Slott och borgar i Kristianstadsbygden

Skåne är unikt i borg- och slottshänseende i Norden. Under långa perioder har Skåne varit ett rikt och välmående område.

Den skånska adeln har periodvis haft gott om pengar och arbetskraft för att bygga representativa slott och borgar. Det märks än idag. I vårt vackra, gröna, böljande landskap finns det inte mindre än 250 slott och herresäten.

Kristianstad är inget undantag då kommunen har flera sevärda slott och borgruiner. De flesta slotten är ännu i privat ägo. Flera av dem har parkanläggningar som är helt eller delvis öppna för allmänheten.

Bäckaskogs slott

Bäckaskogs slott ligger 15 kilometer nordost om Kristianstad på det natursköna näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön. Slottet har en historia som sträcker sig från 1200-talet och framåt. Då var Bäckaskog ett kloster och en del av munkarnas anläggning ingår idag i det nuvarande slottet (vissa rester av kapellet och det gamla köket). Vid reformationen indrogs klostret 1537 till den danska staten. Under tiden 1584-1653 lät Henrik Ramel den yngre uppföra de nuvarande stora slottsbyggnaderna.

Bäckaskogs slott interiör
Drivs nu som hotell, restaurang och konferensanläggning.
Bäckaskogs slott exteriör

Bäckaskogs slott.

Åren 1684-1819 fungerade slottet som översteboställe och användes således av kronan/staten. 1819 blev slottet med sin mark  utarrenderat till den svenske kronprinsen Oscar. När han blev kung övertog kronprins Karl arrendet. Som kung Karl XV arrenderade han slottet fram till sin död 1872 och upplevde många glada dagar där. Det finns många berättelser om Karl XV:s skånska äventyr inte minst om hans kärleksäventyr. Han lär ha varit pappa till flera barn i bygden men de blev aldrig erkända. Bäckaskog var således under en tämligen lång tid kungligt sommarboställe. Slottet har idag en omfattande hotell- och restaurangrörelse och är ett populärt resmål. Två säsongen av Stjärnorna på Slottet har spelats in här. Slottet ägs av Statens Fastighetsverk. I närheten finns flera natursköna områden av högsta klass såsom Kjuge kull och Ivösjön med Ivö Klack.

Trolle Ljungby

Trolle Ljungby slott

Trolle Ljungby slott.

Slottet, som är beläget ca 20 km öster om Kristianstad, hette fram till 1830 Ljungby och hör till Skånes mest praktfulla slott. Ljungbys historia går tillbaka till 1300-talet. Hans Gabriel Trolle Wachtmeister var den förste som innehade slottet under namnet Trolle-Ljungby och godset (som är ett av Sveriges största) är fortfarande i denna släkts ägo. Huvudbyggnaden är en trelängad borg av tegel i två våningar omgiven av vattengravar. Slottets trädgård är en av Sveriges få bevarade renässansträdgårdar. Varken slott eller trädgård är tillgängligt för allmänheten. Dock finns det idag företagsverksamhet i slottslängorna i form av viltbod och ölbryggeri. Trolle-Ljungbys märkligaste inventarier är Hornet och Pipan som det finns en sägen förknippad med.

Ovesholms slott

Slottet ligger vid en liten sjö på Nävlingeåsens sluttning mot Kristianstadsslätten. Det stilrena slottet i fransk 1700-talsstil uppfördes 1792-1804 och hade ursprungligen två våningar. 1837 fick slottet en tredje våning. Sedan 1833 har slottet varit i släkten Hamiltons ägo. Greve Axel Raoul Hamilton var en färgstark person som vid 70-års ålder ingick äktenskap med en 22-årig parisiska. Bland det första bruden gjorde var att inreda ett katolskt kapell på slottet. Ännu idag finns det katolska kapellet kvar. Slottet är privatbostad men den stora parken som är anlagd i engelsk stil är öppen för allmänheten. Sommartid arrangeras ibland konserter i parken och på vintern är det julmarknad i slottslängorna.

Vittskövle slott

Slottet, som är privatbostad, ligger söder om Kristianstad och är en av de bäst bevarade renässansborgarna i Norden. I mångas ögon är det ett riktigt sagoslott. Det nuvarande slottet uppfördes 1553 av Jens Brahe och uppfördes ursprungligen  som en försvarsborg. Tinnarna på det nordvästra tornet kom till på 1700-talet då en brand hade förstört det ursprungliga tornet. Detta torn som är i romantisk stil skiljer sig därför stilmässigt från övriga. Sedan 1837 har Vittskövle varit i släkten Stjernswärds ägo. Vid slottet finns en vacker trädgård som är öppen för allmänheten. Mot slottet leder alléer från olika håll.

Maltesholm

Slottet är beläget 18 km sydväst om Kristianstad på Linderödsåsen. Godset var från början en del av Vittskövle slott, som då in tillhörde från början Vittskövle slott, som då innehades av den mäktiga adelssläkten Brahe. 1635-38 uppförde Malte Juel Maltesholm slott som en renässansanläggning i tre våningar, omgiven av breda vallgravar, med sirade gavlar och åttkantigt trapptorn med spira och vindflöjel. På 1780-talets ändrades dock slottets utseende för att bättre passa den tidens smak. En våning togs bort liksom tornspiran. Dessutom fick slottet valmat tak och i stället för vindbryggan anlades en stenbro över vallgraven. Slottet är privatbostad och ägs sedan länge av släkten Palmstierna. I parkanläggningen, som är öppen för allmänheten, finns bland annat en mer än 100 år gammal och 35 meter hög gran med ett stamomfång på 4,5 meter.

Mycket speciell och intressant är den 1,3 km långa och 12-20 m breda väg som leder upp till slottet. Vägen går under namnet Höge väg och är helt huggen i sten och byggdes mellan åren 1775-1824. Den når på sina ställen mer än sex meter över marken. Det är ett imponerande bygge redan på avstånd.

Karsholm

Karsholm slott är naturskönt beläget vid Oppmannasjöns västra sida, ca 10 km nordöst om Kristianstad. Redan under medeltiden fanns här en sätesgård och namnet Karsholm uppträder första gången 1366. Slottet påbörjades vid slutet av 1500-talet och blev färdigt under 1620-talet. 1862 skedde en ombyggnad och det fick då sitt nuvarande utseende.

År 1869 köpte den norske verksägaren Michael Treschow slottet som därefter har stannat kvar i denna släkts ägo. Han byggde också den nya kyrkan i Österslöv. Michael Treschow uppförde också de nuvarande ekonomibyggnaderna och påbörjade en inre restaurering och försköning av slottet. När man sänkte Oppmannasjön på 1870- och 80-talen anlades en park på den därmed utökade slottsholmen. Slottet är privatbostad men dess omgivningar är tillgängliga för allmänheten.

Råbelöv

Råbelövs slott ligger endast några kilometer norr om Kristianstad nära den södra ändan av Råbelövssjön (som har flera badplatser). Det är till exempel inga problem att skönja slottet från de norra utkanterna av staden. Redan i början av 1500-talet fanns här en sätesgård men 1637 byggde Christoffer Ulfeldt en ny sätesgård. Av denna återstår dock endast ett långt tvåvåningshus i tegel.

När Carl von Linné besökte gården på sin skånska resa 1749 blev han mycket imponerad av trädgården och av ålfisket i Råbelövssjön. Det berättades att det inte var ovanligt att man en bra morgon kunde fånga mellan 200 och 300 ålar. Vid om- och tillbyggnader under 1880- och 90-talen ändrades slottets exteriör. Den ursprungliga stilen, Christian IV:s renässans, bevarades dock. Strax norr om gården ligger ett mindre kapell som är väl synligt från vägen mot Fjälkestad. Under en period fungerade den som spannmålsmagasin men restaurerades på 1920-talet och blev då åter aktiv kyrka. Sommartid är den nu populär för främst bröllop. Slottet innehades länge av släkten Kennedy men har sedan ett par år tillbaka gått över till släkten Murray. Det närbelägna och mycket vackra naturreservatet Balsberget ligger på Råbelöv slotts ägor.

Wanås

Wanås är ett gammalt slott, där de äldsta delarna härstammar från 1400-talet, då godset ägdes av släkten Brahe. Gården var känd redan på 1440-talet men då under namnet Watnaas (Åsen vid vattnet). Under det nordiska sjuårskriget 1563-1570 skövlades och brändes slottets huvudbyggnad av svenska trupper men återställdes under 1570-talet och fick då troligen i stort sett det utseende som den har än idag. Herrgårdsalléerna och den stora slottsdammen söder om huvudbyggnaden, liksom den engelska parken och orangeriet, anlades omkring 1800. Sedan 1801 äger och brukar släkten Wachtmeister slottet och dess marker.

Slottet har under senare år blivit vida känt inom konstvärlden för de fantastiska skulpturutställningar som arrangeras i slottsparken och i en magasinsbyggnad under maj till september. I de stora gamla magasinen finns idag restaurang, hotell och utställningar. Det finns även en historisk utställning i Wanås häststall som berättar mer om slottets historia.

Aosehus

Aosehus som ligger i Åhus är resterna av den medeltida fästning, som byggdes som en strategisk försvarsanläggning där Helge å en gång mynnade ut i havet. Namnet Aosehus betyder just huset vid åmynningen. Helgeåns mynning var tidigt en naturlig knutpunkt för handel och därför viktigt att försvara. Borgen byggdes på 1100-talet och låg strategiskt placerad för att kunna ta upp tull från alla som färdades på ån. 1569 förstördes Aosehus av den svenske hertigen Karl och den byggdes aldrig upp igen. Kvar idag finns bara de lägre delarna av borgen.

De senaste åren har Aosehus undersökts arkeologiskt för första gången på flera år. Troligen har det på platsen funnits en större borganläggning som var omgärdad av en ringmur.

Lillö

Lillöborgen ligger bara en kort bil utanför centrala Kristianstad. Dess tidiga historia är till stor del höljd i dunkel men troligen anlades borgen i slutet av 1200-talet mitt ute i de svårframkomliga våtmarkerna. Borgen byggdes före kanonerna och det tunga artilleriets tid och litade därför enbart genom sitt läge till att vara svår att anfalla och inta. Men tiderna förändrades så sakteliga. Efter ödeläggelse och återuppbyggnad i början av 1500-talet började Lillö förvandlas till en mer avancerad försvarsborg med torn och skottgluggar.

Efter att Skåne till blivit svenskt 1658 gav Karl X order om att borgen skulle förstöras. Svenskarna ville inte riskera att danskvänliga styrkor skulle kunna förskansa sig på Lillö och därifrån hota fästningsstaden Kristianstad. Borgen grävdes sedan fram av arkeologer först på 1940-talet.

Inne i borgen finns idag en utställning om hur livet på Lillö kunde gestalta sig. Det går att boka och låna nyckel till borgen gratis på Naturum Vattenriket.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?