Barn och fritid

Vi ger dig den grundläggande kompetens som krävs för att kunna söka jobb som barnskötare. Utbildningen är på 1340 poäng. Den bedrivs på heltid under 63 veckor med ett längre uppehåll under sommaren.

Kursbeskrivningar

Kurser som ingår som delar i den sammanhållna utbildningen till barnskötare:

Barns lärande och växande

Kurskod: PEDBAS0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs ska du skapa du dig kunskap om barns utveckling, socialisation och lärande samt om olika teorier som rör dessa områden. Du kommer att se tillbaka på hur barnens roll och samhällets syn på barn har förändrats genom tiderna. Du kommer att lära dig om hur små och stora förändringar i barnets omgivning påverkar dess levnadsvillkor.

Du kommer att lära dig om det sociala samspelet mellan barn i grupp, om kamratskap samt om innanförskap och utanförskap. Vidare handlar det om relationer mellan barnet och vuxna i dess omgivning samt vilken betydelse de vuxna har för barnets utveckling.

Du kommer skaffa dig kunskap om det digitala mediesamhället och hur barn påverkas av olika mediekulturer. Du får lära dig om hur faktorer som till exempel genus, klasstillhörighet, etnicitet, funktionsnedsättningar och fritid gör att barn växer upp med olika levnadsvillkor.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter
 • Redovisning av grupparbete
 • Muntliga individuella redovisningar
 • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Etnicitet och kulturmöten

Kurskod: SOIETN0, 100 poäng

Kursens innehåll

I den här kursen får du kunskap om svenska kulturer och kulturmöten i ett globaliserat och mångkulturellt samhälle. Vad kultur, etnicitet, nationalitet och religion har för betydelse för samhället. Du lär dig om vad migration och politiska beslut har för betydelse för människors liv och delaktighet i samhället. Vi diskuterar vad som händer i dagens samhälle kring mångkultur och kring samhällsdebatten om integration och segregationsfrågor. Du lär dig att kritiskt bearbeta information från olika källor.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Grupparbete.
 • Muntliga redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Grundläggande vård och omsorg

Kurskod: GRUGRD0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kursen får du kunskap om hur du assisterar människor i egenvård och hur du ger en personlig omvårdnad. Du får grundläggande kunskap om anatomi och fysiologi och om vanliga sjukdomar och hur de smittar. Du får lära dig om läkemedel och hur de används. I kursen ingår även hjärt- och lungräddning med defibrillering samt första hjälpen vid akut sjukdom och skada. Du får också kunskap om ergonomi och arbetsmiljö.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare. En del av kursen består av praktiska övningar. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Grupparbete.
 • Muntliga redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.
 • Aktivt deltagande i praktiska moment.
 • Godkänd HLR-utbildning.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Hälsopedagogik

Kurskod: HALHALO, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen ger dig kunskaper om hur man arbetar för att stödja människor att förbättra sin hälsa och livskvalitet bland annat genom att studera ergonomi, arbetsmiljö, lagar och folkhälsoarbete. Du får lära dig om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor utifrån olika teorier och perspektiv. Du får på ett pedagogiskt sätt träna på att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera hälsofrämjande aktiviteter

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Aktivt deltagande på lektionerna
 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Muntliga redovisningar
 • Praktiska moment

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Kommunikation

Kurskod: PEDKOU0, 100 poäng

Kursens innehåll

I kursen får du lära dig hur man kommunicerar i olika sammanhang, utifrån olika teorier. Hur kommunikationen påverkas utifrån vart man befinner sig, till exempel gruppen, kulturen och olika sociala sammanhang. Du får jobba med kommunikation och konflikthantering. Du får jobba med framväxten av mediekulturen och digitala medier. Du får jobba med att kritiskt bearbeta information från olika källor. Dessutom får du jobba med informationsteknik som redskap när du presenterar information.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Aktivt deltagande på lektionerna
 • Individuella skriftliga inlämningsuppgifter
 • Grupparbete skriftligt och muntligt
 • Muntliga redovisningar
 • Praktiska moment

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Lärande och utveckling

Kurskod: PEDLÄR0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du skaffa dig kunskap om människors lärande, utveckling och socialisation i olika sammanhang utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv. Du kommer att lära dig om begrepp som kunskap och kunskapssyn, fostran, lärande, undervisning och utbildning samt om olika pedagogiska teorier.

Du kommer att skaffa dig kunskap om olika faktorer som påverkar människors villkor för lärande. Exempel på faktorer är funktionsnedsättningar, sjukdomar, samhälle, kultur samt olika situationers och lärmiljöers utformning. Du kommer också att lära dig om hur människor påverkas av, och själva påverkar andra människor när det gäller lärande och utveckling.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare. För att ha möjlighet att tillgodogöra dig kunskaperna och nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Redovisning av grupparbete.
 • Muntliga individuella redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande. 

Människors miljöer

Kurskod: PEDMÄI0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kursen får du kunskap om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang och olika teorier kring detta. Denna kursen inriktar sig på hur människors olika levnadsmiljöer och levnadsvillkor påverkar och hur människan påverkar och medverkar till skapandet av de kulturer och samhällen vi lever i.

Du lär dig om hur identiteter skapas i sociala sammanhang. Hur genus, klass etnicitet, familj, funktionsnedsättningar, arbete, fritid och generationer påverkar våra levnadsvillkor. Du får kunskap om vår demokratiska värdegrund och de internationella överenskommelserna om mänskliga rättigheter och om hur integration, segregation, likabehandling och diskriminering påverkar människan.

Du lär dig att kritiskt bearbeta information från olika källor.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Grupparbete.
 • Muntliga redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Pedagogiska teorier och praktiker

Kurskod: PEDPED0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs kommer du att lära dig om olika pedagogiska teorier som till exempel Reggio Emilia-, Montessori- och Waldorfpedagogik. Du kommer att läsa om flera stora pedagoger och om hur dessa har påverkat dagens syn på kunskap och lärande. Du kommer också lära dig om hur man använder sig av de olika teorierna i det praktiska arbetet i förskola, skola och fritidshem. Du får lära dig om olika arbetssätt som man använder och hur man anpassar metoderna för olika barn och olika situationer. Du får också lära dig om hur man skapar inspirerande lärmiljöer för barn i olika åldrar.

Du får skaffa dig kunskap om vad det innebär att ha ett pedagogiskt förhållningssätt och om vilka förhållningssätt man arbetar med i den svenska förskolan och skolan. Du få också lära dig hur man införlivar dessa förhållningssätt i undervisning och arbetssätt. Du får lära dig hur du kan utveckla din förmåga att berätta och förklara på ett pedagogiskt sätt, hur man skapar bra relationer och om hur samspel och bemötande påverkar förutsättningarna för lärande.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare. För att ha möjlighet att tillgodogöra dig kunskaperna och nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Redovisning av grupparbete.
 • Muntliga individuella redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande. 

Pedagogiskt arbete

Kurskod: PEGPEA0, 200 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs skaffar du dig kunskap om olika pedagogiska verksamheter, hur de är organiserade, vilken betydelse de har samt om de nationella och internationella lagar och andra styrdokument som reglerar dessa. Du får lära dig om hur man arbetar för att förankra den demokratiska värdegrunden i verksamheten.

Du skaffar dig kunskap om hur man som personal i förskola, skola och fritidshem arbetar för att tillgodose alla barns behov utifrån deras individuella förutsättningar. Du får också lära dig om hur viktig leken är för barns utveckling och hur man kan använda den som metod för lärande och utveckling. Du skaffar dig kunskap om hur man arbetar för att skapa en barnsäker miljö och hur man agerar vid olycksfall.

Du får lära dig hur man planerar, genomför, dokumenterar och utvärderar aktiviteter i förskola, skola och fritidshem samt hur man observerar barn och dokumenterar varje barns utveckling. Du får lära dig om vuxnas roll för barns lärande och vad det innebär att arbeta i pedagogiska verksamheter.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Det ingår obligatorisk praktik (APL) på heltid i kursen.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Redovisning av grupparbete.
 • Muntliga individuella redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.
 • Fullgjord arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande. 

Övrigt

För att göra APL krävs utdrag från belastningsregistret. APL platser kommer att erbjudas inom hela Kristianstads kommun så resor inom kommunen förekommer. Vissa verksamheter har öppet mellan 6:30 - 18:30 och som elev bör du följa handledarens arbetstider. Om du vill ordna en egen plats så får det ske inom privat verksamhet.

Pedagogiskt ledarskap

Kurskod: PEDPEG0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kursen får du kunskap om hur människor lär, utvecklas och socialiseras i olika sammanhang och olika teorier kring detta. Kursen inriktar sig på hur ledarskapet påverkar människor. Vi lär oss olika teorier kring ledarskap, organisation, genus och jämställdhet. Vi lär oss om konflikter och kommunikation.

Vi planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar olika aktiviteter både i klassrummet och i arbetsplatsförlagd utbildning (APL).

Du lär dig att kritiskt bearbeta information från olika källor.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare. För att ha möjlighet att tillgodogöra dig kunskaperna och nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Det ingår obligatorisk praktik (APL) på heltid, det vill säga 40 timmar per vecka, i kursen.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Grupparbete.
 • Muntliga redovisningar.
 • Deltagande i diskussioner.
 • Fullgjord arbetsplatsförlagd utbildning (APL).

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Övrigt

För att göra APL krävs utdrag från belastningsregistret. APL platser kommer att erbjudas inom hela Kristianstads kommun så resor inom kommunen förekommer. Vissa verksamheter har öppet mellan 6:30 - 18:30 och som elev bör du följa handledarens arbetstider. Om du vill ordna en egen plats så får det ske inom privat verksamhet.

Skapande verksamhet

Kurskod: PEGSKP0, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kurs får du lära dig vad skapande verksamhet innebär och vad skapandet har för betydelse för individens utveckling, lärande och hälsa. Du får skaffa dig kunskap om olika pedagogiska perspektiv på skapande verksamhet i förskola, skola och fritidshem. Du får också utveckla förmåga att planera, genomföra och utvärdera olika skapande verksamheter samt skaffa dig kunskap om, och förmåga att använda olika metoder, tekniker och material för skapande aktiviteter. 

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare. Du kommer att få prova på olika former av skapande aktiviteter inom bild och form, musik, dans, rytmik och rörelse och drama. För att ha möjlighet att tillgodogöra dig kunskaperna och nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna.

Det ingår obligatorisk praktik (APL) på heltid i kursen.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Redovisning av grupparbete.
 • Muntliga individuella redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.
 • Fullgjord arbetsplatsförlagd utbildning (APL)

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande.

Övrigt

För att göra APL krävs utdrag från belastningsregistret. APL platser kommer att erbjudas inom hela Kristianstads kommun så resor inom kommunen förekommer. Vissa verksamheter har öppet mellan 6:30 - 18:30 och som elev bör du följa handledarens arbetstider. Om du vill ordna en egen plats så får det ske inom privat verksamhet.

Specialpedagogik 1

Kurskod: SPCSPE01, 100 poäng

Kursens innehåll

I denna kursen får du lära dig om olika funktionsnedsättningar och hur de påverkar människors liv, delaktighet och lärande. Du lär dig hur du arbetar specialpedagogiskt och hur du anpassar ditt arbetssätt till individens behov. Du får kunskap om alternativa kommunikationssätt och olika hjälpmedel. Du lär dig de centrala begreppen som finns inom området.

Studieform/upplägg

Kursen är lektionsbaserad och ingår som en del i den sammanhållna utbildningen till barnskötare. För att ha möjlighet att nå kunskapskraven behöver du vara närvarande på lektionerna. I kursen ingår fältstudier inom området.

Examinationer

 • Individuella inlämningsuppgifter.
 • Redovisning av grupparbete.
 • Muntliga individuella redovisningar.
 • Aktivt deltagande i diskussioner.
 • Aktivt deltagande i Fältstudier

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper i svenska/svenska som andraspråk årskurs 9 eller motsvarande. 

Kurslitteratur

Kurslitteratur som ingår i utbildningen till barnskötare.

Kurslitteratur Barnskötare

Kurs

Litteratur

Barns lärande och växande

Barns lärande och växande, 2:a uppl
Gleerups, T Phillips
ISBN: 978-91-51-10170-5

Etnicitet och kulturmöten

Etnicitet och kulturmöten, 2:a uppl
Gleerups, T Phillips
ISBN: 978-91-51-10200-9

Grundläggande vård och omsorg

Grundläggande vård och omsorg, 1:a uppl
Gleerups, S Ewesson, S Zegarra Willqvist
ISBN: 978-91-511-0202-3

Hälsopedagogik

Hälsopedagogik, 3:e uppl
Gleerups, T Phillips
ISBN: 978-91-51-10996-1

Kommunikation

Kommunikation, 3:e uppl
Gleerups, T Phillips
ISBN: 978-91-51-10997-8

Lärande och utveckling

Lärande och utveckling, 3:e uppl
Gleerups, T Phillips
ISBN: 978-91-51-10999-2

Människors miljöer

Människors miljöer, 3:e uppl
Gleerups, T Phillips
ISBN: 978-91-51-10998-5

Pedagogiska teorier och praktiker

Pedagogiska teorier och praktiker, 1:a uppl
Gleerups, T Phillips
ISBN: 978-91-40-67829-4

Pedagogiskt arbete

Pedagogiskt arbete, 2:a uppl
Gleerups, T Phillips
ISBN: 978-91-51-10197-2

Pedagogiskt ledarskap

Pedagogiskt ledarskap, 3:e uppl
Gleerups, T Phillips
ISBN: 978-91-51-11000-4

Skapande verksamhet

 

Skapande verksamhet

Gleerups, T Phillips
ISBN: 978-91-40-67836-2

Specialpedagogik 1

 

Specialpedagogik 1

Gleerups, I Larsson
ISBN: 978-91-40-68213-0

Du behöver själv beställa och köpa din kurslitteratur, antingen i en vanlig bokhandel eller i en e-bokhandel. Du får en bättre start på dina studier om du har din kurslitteratur redan när kursen startar. Då mycket av undervisningen sker digitalt så behöver du ha tillgång till egen dator eller surfplatta.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?