Näsby har växlat skepnad många gånger genom historien men har alltid varit ett viktigt område för människor i området.

Näsby har funnits länge på kartan. Här på generalstabskartan från 1862.

Markerna runt Araslövssjön har varit bebodda ända sedan stenåldern.

Vid arkeologiska undersökningar på Näsby 2015 utforskade Sydsvensk Arkeologi boplatser från yngre bronsålder och äldre järnålder. Dateringarna är spridda mellan cirka 800 f.Kr. och år 0. Arkeologerna fann även spår som kunde dateras så långt tillbaka som till 1971-1782 f.Kr, alltså från yngre stenålder (senneolitikum).

Boplatserna har en gång legat på en halvö  och ett näs i Helge ås vattensystem, mellan Araslövssjön och den forna Nosabysjön. Innan Nosabysjön torrlades på 1860-talet låg det här ett smalare näs, som var en bra boplats under förhistorisk tid med sin närhet till flera sjöar och till ån.

Vid sina utgrävningar hittade arkeologerna rester av flera grophus som de tror hör till det yngre bronsåldersskedet. Grophus var enkla byggen som gjordes genom att man grävde en vid grop och byggde tak över den. Det krävde inte så mycket byggmaterial, men sannolikt höjde man väggarna en liten bit och fyllde gavlarna med torv, sten, flätverk och lera eller vad som fanns tillgängligt. Grophus brukar hittas främst på boplatser från yngre järnålder, men på Näsby är lämningarna äldre än så och har av arkeologerna daterats till yngre bronsålder och äldre järnålder, en tid då långhus på andra platser är den vanligaste konstruktionen. Andra fynd som gjordes vid utgrävningen var ett antal ugnar, som verkar ha använts för att framställa järn och tillverka keramik.

Namnet Näsby omnämns för första gången i skrift 1380.

Stadens kornbod

När fästningsstaden Kristianstad anlades på 1600-talet blev Näsbyområdet viktigt ur militärt perspektiv. Det här var den torra och enkla vägen in mot den nya staden och en viktig del av det yttre försvaret av fästningen.

Näsby försåg också invånarna i fästningsstaden med mycket av maten. Kung Christian IV skänkte stadens borgare de båda byarna Näsby och Nosaby när staden var byggd och skulle befolkas. Handelsmän och hantverkare i staden blev därmed också ägare till gårdar på Näsby . Gårdarna utnyttjade de vidsträckta ängarna för bete och slåtter och odlade upp åkrar i de mer bördiga, nordöstra delarna av området. De gamla gårdarna lever kvar i namnen på gator, skolor och kvarter: Gamlegården, Tvedegård, Rosengården och Elmetorp är några av dem. En av gårdarna var Fröknagården, som fick sitt namn ur folkmun på 1700-talet då fyra ogifta systrar, fröknarna Gyllenlood, hade sitt hem där. I dag är boningshuset varsamt upprustat och rymmer Annas hotell.

Militärt område

Ända sedan 1600-talet har militärer rört sig på Näsby och 1795 inrättades ett stort militärt övningsfält. På 1920-talet flyttade hela Kungliga Norra skånska infanteriregementet dit, till ett nybyggt kasernområde invid övningsfältet. Den högtidliga invigningen hölls den 18 maj 1923 och ”Norringarna” blev kvar på Näsby till regementsnedläggelsen 1994.

Under andra världskriget ombildades regementet till ett cykelinfanteriregemente, så cyklande Norringar från Näsby blev ett vanligt inslag i hela nordöstra Skåne.

Militäruniformer var under många årtionden ett av de vanligaste klädesplaggen på Näsby. Många officerare och stamanställda byggde hus och bosatte sig med sina familjer nära regementet. De värnpliktiga unga männen lämnade kasernerna på sin lediga tid  och drog omkring i området eller satt på något av de många caféerna.

Den övriga befolkningen på Näsby tog sig också på ledig tid till militärens område, där det bland annat fanns musikpaviljong, dansbana och simbassäng som lockade.

När regementet flyttad ut ur området flyttade Högskolan Kristianstad in.

Lägenheter mot bostadsbrist

För att möta bostadsbristen i Sverige startade på 1960-talet det stora bostadsbyggnadsprojekt som kallades miljonprogrammet och som under åren 1965 till 1974 producerade en miljon nya lägenheter. I Kristianstad valdes Näsby ut att bli det nya, moderna bostadsområdet. De första lägenheterna på Gamlegården stod inflyttningsklara i april 1965. Sex år senare hade nära 2 000 nya lägenheter byggts. Befolkningen på Näsby växte snabbt och 1974 bodde omkring 7 000 personer på Näsby.

Under samma period växte verksamhetsområdet med industrier och företag som erbjöd gott om arbetstillfällen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?