Samhällsorienterande ämnen/humaniora

Du kan studera olika kurser inom samhällsvetenskap och humaniora på Vuxenutbildningen.

Geografi

Geografi 1, distanskurs

Kurskod: GEOGEO01, 100 poäng

Kursens innehåll

 • Kunskaper om geografiska processer och geografins begrepp, teorier och modeller.
 • Kunskaper om olika natur- och kulturlandskap, om deras samband, utveckling och förändring över tid samt om samband mellan människa, samhälle och miljö.
 • Förmåga att analysera intressekonflikter med koppling till naturgivna risker och mänsklig verksamhet samt hur intressekonflikter påverkar jordens livsmiljöer och människans livsvillkor, ur perspektivet hållbar utveckling.
 • Kunskaper om företeelser i närmiljön och hur de kan relateras till andra platser och regioner på jorden.
 • Förmåga att använda olika geografiska källor, metoder och tekniker vid arbetet med geografisk analys samt att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografisk information.
 • Kunskaper om samhällets behov av rumslig information och hur det kan tillgodoses.
 • Färdigheter i att använda digitala geografiska verktyg för att analysera och visualisera rumsliga förhållanden.

Studieform/upplägg

Kursen erbjuds på 10 eller 20 veckor.

Det pedagogiska upplägget är byggt för att passa elever med digital kompetens i google-miljön och som kan arbeta självständigt.

Handledning av undervisande pedagog erbjuds.

Eleven planerar själv upp sin kurs utifrån sina möjligheter att läsa kursen under den tidsplan som eleven ska läsa kursen.

Examinationer

Examinationen består av 4 hemprov samt 1 obligatoriskt prov i skolan.
Inga övriga träffar i skolan.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

God digital vana. Eleven ska vara relativt självgående och kunna ta ett stort eget ansvar för dina studier.

Historia

Historia 1a1, distanskurs

Kurskod: HISHIS01a1, 50 poäng

Kursens innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
 • Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.
 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 • Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
 • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Kursen historia 1a1 omfattar punkterna 1–2 och 4-5 av punkterna ovan.

Studieform/upplägg

Kursen erbjuds på 10 eller 20 veckor.

Det pedagogiska upplägget är byggt för att passa elever med digital kompetens i google-miljön och som kan arbeta självständigt.

Handledning av undervisande pedagog erbjuds. Eleven planerar själv upp sin kurs utifrån sina möjligheter att läsa kursen under den tidsplan som eleven ska läsa kursen.

Examinationer

Examinationen består av prov i skolan samt hemprov.
Inga övriga träffar i skolan. Digitala träffar i Google Meet kan förekomma.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

God digital vana. Du ska som elev vara relativt självgående och kunna ta ett stort eget ansvar för dina studier.

Historia 1a2, distanskurs

Kurskod: HISHIS01a2, 50 poäng

Kursens innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
 • Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.
 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 • Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
 • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Kursen historia 1a2 omfattar punkterna 1–5 ovan men med särskild betoning på punkterna 3 och 4.

Studieform/upplägg

Kursen erbjuds på 10 eller 20 veckor.

Det pedagogiska upplägget är byggt för att passa elever med digital kompetens i google-miljön och som kan arbeta självständigt.

Handledning av undervisande pedagog erbjuds.

Eleven planerar själv upp sin kurs utifrån sina möjligheter att läsa kursen under den tidsplan som eleven ska läsa kursen.

Examinationer

Examinationen består av prov i skolan samt hemprov.
Inga övriga träffar i skolan. Digitala träffar i Google Meet kan förekomma.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

God digital vana. Du ska som elev vara relativt självgående och kunna ta ett stort eget ansvar för dina studier.

Historia 1b, klassrum

Kurskod: HISHIS01b, 100 poäng

Kursens innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
 • Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.
 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 • Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
 • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Kursen historia 1b omfattar punkterna 1–5.

Studieform/upplägg

Kursen ges på 20 veckor med två 90 min lektioner i veckan. Genom att välja denna kurs förutsätter pedagogen att eleven kommer till varje lektion.

Handledning utanför lektionstid erbjuds.

Examinationer

Examinationen består av prov i skolan samt hemprov.

Att vara delaktig under lektionerna värdesätts i bedömningen av elevens kunskaper i ämnet.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

Relativt god digital vana.

Historia 1b, distanskurs

Kurskod: HISHIS01b, 100 poäng

Kursens innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
 • Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.
 • Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv.
 • Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.
 • Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
 • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.
 • Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Kursen historia 1b omfattar punkterna 1–5.

Studieform/upplägg

Kursen erbjuds på 10 eller 20 veckor.

Det pedagogiska upplägget är byggt för att passa elever med digital kompetens i google-miljön och som kan arbeta självständigt.

Handledning av undervisande pedagog erbjuds.

Eleven planerar själv upp sin kurs utifrån sina möjligheter att läsa kursen under den tidsplan som eleven ska läsa kursen.

Examinationer

Examinationen består av prov i skolan samt hemprov.
Inga övriga träffar i skolan. Digitala träffar i Google Meet kan förekomma.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Övrigt

God digital vana. Du ska som elev vara relativt självgående och kunna ta ett stort eget ansvar för dina studier.

Psykologi

Psykologi 1, klassrum

Kurskod: PSKPSY01, 50 poäng

Kursens innehåll

Kursen utgår från olika aspekter för att försöka förstå mänskligt beteende.

 • Vad ligger egentligen till grund för en människas tankar, känslor och beteenden?
 • Hur har synen på människan förändrats genom tiderna?

Denna kurs ger kunskap kring den psykologiska vetenskapens framväxt och syftar till att visa på hur olika synsätt inom psykologin vuxit fram. Kursen syftar även till att ge dig kunskap kring hur vår verklighetsuppfattning och självbild påverkas och formas, samt kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och kriser.

Studieform/upplägg

Lektionsbaserad kurs med en till två lektioner i veckan. Närvaro vid lektionerna är viktig, då diskussioner och genomgångar hjälper dig att klara kursmålen.

Examinationer

Cirka fyra bedömningstillfällen på plats i skolan. Bedömningen bygger ofta på analyser.

Förkunskaper

Du behöver kunna tillgodogöra  dig och använda relativt avancerad svenska.

Övrigt

Kurslitteratur krävs. Aktuell kurslitteratur finns på litteraturlistan på hemsidan.

Psykologi 1, distanskurs

Kurskod: PSKPSY01, 50 poäng

Kursens innehåll

Kursen utgår från olika aspekter för att försöka förstå mänskligt beteende.

 • Vad ligger egentligen till grund för en människas tankar, känslor och beteenden?
 • Hur har synen på människan förändrats genom tiderna?

Denna kurs ger kunskap kring den psykologiska vetenskapens framväxt och syftar till att visa på hur olika synsätt inom psykologin vuxit fram. Kursen syftar även till att ge dig kunskap kring hur vår verklighetsuppfattning och självbild påverkas och formas, samt kunskap kring psykisk hälsa och ohälsa med betoning på stress och kriser.

Studieform/upplägg

Kursen ges helt via Google Classroom, inga lektioner.

Du förväntas göra uppgifter självständigt, men du har även tillgång till flexibel handledning vid behov.

Examinationer

1-2 bedömningstillfällen på plats i skolan. Bedömningen bygger ofta på analyser.

Förkunskaper

Du behöver kunna tillgodogöra  dig och använda relativt avancerad svenska.

Övrigt

Kurslitteratur krävs. Aktuell kurslitteratur finns på litteraturlistan på hemsidan.

Du förväntas ha kunskap om hur du arbetar i Google Classroom, om du inte har det förväntas du ta reda på det, antingen självständigt eller via våra Workshops.

Religionskunskap

Religionskunskap 1, klassrum

Kurskod: RELREL1, 50 poäng

Kursens innehåll

I religionskunskap 1 utvecklar du dina kunskaper om religiösa traditioner och etik.

Arbetssättet bygger på att du har förmågan att undersöka, sammanställa och jämföra material på gymnasienivå.

Studieform/upplägg

Kursen ges på 20 veckor.

Kursen är baserad på lektion en gång per vecka och att du som elev regelbundet deltar på denna.

Examinationer

Två prov och en inlämningsuppgift. Utöver det läxor.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Religionskunskap 1, distanskurs

Kurskod: RELREL1, 50 poäng

Kursens innehåll

I religionskunskap 1 utvecklar du dina kunskaper om religiösa traditioner och etik.

Arbetssättet bygger på att du har förmågan att undersöka, sammanställa och jämföra material på gymnasienivå.

Studieform/upplägg

Distanskurs. Kursen ges på 20 veckor, vilket rekommenderas. (Kursen går även att läsa på minst 10 veckor.)

Det pedagogiska upplägget förutsätter att du kan arbeta självständigt med instudering och uppgifter. Kursen avses för dig med goda digitala färdigheter.

Handledning erbjuds dagtid utifrån elevens individuella förutsättningar.

Examinationer

Två prov och en inlämningsuppgift. Utöver det läxor.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1, distanskurs

Kurskod: SAMSAM01a1, 50 poäng

Kursens innehåll

Kursen bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Kursen fokuserar på:

 • Demokrati och diktatur
 • Mänskliga rättigheter
 • Politik och makt
 • Medier och källkritik
 • Arbetsmarknad och yrkesliv
 • Privatekonomi och hållbarhet
 • Identiteter och normer

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans. Inga fysiska träffar. Inga gemensamma träffar online. Kursen är individuellt anpassad. Kursen ges på 20 veckor (alternativt 10 veckor). Läraren rekommenderar 20 veckor.
Det pedagogiska upplägget förutsätter att eleven har grundläggande digitala färdigheter för att kunna arbeta i lärplattformen samt kan arbeta självständigt med instudering och uppgifter.

Exempel på grundläggande digitala färdigheter:

 • Du kan navigera i digital teknik såsom webbläsare och sökmotorer
 • Du har grundläggande förmåga att navigera i sökmotorernas resultat för att hitta lösningar på problem och svar.
 • Du kan hantera kommunikationsprogram såsom e-post för att kommunicera med andra
 • Du kan grunderna i att hantera en dator såsom starta dator, öppna och stänga program och kunna skriva i ett ordbehandlingsprogram.
 • Du vet hur du kan spela in dig själv via exempelvis mobiltelefon eller dator för muntliga presentationer

Handledning erbjuds individuellt efter elevens förutsättningar.

Examinationer

Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.

Samhälllskunskap 1a2, distanskurs

Kurskod: SAMSAM01a2, 50 poäng

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på samhällets organisation samt hur samhället påverkas av ideologier, politik, ekonomi och historiska förutsättningar. Samhällsfrågor analyseras med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans. Kursen ges på 20 veckor (alternativt 10 veckor).
Det pedagogiska upplägget förutsätter att eleven har digitala färdigheter för att kunna arbeta i lärplattformen samt kan arbeta självständigt med instudering och uppgifter.

Det är inga obligatoriska lektioner.

Handledning erbjuds individuellt efter elevens förutsättningar.

Examinationer

Ett prov (flera datum för prov erbjuds).

Fyra skriftliga inlämningsuppgifter.

Förkunskaper

Samhällskunskap 1a1, SAMSAM01a1. 

Samhällskunskap 1b, klassrum

Kurskod: SAMSAM01b, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på samhällets organisation och funktion från lokal till global nivå samt hur samhället påverkas av demokrati, mänskliga rättigheter, ideologier, politik, ekonomi och historiska förutsättningar. Samhällsfrågor analyseras med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Studieform/upplägg

Kursen ges på 20 veckor.

Kursen bygger på hög närvaro från eleven. Det ingår två lektioner per vecka samt självstudier.

Examinationer (obligatoriska)

En inlämningsuppgift, två prov och en debattuppgift.

Utöver examinationerna har du ett flertal skriftliga inlämningsuppgifter.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Samhällskunskap 1b, distanskurs

Kurskod: SAMSAM01b, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på samhällets organisation och funktion från lokal till global nivå samt hur samhället påverkas av demokrati, mänskliga rättigheter, ideologier, politik, ekonomi och historiska förutsättningar. Samhällsfrågor analyseras med ett vetenskapligt förhållningssätt.

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans. Kursen ges på 20 veckor (alternativt 10 veckor).
Det pedagogiska upplägget förutsätter att eleven har digitala färdigheter för att kunna arbeta i lärplattformen samt kan arbeta självständigt med instudering och uppgifter.

Det är inga obligatoriska lektioner.

Handledning erbjuds individuellt efter elevens förutsättningar.

Examinationer

Två obligatoriska prov i skolan (flera datum för prov erbjuds).
Fem skriftliga inlämningsuppgifter.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet för gymnasiestudier.

Samhällskunskap 2, distanskurs

Kurskod: SAMSAM02, 100 poäng

Kursens innehåll

Kursen fokuserar på hur dagens samhälle har påverkats och påverkas av historiska förutsättningar samt ideologiska, politiska och ekonomiska förhållanden. Med ett vetenskapligt förhållningssätt, där begrepp, teorier, modeller, metoder och källkritik används, analyseras samhällsfrågor tematiskt utifrån olika perspektiv.

Centrala delar av kursen är politik, nationalekonomi, olika textstilar samt ett tematiskt arbetssätt.

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans, på 10 eller 20 (rekommenderas) veckor.

Det pedagogiska upplägget förutsätter att du kan arbeta självständigt med instudering och uppgifter. Du behöver ha goda digitala färdigheter.

Examinationer (obligatoriska)

En inlämningsuppgift, tre prov som görs på skolan och en övningsuppgift.

Förkunskaper

Kursen bygger vidare på Samhällskunskap 1b eller motsvarande.

Övrigt

Kontaktperson: Ylva Stark

Sociologi

Sociologi, distanskurs

Kurskod:SOISOO0, 100 poäng

Kursen innehåll

I kursen sociologi kommer du att få utveckla dina kunskaper och perspektiv på nya spännande sätt för att förstå sociala sammanhang och relationen mellan människan och samhälle på individ-, grupp- och samhällsnivå. Du kommer bland annat att få arbeta med:
• Det sociologiska tänkandet
• Individ, grupp och samhälle
• Sociala strukturer och normer
• Aktuella sociala frågor
• Sociologisk metod

Studieform/upplägg

Kursen ges på distans under 20 veckor och består av fyra delar:
• Modul 1: Introduktion till ämnet och sociologins klassiker
• Modul 2: Sociologi på olika nivåer – individ, grupp och struktur
• Modul 3: Sociologiska perspektiv – klass, etnicitet och genus
• Modul 4: Sociologiska metoder och en avslutande uppsats

Du förväntas göra uppgifter självständigt, men har möjlighet att kontinuerligt få handledning via Google Classroom, Google Meet eller e-post.

Examinationer (obligatoriska)

Du löser muntliga och skriftliga uppgifter i Google Classroom. Samtliga uppgifter ska vara godkända för att betyg ska kunna ges.
Förkunskaper
Grundläggande behörighet för gymnasiestudier. Det pedagogiska upplägget förutsätter att du har digitala färdigheter för att kunna arbeta i lärplattformen och lösa uppgifter. Du behöver kunna tillgodogöra dig och använda relativt avancerad svenska.

Övrigt

Kurslitteratur krävs (se litteraturlista på hemsidan).

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?