Parkeringstillstånd

I Kristianstads kommun finns särskilda parkeringstillstånd för boendeparkering, nyttoparkering och rörelsehindrade. Här ansöker du om de olika parkeringstillstånden.

Alla priser för tillstånden nedan är inklusive moms. Ansökning om boende- och nyttoparkeringstillstånd görs med e-tjänsten via länken nedan. Vår leverantör är ePark. Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad görs via blankett. Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera ägandeskapet för alla fordon som ansökt om parkeringstillstånd. Vid missbruk kan tillståndet dras in utan rätt till återbetalning.

Boendeparkering

Boendeparkeringstillstånd kan skaffas för personbil eller motorcykel (gäller ej A traktor/EPA). Det går endast att söka ett tillstånd per person. Sökande ska ha fyllt 18 år. Sökande måste vara ägare till fordonet och folkbokförd inom boendeparkeringsområdet (se karta nedan). Är du inte ägare till fordonet, krävs att ni bifogar ett nyttjanderättsavtal i er ansökan, ladda ner blankett: nyttjanderättsavtal fordon här. Pdf, 295.5 kB.

Kostnad

Följande varianter av tillståndet finns:

 • Boendeparkeringstillstånd
  6 månader: 1 100 kr
  12 månader: 1 800 kr
 • Digital boendedekal + biljett
  12 månader: 175 kr + 2 kr/timme (under avgiftspliktig tid).

OBS! Boendebiljett löses i app eller i p-automat.

Anvisningar

 • Ditt fordon kontrolleras utifrån ditt registreringsnummer och du behöver inte lägga till något tillstånd i vindrutan. Har du digital boendedekal måste du även lösa en digital parkeringsbiljett för boende.
 • Tillståndet gäller enbart det område som angetts i din ansökan.
 • Byte av registreringsnummer kan göras om du bytt bil eller har lånebil. Ändring görs via e-tjänsten, max 4 gånger/år, därefter kontakta Medborgarcenter.
 • Tillstånden gäller i mån av plats och innebär inte att du har en reserverad plats. (OBS! Just nu är det ökat tryck i område A på Östermalm. Det finns färre platser än utfärdade tillstånd. Tillgängligheten av platser är därför begränsad i område A).
 • Gäller enbart parkeringar skyltade med tilläggsskyltning "Boendeparkering".
 • Tillståndet ger möjlighet att parkera upp till 7 dygn i följd oavsett skyltning rörande längsta uppställningstid.
 • Erlagd avgift för boendeparkeringstillstånd återbetalas inte (till exempel vid avflyttning eller liknande omständighet).

Nyttoparkering

Nyttoparkeringstillståndet innebär ett generellt undantag från parkeringsavgift på kommunala parkeringsplatser. Fordonet ska vara nödvändigt för din verksamhet, det vill säga vara utrustat med till exempel verkstadsutrustning. Du får tillståndet för den verksamhet och den bil som du angivit i din ansökan.

Vem kan söka nyttoparkeringstillstånd?

Nyttoparkeringstillstånd är inte avsett för fordon som i huvudsak används för förarens förflyttning och transporter av mindre mängder gods. Tillstånd kan sökas av ägare till företagsregistrerade fordon som:

 • är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom
 • används för transport och förvaring av verktyg och material vid byggnadsarbeten, VVS-arbeten eller liknande.
 • används för budsändning i större omfattning (Kurir- och logistikföretag)
 • används för transport av tyngre och/eller ekonomiskt värdefullt gods i ej ringa omfattning
 • nyttjas i yrkesmässig trafik för transport av gods enligt yrkestrafiklagen
 • används av personal för sjuk- eller socialvårdande verksamhet.

OBS! Nyttoparkeringstillstånd får inte nyttjas i annat syfte än ovanstående punkter.

Om fordonet inte uppfyller ovanstående punkter vid en kontroll, kan tillstånd komma dras in. Det är vid kontrolltillfället som ärendet prövas. Vid konstaterat missbruk eller att tillståndet är utfärdat på fel grunder har Tekniska förvaltningen rätt att dra in tillståndet.

Kostnad

3 500 kr/år. Tillstånden ansöks om och betalas i e-tjänsten under Relaterad information. Återbetalning av inbetalda avgifter görs inte och förlorat nyttoparkeringstillstånd ersätts heller inte.

Anvisningar

 • Tillstånd kontrolleras utifrån ditt registreringsnummer, du behöver därför inte lägga något tillstånd i vindrutan.
 • Ansökan sker via e-tjänst. OBS! I e-tjänsten efterfrågas bilder på bilens logotyp, bagageutrymme och registreringsnummer, så ha det till hands digitalt innan du påbörjar din ansökan.
 • Tillståndet gäller endast för det fordon som angetts i ansökan.
 • Ankomsttid ska även anges med p-skiva som ska placeras i vindrutan väl synligt utifrån.
 • Skyltad tid för parkering gäller.
 • Anländer man till parkering före avgiftsbelagd tid, så anges ankomsttid kl. 9.

Rörelsehindrad

Personer med funktionsnedsättning och rörelsehindrade kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd. Tillstånd utfärdas till personer som har väsentliga svårigheter att förflytta sig till olika destinationer på egen hand. Läkarintyg ska alltid bifogas ansökan. Handläggningstiden är cirka fyra - sex arbetsveckor. Tillstånd kan exempelvis ges för:

 • Du har ett varaktigt rörelsehinder som gör det svårt att gå.
 • Du är passagerare och ditt rörelsehinder gör det omöjligt för dig att lämnas ensam en kortare stund utanför bilen medan föraren parkerar.
 • Små barn med rörelsehinder kan få tillstånd i mycket speciella fall.

Tillstånd ges inte för svårighet att kliva in/ut ur bilen eller svårighet att bära varor eller dylikt.

Så här gör du för att ansöka

 1. Skriv ut blanketten
  Skriv ut blanketten: "Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade" som du hittar längre upp på den här sidan.
 2. Be din läkare att fylla i intyget
  Din läkare ska fylla i intyget. Ansöker du på grund av psykiska problem ska läkare med specialistkompetens i psykiatri utfärda intyget och utförligt beskriva problemen och hur de påverkar gångförmågan.
 3. Fyll i och skicka in
  Fyll i resten av ansökan, skriv under och skicka in till
  "Kristianstads kommun, Tekniska förvaltningen , 291 80 Kristianstad"

Handläggning

Handläggare på Tekniska förvaltningen bedömer din ansökan och i vissa fall i samråd med förtroendeläkare. Handläggningstiden är cirka 4-6 veckor, under semesterperiod kan handläggningstiden bli något längre. OBS! Handläggning påbörjas först nära ansökan är komplett. Om din ansökan beviljas skickas tillståndet med rekommenderat brev. Vid avslag överklagas beslutet hos Länsstyrelsen. Överklagan ska ställas till Länsstyrelsen men skickas till Tekniska förvaltningen.

Tillståndet innebär

 • Avgiftsfri parkering på all kommunal parkering inom Kristianstads kommun.
 • Rätt att parkera fordon på plats som är reserverad för rörelsehindrad.
 • Undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på väg.
 • Förlängda parkeringstider.
 • Rätt att parkera vid parkeringsförbud OBS! Gäller ej vid stannaförbud. Det innebär exempelvis att det förbjudet att parkera på gågatorna med RH-tillstånd mellan kl. 11.30 - 05.00, eftersom där är skyltat med stannaförbud.

Kostnad

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad är kostnadsfritt.

Anvisningar

 • Parkeringstillståndet skall placeras i vindrutan så att det lätt kan avläsas utifrån.
 • Tillståndet är personligt och får endast nyttjas då tillståndshavaren är med i fordonet som förare eller passagerare.
 • Tillståndet gäller inte för bilen oavsett förare. Det ska därför tas bort från bilens vindruta om den används av annan förare i annat syfte. Konstaterat missbruk innebär att tillståndet dras in.

Vanliga frågor

Mitt parkeringstillstånd för rörelsehindrad går snart ut, kan jag ansöka om en förlängning?

Det är alltid en ny ansökan och aldrig en förlängning på ett tidigare parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Varför har jag inte fått mitt nya parkeringstillstånd för rörelsehindrad, mitt gamla går snart ut?

Har du inkommit med en komplett ansökan och blivit beviljad ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad skickas detta ut med ett rekommenderat brev. Nytt tillstånd skickas ut ca 5 arbetsdagar innan det gamla går ut.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 16 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?