Åhus är en attraktiv ort och har många tillresande turister under sommarhalvåret.  Långa sandstränder och en medeltida stadskärna lockar både besökare och boende. Sommaren fylls av idrotts- och nöjesevenemang.

Helgeåns utlopp i Hanöbukten har i långa tider varit en naturlig knutpunkt för utbyte av varor. Redan vid mitten av 700-talet fanns en marknads- och hantverksplats ett par kilometer uppströms nuvarande Åhus.

Åhus historia, ursprungligen under namnet Aos (som betyder åmynning) går tillbaka till år 1252. Men man vet att det längs Helgeå existerade boplatser långt tidigare där handelsmän och hantverkare samlades från hela Östersjöområdet. Transval i södra Åhus är ett sådant område, som vid utgrävningar gett fynd från 700-900-talen och som har stora likheter med fynd från vikingastaden Birka.

Åhus blir stad

Den vackra Mariakyrkan i Åhus.

Åhus omnämns första gången i skriftliga källor 1149 då området förlänades till ärkebiskopen Eskil i Lund. Sedan gick allt mycket snabbt. Den vackra Mariakyrkan och borgen Aose Hus byggdes under 1100-talets senare hälft. Under 1200-talet utvecklades Åhus till en med den tidens mått stor stad (vilket också speglades i den förhållandevis stora kyrkan). Här fanns en stadsstruktur med vägar och bebyggda tomter och fynd visar att olika hantverkare levde och arbetade här. I skriftliga källor nämns både spetälskehospital och dominikanerkloster och det är också nu, år 1299, som man hittar ordet stadsprivilegier. Staden utvecklades inte bara som handelsstad utan också som en sjöfartsstad och centrum för fisket i hela östra Skåne. Återigen var utflödet av Skånes största å av stor betydelse för ortens utveckling.

12- och 1300-talen var oroliga tider i Åhus historia. Det förekom strider mellan ärkebiskopen och kungamakten. För att ge staden skydd byggde man i början av 1300-talet en stadsmur med vallgrav. Vallgraven i sin tur förstärktes i väster och norr med en mur som också senare försågs med flankeringstorn. Trots detta drabbades ofta Åhus av fiender som både plundrade och brände staden. Från att ha varit en viktig medeltida ärkebiskopstad blev Åhus efter reformationen en vanlig handels- och hamnstad.

Ål, snus och brännvin

År 1617 förlorade Åhus stadsrättigheterna i och med Kristianstads grundläggande år 1614. Borgare fick bara utnyttja sina rättigheter som handelsidkare i städer och Christian IV var noga med att den nya staden inte bara skulle vara en fästningsstad. Här skulle idkas handel också. Århundradena som sedan följde var Åhus en ganska obetydlig ort, men den överlevde och blomstrade på nytt i och med att järnvägen kom till byn i slutet av 1800-talet. Då följde en period där Åhus som ort blev känt för både ål, snus och brännvin.

Numera gäller kändisskapet först och främst brännvinet. "Det absolut renaste i världen", som också har fått en populär besöksplats på Absolut Home.  Ålen är i dag en hotad art men ålakusten med de unika ålabodarna är fortfarande ett levande kulturminne som är utnämnt till ett immateriellt kulturarv enligt UNESCO:s definition och finns med på den svenska kulturarvslistan. Tobaksodlingen upphörde på 1960-talet men den gamla tobaksladan och Åhushavannans minne vårdas av hembygdsföreningen Sankta Annas Gille.

Långa sandstränder i Åhus

Långa sandstränder i Åhus

Årligen återkommande beachfotboll

Årligen återkommande beachfotboll/beachhandboll på stranden i Åhus

I dag är Åhus en attraktiv ort med drygt 10 000 bofasta och minst lika många som bor i stugor och hotell under sommarhalvåret. Flera evenemang äger rum under sommaren såsom Åhus Beachhandboll och Åhus Beachfotboll, Ålafestivalen, vinvandring, hamnfest, musikevenemang med mera. Med sina långa sandstränder och en medeltida stadskärna lockar Åhus såväl svenska som utländska turister. Åhus har faktiskt Sveriges näst bäst bevarade medeltida stadskärna efter Visby. Åhus har också blivit ett centrum för konst och design med med många duktiga konstnärer och formgivare.

Bland de lokala företagen kan nämnas The Absolut Company med tillverkning av Absolut Vodka och ett antal välkända designföretag som Blå Station, Ateljé Lyktan, Studio Glashyttan och Åhmans inredningar.

Sedan 1971 är Åhus en del av Kristianstads kommun.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?