I norra Tivoliparken finns ett cykelgarage där du parkerar cykeln låst, belyst och under tak dygnet runt. Garaget ligger intill Kristianstad C. Att använda garaget kostar 100 kronor för 30 dagar.

Regler och kostnader

 • Kostnaden är 100 kronor för 30 dagar
 • En ny användare får automatiskt en gratisperiod på 14 dagar när man registrerar sig
 • Abonnemanget förlängs automatiskt med 30 dagar i taget. Du meddelas då via mejl.
 • Tjänsten kan avslutas när som helst. Säg upp abonnemanget senast två dagar innan en ny 30-dagars period startar.
 • Du måste säga upp abonnemanget innan prova på-kampanjen tar slut om du vill undvika en förlängning som börjar kosta pengar.

Se filmen om cykelgaraget

Öppettider

Cykelgaraget är öppet dygnet runt.

Så här använder du garaget

 1. Bli medlem
  Besök triply.se/kristianstad Länk till annan webbplats.
  Klicka "Bli medlem". Du behöver ett mobilt bank-id och ett betalkort.

 2. Registrera ett passerkort
  När du är inloggad som medlem kan du registrera ett valfritt kort som passerkort till garaget. De flesta av dina kort med "blipp-funktion" kan användas. Nu är du igång!

Kommer du inte in i garaget?

 1. Kontrollera att du använder rätt passerkort.
 2. Kontrollera ditt medlemskap
  Gå in på portal.triply.se Länk till annan webbplats.:
  - Uppsagt? Välj "Väck till liv".
  - Uppdatera passerkortet under "Profil"
  - Fortfarande problem? Kontakta support@triply.se.

Anmäla skadegörelse på garaget

Om du ser att cykelgaraget utsatts för skadegörelse, anmäl det på telefon 044-13 44 44.

Får jag parkera min moped i cykelgaraget?

Det är inte tillåtet att parkera mopeder eller vespor i cykelgaraget.

Cykelgaraget är till för att främja och underlätta cykling.

Enbart cyklar eller fordon som får plats i garagets cykelställ får parkeras i garaget. Det finns parkeringsutrymme för enstaka lådcykel.

Allmänna villkor för användandet

För användare och mot avgift tillhandahåller Kristianstads kommun plats för en (1) cykel i låst garage med tillgång dygnet om, nedan benämnt ”tjänsten”. För avtal avseende tjänsten mellan användare och Kristianstads kommun eller dess ombud gäller följande villkor och förutsättningar:

 • Tjänsten kräver abonnemang som användaren debiteras för månadsvis. Förlängning av abonnemang sker automatiskt månadsvis tills användaren säger upp avtalet via Triply. Abonnemang kan inte återköpas annat än om Kristianstads kommun avslutar tjänsten.

 • Tillgång till tjänsten sker via kort eller tagg, som är knutet till användaren. Vid tecknande av abonnemang krävs ett giltigt BankID.

 • Vid förlust av kort ska användare snarast anmäla detta till support@triply.se. Det ankommer på användare att även spärra kortet hos kortutställaren, t.ex. bank eller kollektivtrafik.

 • Abonnemang är personligt och får inte lånas ut, upplåtas eller överlåtas.

 • Kristianstads kommun har rätt att med en månads uppsägningstid avsluta tjänsten. För det fallet att tjänsten avslutas enligt denna punkt återköps förbetalda abonnemangsperioder.

 • Kristianstads kommun ansvarar för drift och underhåll av cykelgaraget, omhändertagande av cyklar vars abonnemang löpt ut, samt cyklar som parkeras utanför cykelställ överlämnas till Polisen.

 • Kristianstads kommun ansvarar inte för skador på cykel eller dess tillbehör, förlust av cykel eller andra personliga tillhörigheter som förvaras i cykelgaraget.

 • Kristianstads kommun kan komma att kameraövervaka cykelgaraget.

 • Vid driftavbrott har Kristianstads kommun rätt att hålla garaget öppet tills det att felet är åtgärdat. Kristianstads kommun svarar i samband med detta inte för säkerheten för cyklarna i händelse av stöld eller skadegörelse. Det åligger varje kund att hålla sin cykel låst på betryggande sätt.

 • Användare är ansvarig för att parkera cykel på för ändamålet avsedd plats, i befintliga cykelställ så att framkomlighet inte hindras, samt att ta cykel in och ut från byggnaden. Användare är även ansvarig för att låsa parkerad cykel och inte kvarlämna tillhörigheter efter att cykel tagits ut. Cykel som inte parkeras i cykelställ kommer att bortforslas.

 • Cykelgaragets laddskåp är avsedda för användare med elcykel och får endast nyttjas för uppladdning av elcykelns batteri. Användare är ansvarig för att ladda batteriet enligt dess anvisningar. Vid eventuella skador på batteriet eller annan utrustning utgår ingen ersättning från Kristianstads kommun.

 • Användare har inte rätt att vistas i cykelgaraget under längre tid än vad som skäligen krävs för att parkera eller hämta cykel.

 • För användare som uppsåtligen eller av oaktsamhet släpper in obehörig i cykelgaraget eller på annat sätt missbrukar garaget förverkas rätten att använda cykelgaraget. I sådant fall äger användare inte rätt till återbetalning av eventuella förbetalda abonnemangsperioder. Om användare uppmärksammar obehörig eller annan misstänkt verksamhet i eller i omedelbar anslutning till cykelgaraget ska denne rapportera detta till Kristianstads kommun.

 • Senast vid abonnemangsperiodens utgång ska användare avlägsna cykel ur garaget. Cykel som finns kvar efter att abonnemanget löpt ut får omhändertas av Kristianstads kommun. Bortforslad cykel hamnar i polisens förvar. Användare är inte berättigad till ersättning för eventuella skador som har samband med cykels avlägsnande eller förvaring.

 • Cykel får inte varaktigt parkeras i garaget. Cykel som inte har nyttjats under en sammanhängande period om 30 dagar anses varaktigt parkerad. Vid sådan varaktig parkering får Kristianstads kommun häva avtalet och användaren saknar rätt till återbetalning av eventuella förbetalda abonnemangsperioder.

Om användare bryter mot villkoren i detta avtal eller på annat sätt missbrukar tjänsten har Kristianstads kommun rätt att omedelbart häva avtalet. Kristianstads kommun får vägra uthyrning till den som tidigare brutit mot avtalet eller på annat sätt missbrukat tjänsten. Kristianstads kommun tillhandahåller tjänsten mot i förväg tecknat abonnemang. Avgift erläggs enligt vad som följer av vid var tid gällande taxa. En abonnemangsperiod omfattar 30 dagar. Nyregistrerad användare erbjuds en kostnadsfri prova-på-period.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 20 maj kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?