1 % till konsten

Kristianstads kommun tillämpar den så kallade enprocentsregeln. Det innebär att vid all ny-, om- eller tillbyggnad av offentliga byggnader och miljöer där kommunen står som byggherre, ska 1 % av den beräknade byggkostnaden avsättas för konstnärlig gestaltning om byggkostnaden överstiger tio miljoner

Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i Kristianstads kommun enligt enprocentsregeln

Enprocentsregeln gäller från och med att Kommunstyrelsen fattade beslut 2008-08-13.

1. Vid all ny-, om- och tillbyggnad av offentliga byggnader och miljöer där kommunen står som byggherre ska 1 % av den beräknade byggkostnaden (exkl. moms) avsättas för konstnärlig gestaltning i samband med att kalkyl för budget framtages. Anslaget ska justeras om större förändringar sker i investeringsprojektet.

2. Drifts- och underhållskostnader som berör den konstnärliga gestaltningen avsätt löpande med 1 % ur den kalkylerade beräkningen av enprocentsregeln om gestaltningen finns eller görs i samband med fastighetsinvestering.

3. Om den beräknade byggkostnaden understiger 10 miljoner kronor avsätts inga medel i enlighet med enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning.

4. Procentregeln tillämpas inte heller på byggprojekt som inte i någon större utsträckning kommer att användas av eller besökas av allmänheten.

5. C4 Teknik ska minst två gånger per år lämna skriftlig information till kultur- och fritidsförvaltningen och K-projektgruppen om investeringar som är aktuella för gestaltningsuppdrag. De ekonomiska förutsättningarna för gestaltningsuppdraget ska ingå i redovisningen. Informationen lämnas under vår och höst, dels när investeringsbudget framtages, dels efter att Kommunfullmäktige fattat beslut om genomförande. Framförhållningen i varje projekt måste vara mycket god då det är viktigt att konstnären kommer in tidigt i projektet.

6. Procentanslaget tillfaller ekonomiskt respektive byggprojekt. Vid särskilda fall kan detta omdisponeras för att öka flexibiliteten kring konstprojektens utformning.

7. Vid varje projekt där konstnärlig gestaltning ska utföras har K-projektgruppen, på uppdrag av konstkommittén, ansvar för urval och förslag av konstnär/konstnärer eller grupp. K-projektgruppen består av fasta medlemmar: kultur- och fritidsförvaltningens chef och/eller förvaltningens kulturutvecklare, chefen för Kristianstads konsthall, intendenten för Kristianstads konsthall, projektledare från C4 Teknik, som sedan utökas med representant för projektets brukare/hyresgäst vid projektstart. Den av C4 Teknik tillsatta projektledare kallar K-projektgruppen till startmöte för projektering.

8. Den konstnärliga gestaltningen arbetas sedan fram i K-projektgruppen. I gruppen ska ovan nämnda fasta medlemmar ingå. Vid behov utökas K-projektgruppen med representant från anlitat arkitektkontor och andra intressenter. En sådan utökad arbetsgrupp bör även användas när gestaltningen gäller en central funktion eller plats i staden. K-projektgruppen informerar konstkommittén löpande under projektarbetets gång.

9. Kultur- och fritidsnämndens konstkommitté har mandat att fatta det definitiva beslutet om den konstnärliga gestaltningen som K-projektgruppen föreslår. Vid investeringar överstigande cirka 75 miljoner kronor går ärendet därefter över till kultur- och fritidsnämnden för slutgiltigt godkännande. Vid investeringar som berör miljöer av allmänt intresse kan konstkommittén välja att låta ärendet övergå till kultur- och fritidsnämnden.

10. Procentanslaget ska täcka samtliga kostnader såsom konstnärens arvode (inkl. sociala avgifter), materialkostnader, frakt samt eventuella konsultkostnader och skissarvode.

11. Vid behov kan extern konstkonsult anlitas för den konstnärliga gestaltningen. Detta konsultarvode betalas då ut med cirka 10 % från projektbudgetens 1 %-ram.

12. Kultur- och fritidsförvaltningen upprättar ett kontrakt med konstnären där samtliga förutsättningar för den konstnärliga gestaltningen ska framgå. Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för att kontraktet med konstnären efterlevs.

13. Konstnären presenterar ett skissförslag och budget för den konstnärliga gestaltningen för K-projektgruppen.

14. K-projektgruppen ska tillsammans med konstnären delta i slutbesiktningen av den konstnärliga gestaltningen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.