Att vara kulturombud – roligt och viktigt!

Ett kulturombud är en länk mellan förskolan/skolan som, tillsammans med många andra, verkar för ett ökat och bättre kulturliv för barn och unga.

Vad är ett kulturombud?

Ett kulturombud är en länk mellan förskolan/skolan och i första hand Kulturnyckeln. men är gärna uppdaterad och insatt i utbud därutöver. Kulturnyckeln presenterar årligen ett färdigt program med utbud för barn och elever från 3 år upp till åk 9 och kulturombudets uppgift blir att föra ut relevant information på sin arbetsplats samt verka för att alla klasser aktivt bokar och deltar.

Kulturombudet, tillsammans med många andra, verkar för ett ökat och bättre kulturliv för barn och unga. Du är både informatör och inspiratör gentemot kollegor och elever. Målet är att kultur blir en naturlig del av förskolans/skolans verksamhet. Även barnkonventionen betonar barns rätt till delaktighet i kulturlivet.

I skolans läroplan (Lgr-22) beskrivs skolans kulturuppdrag bland annat så här:

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud.

Kultur i skolan kan, och bör, vara en del av undervisningen i stället för att ses som något undervisningsbrytande. Kulturombudet har en möjlighet att vara ambassadör för detta förhållningssätt på sin förskola/skola.

Hur blir jag kulturombud?

Det är rektor som utser kulturombud och avgör antal och fördelning. Ofta har varje stadium i skolan ett, eller ibland två, kulturombud. Är du intresserad av att bli kulturombud ska du ta kontakt med din rektor.

Vad gör ett kulturombud?

  • Fungerar som en länk mellan förskolan/skolan och Kulturnyckeln. Här ingår att ta emot och sprida information från Kulturnyckeln och förmedla förskolans/skolans synpunkter och önskemål tillbaka till Kulturnyckeln.
  • Stöttar och påminner kollegor, eventuellt samordnar, så att bokningar görs och hela det kostnadsfria utbudet utnyttjas.
  • Är en ambassadör för kultur i förskolan/skolan genom att inspirera och sprider aktivt information om kulturutbud vidare till kollegor och skolledning via till exempel APT, anslagstavlor, personalkonferenser, arbetslagsträffar och studiedagar.
  • Deltar i Kulturnyckelns möten med kommunens alla kulturombud från förskola/skola, oftast två tillfällen/år.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?