Alla gator och vägar har någon som ansvarar för skötsel och underhåll och den ansvarige kallas väghållare. Det kan vara en myndighet, en samfällighet eller en privatperson.

 • Större vägar och genomfartsleder
  Väghållare: Trafikverket
  Ex. E22, väg 21, väg 118 etc.

 • Gator och vägar i tätbebyggda områden
  Väghållare: Kristianstads kommun
  Ex. gatorna i innerstaden, de flesta villagatorna i basorterna etc.

 • Mindre gator och vägar i mindre samhällen och på landsbygd
  Väghållare: Enskild (privat eller samfällighet)
  Ex. vägar i sommarstugeområden, mindre vägar på landsbygd

 • Gång- och cykelvägar
  Väghållare: Kristianstads kommun
  Ex. gång- och cykelleder mellan orterna, dock ej längs Trafikverkets vägar.

Ett väghållningsansvar kan skifta längs en väg. Det är vanligast att ansvaret i så fall övergår till annan väghållare vid korsningar.

Nationella vägdatabasen

I nationella vägdatabasen på Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om landets olika gator och vägar, bland annat vem som är väghållare och därmed ansvarar för drift och underhåll. Mer information hittar du via länken nedan.

Vägbidrag till privata/enskilda väghållare

Privata/enskilda väghållare kan ansöka om statligt eller kommunalt bidrag för skötseln av sina vägar. Förutsättningarna för statligt vägbidrag finns på Trafikverkets webbplats.

Får du statligt vägbidrag, så betalas även kommunalt bidrag ut automatiskt. För det kommunala bidraget förutsätts att den aktuella vägen:

 • Huvudsakligen betjänar en bostad med personer skrivna på adressen
 • Hålles i farbart skick för fordonstrafik
 • Inte är avstängd för allmänheten
 • Är minst 400 meter
 • Har en privatperson, juridisk person eller ideell organisation som ansvarar för att underhållet utförs och inlämnat ansökan om bidrag med erforderliga uppgifter till kommunen.

Bidragsbeloppet uppgår till 3 kronor per meter (2018), det justeras varje år enligt index från Trafikverket och bidrag lämnas inte för de första 200 metrarna.

Ansökan om kommunalt vägbidrag

Nya ansökningar görs på e-tjänsten. Ansökan gäller för innevarande år. Har du ansökt om bidrag för din väg föregående år, så behöver du inte fylla i e-tjänsten det nästkommande året. Du finns i vårt register och kommer att bli kontaktad brevledes under november månad varje år. Formuläret som skickas ut ska vara kommunen tillhanda innan årsskiftet. Bidraget betalas ut i februari året därpå.

Ansökan om ny eller ändrad infart från gata till fastighet

Om du vill anlägga eller ändra en utfart (exempelvis genom att sänka kantstenen) mot en gata ska du först underrätta dig om vem som är väghållare. Medborgarcenter kan bistå med den informationen. 

Om det är kommunen som är väghållare ska du i så fall lämna in en ansökan (läs mer längre ned i texten). Byggnationen som utanför din fastighet utförs av Kristianstads kommun, men bekostas av dig som sökande/fastighetsägare.

Observera att det också kan finnas begränsningar i detaljplanen, så kontrollera alltid med kommunens bygglovsavdelning. Mer information hittar du via länken nedan.

Riktlinjer och krav

 • Du får vanligtvis bara ha max en in- och utfart per fastighet
 • Avståndet till över­gångs­ställe och korsning får inte understiga 10 meter 
 • Backning ut på huvud­gata och huvud­cykel­väg tillåts inte.
 • Observera att parkering inte är tillåten på den yta av infarten som ligger på allmän plats.
 • En individuell bedömning behöver alltid göras
 • Maxbredd: så att en bil kan passera, cirka 3 meter
 • Murar, plank, häckar med mera får högst vara 0,8 meter intill in- och ut­farten för att uppfylla kravet om god sikt. Det ska finnas sikt­trianglar om minst 2,5 x 2,5 meter. Mer info om siktförhållanden hittar du via länken nedan.

Priser

Priset beror på platsens förutsättningar, exempelvis sänkning av kantsten, justering av asfalt, eventuell flytt av belysningsstolpe etc. Kommunen svarar med kostnaden på din ansökan. 

Ansökan

Du ansöker om ny eller ändrad infart till din fastighet genom att skicka in följande information till oss:

 • En tydlig ritning/karta med angivna mått
 • Din fastighetsbeteckning
 • Din adress
 • Dina kontaktuppgifter
 • Ett foto på platsen där infarten ska anläggas.

Ansökan skickas till e-post: kommun@kristianstad.se

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?