Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för att äldre och funktionsnedsatta personer får individanpassad och professionell vård och omsorg. Det innebär att vi bland annat tar beslut om olika stöd, vårdinsatser och åtgärder för att förebygga olyckor hos äldre och funktionsnedsatta.

Vi ansvarar för stöd till äldre personer, personer med funktionsnedsättning och personer i behov av hemsjukvård som bor eller vistas i kommunen. Vi arbetar mycket med information och förebyggande arbete.

Vi deltar i den långsiktig planeringen i syfte att bevaka det hälsofrämjande arbetet.

Vårt uppdrag styrs av ett antal lagar som socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Omsorgsförvaltningen arbetar för oss och verkställer våra beslut.

Protokoll och styrande dokument

Kallelser

Protokoll

Styrande dokument

Ledamöter och ersättare

I nämnden finns 15 ledamöter och åtta ersättare.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?