1 % till konsten

Kristianstads kommun tillämpar den så kallade enprocentsregeln. Det innebär att vid all ny-, om- eller tillbyggnad av offentliga byggnader och miljöer där kommunen står som byggherre, ska 1 % av den beräknade kostnadskalkylen avsättas för konstnärlig gestaltning.

Reviderade riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Kristianstads kommun enligt enprocentsregeln

Enprocentsregeln gäller från och med att kommunstyrelsen fattade beslut 2008-08-13. Kommunfullmäktige fastställde nya reviderade riktlinjer 2019-03-12.

1. Vid all ny-, om- eller tillbyggnad av publika byggnader och deras miljöer där kommunen står som byggherre, ska 1% av den beräknade kostnadskalkylen (exkl. moms) i investeringsbudgeten avsättas för konstnärlig gestaltning. 1%-regeln omfattar även park- och stadsmiljöprojekt. 1%-regeln omfattar inte löpande åtgärder med årligt anslag i investeringsbudgeten.

1%-regeln gäller för följande projekt angivna i investeringsbudgeten:

  • kommunstyrelsens specialprojekt
  • tekniska nämnden: kultur- och fritidslokaler
  • tekniska nämnden: skol- och barnomsorgslokaler
  • tekniska nämnden: park och stadsmiljö inklusive naturvård

2. 1%-regeln omfattar även projekt där AB Kristianstadsbyggen eller bolagets dotterbolag är byggherre/hyresvärd och Kristianstads kommun kommer att vara hyresgäst med en hyrestid av minst 20 år.

3. Den totala summan av avsatta medel för konst budgeteras i en särskild rad för konstnärlig gestaltning i investeringsbudgeten. Av denna summa avsätts medel för skötsel och underhåll av såväl befintlig, äldre konst som nya konstinvesteringar.

4. Förslag om vilka publika byggprojekt eller miljöer som ska prioriteras för konstnärlig gestaltning bereds av kultur- och fritidsförvaltningen och Kristianstads konsthall i samverkan med tekniska förvaltningen och övriga berörda förvaltningar. Konstkommittén föreslår, utifrån beredningsunderlag, vilka publika byggprojekt som skall prioriteras. Beslut fattas av kultur- och fritidsnämnden.

5. En sakkunnig arbetsgrupp, bestående av bland annat kultur- och fritidsförvaltningen, Kristianstads konsthall, tekniska förvaltningen, brukarrepresentanter samt konstkonsult, bereder ärenden om konstnärlig gestaltning enligt 1 %-regeln vad gäller urvalsprocess, upphandling etc. Konstkommittén fattar, utifrån gruppens förslag eller en jurys förslag, beslut om val av konstnär, skissförslag och genomförande av konstnärlig gestaltning. Vid konstprojekt överstigande 750 tkr går ärendet, efter konstkommitténs beredning, till kultur- och fritidsnämnden för beslut om genomförande. Vid investeringar som berör miljöer av allmänt intresse kan konstkommittén välja att låta ärendet övergå till kultur- och fritidsnämnden.

6. Kultur- och fritidsförvaltningen är ansvarig för att samordna processen med samtliga parter (byggprojektledare, brukargrupp, konstnär, konstkonsult, etc.) för konstnärlig gestaltning. Huvudparten av arbetet delegeras till kommunens konsthall. Processbeskrivning och ansvarsfördelning finns nedtecknad och uppdateras vid behov av förvaltningen, utifrån exempelvis ändrad lagstiftning eller ändrade förutsättningar.

7. Kultur- och fritidsförvaltningen utser en kontaktperson med samordningsansvar kring frågor som berör konstnärlig gestaltning enligt dessa riktlinjer.

8. Tekniska förvaltningen utser en kontaktperson som samordnar förvaltningens arbete med Kristianstads kommuns offentliga konst.

9. Skötsel och underhåll av byggnadsanknuten konst faller inom ramen för fastighetsunderhåll hos den tekniska förvaltningen. Kultur- och fritidsförvaltningen och Kristianstads konsthall utgör stöd avseende konstkompetens. Underhåll av övrig offentlig konst sker utifrån samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, Kristianstads konsthall och tekniska förvaltningen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?