Trafikregler och säkerhet

Kristianstads kommun arbetar efter Trafikverkets nollvision. Den innebär kortfattat att ingen ska dödas, eller skadas allvarligt, i olyckor på vägarna.

Vägnätet ska uppfylla många krav. Det gäller framkomlighet, hänvisning och inte minst säkerhet. Ett effektivt trafiksäkerhetsarbete innebär att oavsett vilken åtgärd man talar om så måste effekten vägas mot kostnaden för anläggning, drift och underhåll. Sedan görs en bedömning av övriga behov i vägnätet, så att den mest motiverade åtgärden prioriteras.

God trafiksäkerhet innebär att det statistiskt sett är liten risk för att människor ska skadas. Det blandas ofta ihop med trygghet, som är människors upplevelse att det är säkert att vistas i trafiken. Skillnaden ger upphov till kommentarer som ”varför måste någonting hända innan ni agerar?”.

Kommunen får ofta in förfrågningar om åtgärder för att sänka hastigheterna på vägar och gator. Det är inte möjligt att bygga bort alla hastighetsöverträdelser. Det är förarens ansvar att framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt och polisens uppgift att övervaka gällande lagar och regler. I villakvarter är det till stor del de boende själva som kör. Frågan kan hanteras genom dialog i t.ex. villaföreningen, med andra ord att ni grannar är överens om att hålla hastighetsbegränsningen. I ett större perspektiv kan du också själv reflektera över hur du kör där andra bor.

Mer information om vad nollvision innebär kan du läsa via länken nedan.

Vanliga frågor

Kan vi få en avsmalning för att sänka hastigheten på vår 30-gata?

För att en avsmalning ska bli aktuell krävs att betydande trafikmängder på gatan håller en hög hastighet i förhållande till gatans standard och skyltade hastighet. De villkoren uppfylls mycket sällan på en villagata med hastighetsbegränsningen 30 km/h. Därutöver måste effekten vägas mot kostnaden för anläggning, drift och underhåll.

Det bor många barn på vår gata och bilarna kör för fort? Vad kan ni göra för att öka säkerheten?

Många föräldrar upplever trafiken som ett hot mot deras barn och känner stor oro. Att det finns många barn på en gata är i sig inte ett tillräckligt skäl för trafiksäkerhetsåtgärder.

Det som upplevs som otryggt i trafiken är inte alltid osäkert. Barn i trafiken bör vara i vuxens sällskap och lära sig att gatan inte är en lekplats.

När ska ni bättra på 30-målningen på vår gata?

Endast målade 30-markeringar utanför skolor underhålls och det kan bara utföras under den varma årstiden. Det finns målningar i gatorna på andra ställen som gjordes när hastighetsbegränsningen ändrades, men de underhålls inte längre då de är dyra och dessutom har begränsad effekt.

Cyklisterna kör för fort. Varför anlägger ni inte farthinder på cykelbanorna?

Därför att det orsakar olyckor och därmed är farligt. I Kristianstad ökar cyklandet och det är positivt för framkomligheten, folkhälsan och miljön. Det innebär dock också att cyklister generellt inte ännu är så bra på vilka regler som gäller för dem. Kommunen och trafikanter, inklusive cyklister, har ett delat ansvar för att trafiken ska kunna fungera på ett så säkert sätt som möjligt. Man måste visa hänsyn.

Kan vi få fler 30-skyltar i vårt område?

Enligt riktlinjer för skyltning ska högsta tillåtna hastighet bara skyltas då den förändras, till exempel vid in-/utfarter. Uppfylls riktlinjen i området så är svaret därför nej. Anser du att riktlinjen inte uppfylls på en plats, så kontakta medborgarcenter. Om en skylt saknas sätter vi självklart upp en ny.

Får man cykla på gågatorna i centrala Kristianstad och hur ska man cykla i resten av staden?

Man får cykla på gågatorna. Hastigheten ska dock anpassas till ”på gåendes villkor”. Var noga med att visa hänsyn. På trottoarer utan cykelstråk/-markering ska cyklarna hålla sig på vägbanan och inte på trottoarerna.

Vad gäller för gångfartsområde?

De flesta stöter på skylten "gångfartsområde" längs Södra Kaserngatan i centrala Kristianstad. Här delar bilister, cyklister och gående på samma utrymme. Hastigheter ska anpassas till gåendes villkor. Visa hänsyn.

Kan vi få lägre hastighet än 30 km/h på vår gata?

Nej. Skyltar som föreskriver lägre hastighet har inget stöd i lagen och övervakas inte av polisen. Vissa samfälligheter och villaföreningar har satt upp liknande skyltar på gator som de ansvarar för, men de skyltarna har ingen juridisk bärighet.

Många kör fort på vår gata. Kan ni sätta ut hinder?

Kommunen är restriktiv med att anlägga fysiska hinder i gatan, särskilt vid 30 km/h. Det beror på att vi, förutom att hålla hög trafiksäkerhet, ska främja framkomlighet genom att sprida trafiken på gatorna. Fysiska hinder motverkar det och ofta flyttas problemet bara till en annan gata.

Gupp skapar också buller och vibrationer som sprider sig i närliggande fastigheter och är därför olämpliga längs gator med exempelvis busstrafik. Att anlägga gupp är bara aktuellt om stora mängder fordon håller för hög hastighet.

Blomlådor och liknande "lösa" hinder används inte längre, då de är dyra att underhålla. Ibland erbjuder sig boende att sköta om dem, men kommunen kan inte teckna sådana avtal av trafiksäkerhetsskäl. Du får heller inte sätta ut egna blomlådor på kommunens gator.

Kan ni sänka hastigheten från 50 km/h till 30 km/h på vår gata?

Kristianstads hastigheter anpassas efter ett ramverk från Trafikverket. Vissa sträckor där man tidigare kört 50 km/h har skyltats om till 40 km/h eller 30 km/h, beroende på gatans funktion och utformning. På vissa ställen har hastigheten höjts till 60 km/h.

Kan vi få en "varning för lekande barn"-skylt utanför vår förskola?

Barn i förskoleåldern förväntas ha sällskap av vuxen när de rör sig i trafiken och förskolor är inhägnade. ”Varning för lekande barn”-skyltar och målade 30-symboler på gatan placeras endast vid skolor, där barnen kan förväntas ta sig till och från skolan själva. Kommunen arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhet kring skolorna.

Vi vill ha ett övergångsställe där vi bor, så att det blir säkrare att gå över gatan.

Övergångsställen anses vara en framkomlighetsåtgärd och inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Forskning visar nämligen att markerade övergångsställen utan andra säkerhetsåtgärder leder till fler olyckor – för både fotgängare och fordon.

Övergångsställen ska därför aldrig anläggas, eller behållas, av trafiksäkerhetsskäl. En förutsättning för att anlägga ett övergångställe är därför att det ska vara så mycket trafik att det är svårt att ta sig över utan. På villagator med 30 km/h är trafikförutsättningarna sällan skäl för ett övergångställe.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?