Energieffektiviseringsbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera energieffektiviseringar i sina lokaler eller anläggningar samt ställa om till en fossilbränslefri anläggnings-verksamhet.

Vem kan söka

 • Föreningar

Bidraget kan användas till

 • Investeringar och projekt
 • Lokaler och byggnader

Innan du söker bidrag måste du läsa och förstå våra allmänna bestämmelser.

Villkor

 • Bidraget kan sökas av förening som har eller kan komma att få någon av följande bidrag:
  • Driftbidrag
  • Hyresbidrag
 • Bidraget är avsett för investeringar som syftar till att minska energiförbrukningen och användningen av fossila bränslen på föreningens anläggning.
 • Kommunens energirådgivare kan hjälpa till att kartlägga lämpliga insatser. För att boka ett besök, mejla till följande e-post: energiradgivningen@kristianstad.se
 • Energieffektiviseringsbidraget söks alltid innan investeringen påbörjas. Kan föreningen inte invänta kultur- och fritidsnämndens beslut finns möjlighet att starta investeringen tidigare. Dock ska kultur- och fritidsförvaltningen få kännedom om detta och ges möjlighet att träffa föreningen innan starten. Inga garantier för att få energieffektiviseringsbidrag ges i detta läge.
 • Bidraget betalas ut efterhand som kopior på fakturor, som tillhör investeringen, kommer in till kultur- och fritidsförvaltningen. Detta så länge inget annat avtalats.
 • Bidraget betalas alltid ut till föreningen, alltså aldrig direkt till en leverantör eller liknande.
 • Arbetet ska påbörjas inom två år, och slutföras inom tre år, från att energieffektiviseringsbidrag beviljats. I annat fall måste föreningen söka energieffektiviseringsbidrag på nytt.
 • Vid fördelning av energieffektiviseringsbidrag sker en sammantagen bedömning av inkomna ansökningar. De områden som ligger till grund för denna bedömning, utan inbördes rangordning, är:
  • Föreningens försök att söka bidrag även från annat håll.
  • Föreningens egen insats till investeringen.
  • Tidigare beviljade energieffektiviseringsbidrag.
  • Antalet deltagartillfällen i ansökan till aktivitetsstödet föregående år.
  • Antal barn- och ungdomsmedlemmar samt totalt medlemsantal.
  • Föreningens ekonomi.
  • Förväntad energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp, i förhållande till ekonomisk kostnad.

Ansökan

 • Ansökan görs med kommunens e-tjänst i Rbok eller på blankett
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga
 • Söks senast 30 september året före det år ansökan gäller
 • För sent inkommen ansökan tas inte upp till behandling

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet/anläggning. Läs mer:

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?