Diarium, arkiv och sekretess

Den kommunikation som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter ska registreras och ordnas på ett sätt så att det går att hitta snabbt och enkelt. Diariet är en förteckning över dokument som kommit in eller upprättats av kommunen. I arkivet bevaras handlingarna under en längre tid.

Vi måste se till att medborgarna har tillgång till kommunens handlingar och att allmänna handlingar lämnas ut skyndsamt. 

Vad är handlingar?

En handling kan vara  in- och utgående skrivelser, brev, e-post, bilder och olika inspelningar. En handling kan finns i både digital och fysisk form. Det är också beslut som fattas på olika nivåer och så kallade tjänsteutlåtanden som kommunens handläggare skriver som underlag för besluten.

Du har enligt, offentlighetsprincipen som är en del av vår grundlag, rätt ta del av allmänna handlingar hos oss. En del handlingar är sekretessbelagda och då har du inte rätt att läsa delar eller hela handlingen. Handlingar i ärenden som vi fortfarande arbetar med och inte tagit beslut om är oftast inte offentliga. 

Vad är ett ärende?

Ett ärende är begreppet för ett antal handlingar som tillsammans blir underlag för någon form av beslut eller åtgärd. Det kan till exempel vara ett brev med ett önskemål om bidrag eller tillstånd från en medborgare eller företagare. En utredning i frågan av en handläggare och ett underlag till beslut för politikerna. Tillsammans blir detta ett ärende. 

Hur registreras handlingar och ärenden?

När en handling kommer in till oss eller när vi själva upprättar en handling registreras de i diariet. Handlingen får då ett särskilt nummer som kallas för diarienummer eller ärendenummer.  Diariet är en förteckning över alla våra handlingar och du kan själv söka i vårt diarie. Äldre handlingar bevaras i kommunarkivet. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.