Vård och omsorg

Utbildningen ger dig grundläggande kompetens för att jobba som undersköterska.

Vuxenutbildningen i Kristianstad är certifierad och ingår i Vård- och Omsorgscollege Nordöstra Skåne. Här hittar du mer information om VO College Skåne Länk till annan webbplats..

För dig som redan har viss erfarenhet av arbete inom vård och omsorg erbjuder vi fristående kurser i yrkespaketet till undersköterska. Du kan läsa på hel- eller halvtid.

För dig utan erfarenhet rekommenderar vi att läsa en hel utbildning inom Lärlingsakademin.

I vilken ordning ska jag läsa kurserna?

I yrkespaketet till undersköterska ingår vård- och omsorgskurserna i tabellen nedan. Vi rekommenderar att i så stor utsträckning som möjligt läsa kurserna i den ordning de kommer i tabellen nedan. I yrkespaketet ingår även Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1 samt Samhällskunskap 1a1.

Kurs

Poäng

Förkunskapskrav

Anatomi- och fysiologi 1

50

 

Anatomi- och fysiologi 2

50

Anatomi och fysiologi 1

Gerontologi och geriatrik

100

 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

 

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Omvårdnad 1

100

Anatomi- och fysiologi 1

Omvårdnad 2

100

Omvårdnad 1

Social omsorg 1

100

 

Social omsorg 2

100

Social omsorg 1

Hälso- och sjukvård 1

100

Anatomi- och fysiologi 1, Omvårdnad 1,
Social omsorg 1

Hälso- och sjukvård 2

100

Hälso- och sjukvård 1 (gärna även Anatomi- och fysiologi 2)

Psykiatri 1

100

 

Psykiatri 2

100

Psykiatri 1

Psykologi 1

50

 

Vård- och omsorg specialisering

100

Bygger på någon eller några av kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, Gerontologi och geriatrik, Hälso- och sjukvård 2, Omvårdnad 2, Psykiatri 2 eller Social omsorg 2

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

 

Samhällskunskap 1a1

50

 

Summa

1 500

 

Studieomfattning - ska du arbeta och studera samtidigt?

En 100-poängs kurs på 10 veckor motsvarar halvtidsstudier, studieomfattning 50%. Då ska du räkna med att lägga sammanlagt 20 timmar i veckan på dina studier. Lektioner innehåller obligatoriska moment som till exempel metodövningar, gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och prov.

Ett exempel på hur du kan fördela din studietid under en vecka.

På Vuxenutbildningen behöver du som elev ta ett stort eget ansvar för dina studier och vara beredd på att arbeta självständigt. För att lyckas med studierna krävs det att du har disciplin och lägger tid och kraft på dina studier. Du behöver ha datorvana, god förmåga att läsa och skriva samt god studieteknik.

Webbansökan

I vår webbansökan kan du se vilka kurser som erbjuds just nu. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledningen för att upprätta en individuell studieplan.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

Kurskod: FUTFUN01, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen handlar om normer och värderingar, barns och ungas utveckling samt konsekvenser av funktionsnedsättningar.

 • Lagar och bestämmelser
 • Hjälpmedel
 • Pedagogiskt arbetssätt
 • Historik

Studieform

Kursen är lektionsbaserad. Kursen läses på 10 veckor.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Aktivt deltagande på lektioner
 • Kunskapstest

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

Kurskod: FUTFUN02, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du få lära dig om fysiska, psykiska, intellektuella och sociala funktionsnedsättningar samt om dess orsaker och konsekvenser i vardagen. Du kommer få kunskaper om olika arbetssätt och hjälpmedel samt hur man använder dessa för att möjliggöra individens delaktighet och självbestämmande. Du kommer få lära dig om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättning.

Du kommer även få visa din förmåga att planera, genomföra, utvärdera, följa upp och dokumentera olika insatser för att skapa goda villkor för människor. En stor del av kursen kommer handla om hur man kommunicerar och arbetar så att den enskilde individens önskemål, behov och självbestämmande beaktas och står i centrum.

Studieform/upplägg

 • Kursen är lektionsbaserad.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Olika kursmoment kräver obligatorisk närvaro eftersom lektionerna baseras och bedöms utifrån individuella- och gruppdiskussioner och ett aktivt deltagande.
 • När utbildningen erbjuder externa föreläsningar är dessa obligatoriska.
 • Kursen pågår under 10 veckor.

Examinationer (obligatoriska)

Du kommer att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper på olika sätt både muntligt och skriftligt genom till exempel kunskapsbedömningar, rollspel, webbutbildningar, diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och reflektioner. Detta kan komma att ske både på plats och digitalt.

Förkunskaper

 • Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9.
 • Kursen bygger på minst översiktligt betyg i i kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.
 • Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen Specialpedagogik 2.

Övrigt

I kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 eftersträvar vi en dialog mellan lärare och kursdeltagare där vi tillsammans utvecklar arbetsformer och kursupplägg samt förbereds inför framtida arbete där kommunikation är en förutsättning.

Gerontologi och geriatrik

Kurskod: GERGER0, 100 poäng 

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om det normala åldrandet utifrån olika perspektiv. Du kommer att få kunskaper om olika demenssjukdomar, läkemedel och hur du förebygger vårdskador såsom undernäring, trycksår, fallolyckor med mera. Du kommer att lära dig om kostens och måltidens betydelse för människors hälsa samt vikten av fysisk aktivitet.

Du får möjlighet att träna på hur man planerar och utför olika vård- och omsorgsuppgifter. Dessutom kommer du att lära dig om hur du kan använda språket som ett pedagogiskt verktyg med koppling till människor med geriatriska och äldrepsykiatriska tillstånd.

Studieform/upplägg

 • Kursen bedrivs som lektionsbaserad undervisning.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Studiebesök och externa föreläsare förekommer.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Aktivt deltagande på lektionerna

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Hälso- och sjukvård 1

Kurskod: HAOHAL01, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du få kunskaper om nära arbete med patienter och brukare inom hälso- och sjukvård både på sjukhus och i hemmet. Du kommer få möjlighet att utveckla dina kunskaper inom hälsa och om hälsorelaterade levnadsvanor ur ett helhetsperspektiv, hälso- och sjukvård, medicinska åtgärder och om smärta och smärtbehandling.

Du kommer få träna på att planera egna arbetsinsatser samt upptäcka, utföra, utvärdera och dokumentera symtom, förändringar, vård-, omsorgs- och medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån lagar, säkerhetsföreskrifter och andra bestämmelser.

I kursen kommer du få träna på hjärtlungräddning och omhändertagande vid olycksfall.

Du kommer få möjlighet att utveckla förmågan att använda digitala hjälpmedel och annan teknisk utrustning samt utföra medicintekniska uppgifter. Dessutom får du öva på bemötande och kommunikation med patienter, anhöriga och kollegor utifrån etiska frågeställningar och reaktioner i krissituationer samt träna på att pedagogiskt inspirera och motivera patienter till rehabilitering, habilitering eller egenvård.

Studieform/upplägg

 • Kursen är lektionsbaserad.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du ha tillgång till digital enhet såsom dator/surfplatta och internet.
 • Kursen läses på 10 veckor.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar.
 • Skriftliga kunskapskontroller.
 • Praktiska övningar.
 • Det kan vara aktuellt med digital extern föreläsare som då är obligatorisk.

Förkunskaper

Kursen bygger på kurserna Anatomi och fysiologi 1, Omvårdnad 1 och Social omsorg 1.

e.

Hälso- och sjukvård 2

Kurskod: HAOHAL02, 100 poäng 

Kursens innehåll

Du kommer i kursen få kunskaper om hälso- och sjukvård, olika medicinska åtgärder och kunskaper om smärta och smärtbehandling.

Du kommer få lära dig om människan fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt vid ohälsa. Du kommer få möjlighet att visa din förmåga hur du uppfattar och resonerar kring etiska frågeställningar, hur man planerar egna arbetsinsatser och hur man utför hälso- och sjukvårds- och medicintekniska uppgifter vid sjukdomar och olycksfall utifrån rådande lagstiftning. Du kommer få möjlighet att visa din förmåga att till exempel uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd och hur man rapporterar och dokumenterar både med och utan digitala verktyg. Du kommer att behöva visa kunskaper och förmåga i hur man använder medicinteknisk utrustning utifrån gällande säkerhetsföreskrifter och avvikelser.

Du kommer få möjlighet att utveckla och visa din förmåga i hur man bemöter, kommunicerar och samarbetar med patienter, närstående och övrig personal. Kursen innehåller även kunskaper om hur man ger första hjälpen och hjärt-lungräddning.

Studieform/upplägg

 • Kursen är lektionsbaserad och kan komma att bedrivas både digitalt och på plats.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Olika kursmoment kräver obligatorisk närvaro eftersom lektionerna baseras och bedöms utifrån individuella- och gruppdiskussioner och ett aktivt deltagande.
 • När utbildningen erbjuder externa föreläsningar är dessa obligatoriska.

Examinationer (obligatoriska)

Du kommer att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper på olika sätt både muntligt och skriftligt genom till exempel kunskapsbedömningar, rollspel, webbutbildningar, diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och reflektioner. Detta kan komma att ske både på plats och digitalt.

Förkunskaper

 • Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9.
 • Kursen bygger på kursen Hälso- och sjukvård 1.

Övrigt

I kursen Hälso- och sjukvård 2 eftersträvar vi en dialog mellan lärare och kursdeltagare där vi tillsammans utvecklar arbetsformer och kursupplägg samt förbereds inför framtida arbete där kommunikation är en förutsättning.

Omvårdnad 1

Kurskod: OMVOMV01, 100 poäng 

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om nära arbete med patienter och brukare inom hälso- och sjukvård samt inom socialtjänsten. Du kommer att få kunskaper om olika sjukdomar och dess orsaker, symtom, diagnoser och behandlingar, smitta och smittspridning, personlig vård och omvårdnad i livets slutskede. Du kommer att lära dig om hur man arbetar på ett etiskt och patientsäkert sätt.

I kursen ingår att lära sig om lagar som styr vård- och omsorgsarbetet, att arbeta utifrån en vårdplanering med hänsyn till den enskildes behov och förutsättningar. Du får möjlighet att träna på hur man använder medicintekniska hjälpmedel för information och dokumentation, träna och utveckla kunskaper om hur man planerar, utför, dokumenterar och utvärderar vård- och omsorgsuppgifter. Dessutom kommer du att lära dig centrala begrepp som ingår i yrkesspråket inom omvårdnad.

Studieform/upplägg

 • Kursen bedrivs som lektionsbaserad undervisning.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Studiebesök och externa föreläsare förekommer.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Praktiska moment
 • Aktivt deltagande på lektionerna

Förkunskaper

Kursen bygger på kursen Anatomi och fysiologi 1.

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Omvårdnad 2

Kurskod: OMVOMV02, 100 poäng 

Kursens innehåll

I den här kursen kommer du att få kunskaper om olika sjukdomar och dess orsaker, symtom, diagnoser och behandlingar, Du får också kunskap om undersökningsmetoder och omvårdnad med hänsyn tagen till patientsäkerhet, självbestämmande och integritet. Du kommer lära dig att utföra puls-, temperatur- och blodtryckskontroller samt urinprov, insulingivning, kateterisering och såromläggning.


I kursen får du också träna på att observera värdera och prioritera samt dokumentera och rapportera gjorda insatser och observationer. Du får även lära dig om rehabilitering och habilitering samt att arbeta ergonomiskt. Kursen behandlar även hälso- och sjukvårdens organisation , IT inom informationsöverföring och hur du hanterar avvikelser.

Studieform/upplägg

 • Kursen bedrivs som lektionsbaserad undervisning.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Studiebesök och externa föreläsare förekommer.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Praktiska moment
 • Aktivt deltagande på lektionerna

Förkunskaper

Kursen bygger på kursen Omvårdnad 1.

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Psykiatri 1

Kurskod: PSYPSY01, 100 poäng 

Kursens innehåll

I kursen får du lära dig om vanliga psykiska sjukdomar, behandlingar och hur man kan förebygga psykisk ohälsa. Du lär dig olika sätt att se på orsaker till psykisk ohälsa. Du får kunskaper om forskningens betydelse för den historiska utvecklingen och om människosynen. Du får en inblick i yrkesrollen samt lär du dig specifika verksamheter inom psykiatrin.

I kursmålen ingår också kommunikationens betydelse, där du tillsammans med övriga kursdeltagare får möjlighet att samarbeta och diskutera olika fallbeskrivningar.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad. Olika kursmoment kräver närvaro eftersom lektionerna baseras både på individuella- och gruppdiskussioner.

Obligatorisk redovisning av kunskap

 • Muntliga redovisningar av grupparbete.
 • Muntliga individuella redovisningar utifrån fallbeskrivningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk åk. 9.

Övrigt

I kursen Psykiatri 1 eftersträvar vi en dialog mellan lärare och kursdeltagare där vi tillsammans utvecklar arbetsformer och kursupplägg samt förbereder inför framtida arbetet där kommunikation är en förutsättning.

Psykiatri 2

Kurskod: PSYPSK02, 100 poäng 

Kursens innehåll

I denna kurs får du lära dig om psykiska sjukdomar. Du kommer även få kunskaper om samsjuklighet, bruk och missbruk vid psykisk ohälsa utifrån ett individperspektiv.

Kursen berör hur olika faktorer påverkar människors hälsa och ohälsa, former för samverkan och delaktighet mellan brukare och olika huvudmän med hjälp av samordnad individuell plan samt samverkan med anhöriga. Du kommer lära dig om hur man bedömer behov, planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar socialt omsorgs- och omvårdnadsarbete vid vanliga psykiska sjukdomstillstånd.

Kursen innehåller läkemedelsbehandling, suicidprevention och andra behandlingsformer vid psykiska sjukdomstillstånd, däribland kognitiv och dialektisk beteendeterapi samt andra evidensbaserade metoder, till exempel social färdighetsträning för ett självständigt liv och internetbaserad behandling. Kursen kommer även ge dig kunskaper om olika stödverksamheter och samtalsmetoder.

Studieform/upplägg

 • Kursen är lektionsbaserad.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Olika kursmoment kräver obligatorisk närvaro eftersom lektionerna baseras och bedöms utifrån individuella- och gruppdiskussioner och ett aktivt deltagande.
 • När utbildningen erbjuder externa föreläsningar är dessa obligatoriska.
 • Kursen pågår under 10 veckor.

Examinationer (obligatoriska)

Du kommer att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper på olika sätt både muntligt och skriftligt genom till exempel kunskapsbedömningar, rollspel, webbutbildningar, diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och reflektioner. Detta kan komma att ske både på plats och digitalt.

Förkunskaper

 • Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9.
 • Kursen bygger på minst översiktligt betyg i kursen Psykiatri 1.

Social omsorg 1

Kurskod: SOASOC01, 100 poäng 

Kursens innehåll

I denna kurs får du grundläggande kunskaper om nära arbete med brukare inom socialtjänsten. Du kommer att få kunskaper om hur levnadsvanor och livsvillkor påverkar människors hälsa och livskvalitet ur olika perspektiv. Du får lära dig om hur man arbetar utifrån ett empatiskt förhållningssätt, hur man tar ansvar för brukare och för olika arbetsuppgifter.

Du kommer få kunskaper om lagar som styr vård- och omsorgsarbetet och möjlighet att träna på hur man använder tekniska hjälpmedel utifrån arbetsmiljö och säkerhet. Du kommer få möjlighet att träna och utveckla kunskaper om hur man planerar, utför, dokumenterar och utvärderar uppgifter inom verksamheten. Dessutom kommer du att lära dig centrala begrepp som ingår i yrkesspråket inom social omsorg.

Studieform/upplägg

 • Kursen bedrivs som lektionsbaserad undervisning.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Studiebesök och externa föreläsare förekommer.

Examinationer

 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter/muntliga redovisningar
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Praktiska moment
 • Aktivt deltagande på lektionerna

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Social omsorg 2

Kurskod: SOASOC02, 100 poäng 

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du få fördjupade kunskaper inom huvudämnet social omsorg. Stor vikt läggs vid hur sociala frågor hanteras i samhället, barns behov, förebyggande åtgärder och insatser utifrån ett familjeperspektiv, olika boendeformer och sysselsättning för målgrupperna. Du kommer att få lära dig om hur man arbetar utifrån ett etiskt förhållningssätt, rådgivning, hälsoinformation och samarbete mellan olika verksamheter.

Du kommer få möjlighet till att träna och utveckla kunskaper om hur man planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar genomförda insatser utifrån biståndsbedömning. Dessutom kommer du att lära dig centrala begrepp som ingår i yrkesspråket inom social omsorg.

Studieform/upplägg

 • Kursen är lektionsbaserad.
 • För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.
 • Olika kursmoment kräver obligatorisk närvaro eftersom lektionerna baseras och bedöms utifrån individuella- och gruppdiskussioner och ett aktivt deltagande.
 • När utbildningen erbjuder externa föreläsningar är dessa obligatoriska.
 • Kursen pågår under 10 veckor.

Examinationer (obligatoriska)

Du kommer att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper på olika sätt både muntligt och skriftligt genom till exempel kunskapsbedömningar, rollspel, webbutbildningar, diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och reflektioner. Detta kan komma att ske både på plats och digitalt.

Förkunskaper

 • Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.
 • Kursen bygger på kurserna Social omsorg 1, Gerontologi och geriatrik samt Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1.

Vård och omsorg specialisering

Kurskod:VADVAD00S, 100 poäng 

Kursens innehåll

Ämnet vård och omsorg specialisering möjliggör en fördjupning inom ett valt kunskapsområde. En specialisering inom vård och omsorg kan ske inom ett flertal olika kunskapsområden, till exempel inom funktionshinderområdet, gerontologi, hälso- och sjukvård, omvårdnad, social omsorg eller psykiatri.

I kursen får du fördjupa dina kunskaper inom ett valt kunskapsområde. Du kommer att utveckla din förmåga att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv på hälsa, ohälsa och funktionsförmåga. Du kommer få möjlighet att planera och genomföra vård- och omsorgsarbete inom valt kunskapsområde på ett hygieniskt, ergonomiskt och yrkesetiskt sätt med fokus på helhetssyn utifrån brukares eller patienters livssituation.

Du kommer också få möjlighet att utveckla kunskaper om och få förståelse av utvecklingsbehov och kvalitetsarbete inom vård och omsorg. Dessutom kommer du att utveckla din förmåga att kommunicera och samarbeta med andra på ett yrkesetiskt sätt, utveckla kunskaper om och din förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar området.

Undervisningen ska också stimulera dig till problemlösning och handlingsberedskap samt utveckla din förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.

Studieform/upplägg

 • Kursen erbjuds i olika studieformer.

Examinationer

Du kommer att få möjlighet att synliggöra dina kunskaper skriftligt i ett fördjupningsarbete och i praktisk verksamhet där du ska synliggöra dina kunskaper inom valt kunskapsområde.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Kursen bygger på någon eller några av kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, Gerontologi och geriatrik, Hälso- och sjukvård 2, Omvårdnad 2, Psykiatri 2 eller Social omsorg 2 och läses därför mot slutet av din utbildning till undersköterska.

Övrigt

Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kursen kräver praktisk tillämpning och om kursen läses som fristående kurs krävs det att du redan har en arbetsplats att utföra uppgifter kopplade till kursen på. Om du inte har någon arbetsplats eller tidigare arbetslivserfarenhet finns möjlighet att kombinera kursen med en orienteringskurs med praktik. Mer information finns i webbansökan.

Komvuxarbete Vård och omsorg

Inriktning mot yrkesexamen inom vård och omsorg. Kurskod: KVARVO, 100 poäng. 

Innehåll

I din förberedelse för yrkesexamen ingår det att träna ett erfarenhetsbaserat och vetenskapligt grundat arbetssätt. Det gör du genom ett komvuxarbete som samtidigt ger dig möjlighet att fördjupa dig i ett ämne/område som intresserar dig. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att du så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, genomför och utvärderar din uppgift.

Du kommer att lära dig en del nya saker under arbetet, men de flesta av grunderna och arbetssätten känner du igen sedan tidigare. Det handlar till exempel om att du utvecklar din förmåga att planera, genomföra och utvärdera arbete och att ge, beakta och värdera respons du får. Det handlar också om att du utvecklar din problemlösningsförmåga och lär dig att förhålla dig kritisk och självständig till källor i ditt komvuxarbete. Dessutom utvecklar du din kommunikationsförmåga såväl skriftligt som muntligt.

Studieform/upplägg

Komvuxarbetet genomförs under 20 veckor.

Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen för vård och omsorgsprogrammet. Komvuxarbetet ska visa din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdena i vård och omsorg. Du genomför ditt arbete individuellt under handledning av lärare. Din arbetsprocess beskriver du i en loggbok där läraren kan följa ditt arbete. Det förekommer både obligatoriska träffar på skolan (i grupp och individuellt) samt handledningsträffar som det förväntas att du ska delta på. De obligatoriska träffarna är bestämda på förhand men handledningsträffar bestäms individuellt med den enskilda eleven.

Examinationer

Examinationen av komvuxarbetet sker på skolan. Du ska både muntligt och skriftligt berätta om ditt komvuxarbete. Din redovisning ska innehålla delarna; planering, genomförande och utvärdering. Du visar din förmåga att utföra din valda arbetsuppgift inom yrket som då också kan innehålla en praktisk del beroende på vad du har valt för ämne/område i ditt komvuxarbete.

Förkunskaper

Komvuxarbetet ingår i en yrkesexamen och är därför lämpligt att genomföra i slutet av utbildningen. Komvuxarbetet kan jämföras med ett examensarbete inom det yrkesprogram du har gått och ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot.

Övrigt

Du kan uppnå betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Den ansvarige läraren beslutar om betyget. Det är utifrån målen för komvuxarbetet som läraren bedömer om ditt komvuxarbete är godkänt eller inte. Det finns ingen särskild ämnesplan för komvuxarbetet.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?