Man kör vattenskoter i havet

Det är i princip förbjudet att köra vattenskoter överallt i Kristianstads kommun. Det är bara tillåtet i allmänna farleder och områden som har godkänts av länsstyrelsen.

Störande vattenskoteråkning kan bötfällas

Riksåklagaren har beslutat att polisen ska ha rätt att utfärda ordningsbot för störande och onödig körning med fartyg, vilket är en bestämmelse i sjölagen. Bestämmelsen gäller alla båtar, men bakgrunden är problemet med störande vattenskoteråkning. Boten för detta blir 1 500 kronor och lagen gäller från och med 1 juli 2021.

Tidigare har polisen endast kunnat utfärda böter till vattenskoterförare som framfört vattenskotern på ett vårdslöst sätt och som kan vara farligt. Att polisen nu kan utfärda böter för störande och onödig körning innebär att även vattenskoterkörning som inte anses farlig men som stör andra människor eller miljön kan medföra böter. Bedömningen för när en bot ska utfärdas görs dock av polisen på plats.

Från och med den 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. För att kunna utbilda sig och få köra vattenskoter krävs det även att man har fyllt 15 år.

Du som kör vattenskoter ska göra det med gott omdöme och se till att ingen skada eller olägenhet uppstår på miljö, naturliv eller människors hälsa. Du har samma skyldighet som alla sjötrafikanter att känna till vilka regler som gäller och att följa dem.

  • Störande buller. Intensiv körning inom ett begränsat område orsakar oljud och buller. Det kan vara mycket störande för både människor och djur.
  • Risk för olyckor. När du kör vattenskoter nära badande människor riskerar du att köra på dem och skada dem.
  • Påverkan på växt- och djurliv. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
  • Störande för fågellivet. Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Vanliga frågor

Vad bedöms som störande eller onödig vattenskoterkörning?

Tidigare har polisen endast kunnat utfärda böter till vattenskoterförare som framfört vattenskotern på ett vårdslöst sätt som kan vara farligt. Nu kan polisen utfärda böter för störande och onödig körning som inte anses farlig men som stör andra människor eller miljön. Bedömningen när en bot ska utfärdas görs av polisen på plats. Boten för detta är 1 500 kronor.

Vem får köra vattenskoter?

Du måste ha fyllt 15 år för att få köra vattenskoter.

Vad är en vattenskoter?

Enligt länsstyrelsens definition är en vattenskoter en farkost som är kortare än fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla. Den är utformad för att köras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på den, snarare än sitter i den.

Var får du köra vattenskoter?

Du får bara köra i allmänna farleder och områden som godkänts av länsstyrelsen.

1 § Länsstyrelsen avgränsar de allmänna farlederna för vattenskoteranvändning på så sätt att sådana farkoster inte får köras närmare land än 100 meter från strandlinjen vid normalvattenstånd. För transport mellan sjösättningsplats eller strand och tillåtet vattenskoterområde får kortaste väg väljas, dock inte inom vattenområde som ingår i allmän badplats.

2 § Vattenskoter får, utöver i allmänna farleder enligt 1 §, användas i följande vattenområden.

Vilka allmäna farleder finns i kommunen?

Vilka farleder som är allmänna farleder i Kristianstads kommun kan du se på vår kommunkarta.

Karta som visar allmänna farleder för vattenskoter i Kristianstads kommun

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?