Gräva och schakta: Tillstånd

För att få utföra grävarbete eller schakta på kommunens mark krävs tillstånd från oss. Påverkas trafiken eller någon parkering av arbetet behöver du också fylla i en trafikanordningsplan.

Grävtillstånd

För att få gräva i kommunens mark och gator krävs ett grävtillstånd. Senast 15 arbetsdagar innan planerad arbetsstart ska en ansökan om grävtillstånd skickas in. Ansökan görs via e-tjänsten Geomatikk.

 • Arbetets lokalisering ska tydligt och detaljerat framgå av ansökan.
 • Vid ledningsdragning får du gärna skicka in en karta över ledningssträckningen i DWG/DXF-format eller KMZ/KML-format, Sweref 99TM och Sweref 99 1330, för att underlätta handläggningen. Kommunen kan komma att begära in en komplettering i form av en digital fil om denna inte finns med i den ursprungliga ansökan.
 • Efter avslutad grävning ska du skicka in en slutrapport/kvalitetsdokumentation, detta gör du också via Geomatikks kundportal i samma ärende som grävansökan ligger i.
 • För varje grävtillståndsansökan tar kommunen ut en avgift, en fast och en rörlig del. Den fasta delen är en administrativ avgift om 3000 kr. Den rörliga delen baseras på hur mycket du gräver och var du gräver.

E-tjänst och blankett

Grävningstjänster och taxor

Trafikanordningsplan (TA-plan)

 • Kräver ditt arbete att du helt eller delvis behöver stänga av en trottoar, en väg eller en eller flera parkeringsplatser måste du även göra en trafikanordningsplan, eller TA-plan som den ofta kallas. Det kan till exempel gälla en grävning eller ett arbete på en fasad som kräver ställningar eller lift.
 • Även nöjes- och idrottsevenemang som påverkar trafik och parkeringsplatser kräver en trafikanordningsplan. Ansökan om trafikanordningsplan ska skickas in senast 15 dagar innan arbetet påbörjas.
 • I ansökan ska du bifoga en tydlig karta som visar arbetsområde samt vilka vägmärken (skyltar) och eventuella avspärrningsmaterial som ska användas. Vid eventuell omledning av trafik ska detta också förtydligas. Berör ditt arbete p-platser, busshållplatser eller busskörvägar är det extra viktigt att dessa märks ut tydligt.
 • Du ansvarar själv för att sätta upp skyltar och förbinder dig att utföra det i enlighet med din granskade trafikanordningsplan.
  En kopia av trafikanordningsplanen ska finnas på arbetsplatsen, för att uppvisa vid en eventuell tillsyn.

OBS! Det är viktigt att du ha rätt kunskap och rätt verktyg, dvs skyltar. Är du osäker rekommenderar kommunen att du tar hjälp av extern entreprenör för upprättande av trafikanordningsplan och/eller skyltning.

Så här ansöker du

Grävtillstånd

Du ansöker med en e-tjänst i Geomatikks Kundportal. E-tjänsten tillhandahålls av samma företag som har ”Ledningskollen”. Första gången behöver du skapa ett konto. Genom kontot kan du sedan se och följa alla dina ansökningar.

Ansökning om grävtillstånd ska vara inlämnad senast 15 arbetsdagar innan arbetet påbörjas.

Support till e-tjänsten, 026-12 35 00 eller via mejl

Grävningsbestämmelser

Trafikanordningsplaner (TA-plan)

Ansökningar om trafikanordningsplaner söks genom att fylla i blanketten ”Trafikanordningsplan ”.

Du ska också bifoga en tydlig karta som visar arbetsområde samt vilka vägmärken (skyltar) och eventuella avspärrningsmaterial som används. Vid en eventuell omledning av trafik sak detta också förtydligas. Berör ditt arbete p-platser, busshållsplats eller busskörvägar är det extra viktigt att dessa märks ut tydligt.

Akuta arbeten

Om ditt arbete är akut och kräver en trafikanordningsplan ska du skicka den direkt till trafikenheten. Din e-post måste innehålla den här informationen:

 • När arbetet utförs
 • Var arbetet utförs
 • En karta som visar skyltutmärkning, arbetsområde, eventuell omledning etc.

Du kan behöva polistillstånd

Observera att det kan krävas polistillstånd för att använda allmän plats.

Vanliga frågor

Varför behövs en trafikordningsplan?

Kommunen är väghållare och ansvarar därmed för vägnätets och de allmänna platsernas tillgänglighet och funktion. TA-planerna behövs för att vi:

 • ska förhindra att arbeten krockar med varandra
 • hantera omledning av trafiken säkert och korrekt
 • inte skapar onödiga framkomlighetsproblem som enkelt hade kunnat undvikas.

I ansökan nämns "Utmärkningsansvarig", vad betyder det?

 • Utmärkningsansvarig är den som ansvarar för utmärkningen/skyltningen på platsen. Det kan vara arbetsledaren/projektledaren, med det måste alltid finnas någon på plats som är angiven som ansvarig för skyltningen.
 • Det finns särskild utbildning för utmärkningsansvariga och om den ansvarige har sådan utbildning så ska det anges på ansökan.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?