlig avsiktsförklaring ha inkommit till kultur- och fritidsförvaltningen senast 30 september året innan man vill ansöka om driftbidrag. Om föreningen godkänns för driftbidrag eller inte, beslutas i kultur- och fritidsnämnden. Som grund till beslutet har nämnden ändamålet för bidragsformen.

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet och anläggning.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?