Integrationsbidrag

Etniska föreningar som deltar i Kristianstads kommuns integrationsråd har möjlighet att ta emot arvode för deltagande i rådet samt ansöka om föreningsstöd för att arrangera aktiviteter som bidrar till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i kommunen.

En etnisk förening är en ideell förening som är bildad på etnisk grund och är verksam i kommunen. Majoriteten av medlemmarna har utländsk bakgrund och föreningens verksamhet följer de demokratiska principerna.

Vi prioriterar ansökningar som syftar till att organisera och aktivera människor till ett självständigt och människovärdigt liv.

Vem kan söka integrationsbidrag

 • Etniska föreningar som deltar i integrationsrådet

Bidragen kan användas till

 • Arvode för deltagande på integrationsrådet
 • Föreningsstöd för genomförande av integrationsfrämjande aktiviteter

Integrationsbidraget ska hjälpa invandrarföreningar att genomföra insatser som leder till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i Kristianstads kommun.

Integrationsbidraget ska hjälpa etniska föreningar att genomföra insatser som leder till integration av nyanlända och andra utlandsfödda i Kristianstads kommun.

Ansökan

Avode för deltagande på integrationsrådet

Arvode för deltagarande på integrationsrådet utbetalas efter första rådsmötet för året till de föreningar som registrerat sig som deltagare i rådet och som uppfyller de grundläggande kraven som finns i riktlinjen för arvode och föreningsstöd till etniska föreningar i integrationsrådet. Kontakta oss om din förening vill vara med i integrationsrådet.

Föreningsstöd för genomförande av integrationsfrämjande insatser

Föreningsstöd för genomförande av integrationsfrämjande insatser kan sökas löpnade under året. Ta gärna kontakt med oss innan du skickar in din ansökan.

Ansökningar om stöd för genomförande av integrationsfrämjande aktiviteter görs i kommunens gemensamma boknings- och bidragssystem (RBOK). Föreningen behöver vara registrerad i RBOK och för att kunna söka stöd behöver föreningen uppfylla de grundkrav som finns. Läs igenom riktlinjen för arvode och föreningsstöd till etniska föreningar i integrationsrådet noga innan ansökan.

Villkor för att få bidrag

Bidraget kan enbart sökas av etniska föreningar som ingår i integrationsrådet. Integrationsrådet beslutar årligen om ett integrationsfrämjande tema som aktiviteterna ska beröra.

Följande grundkrav behöver vara uppfyllda för att ha rätt till arvode för deltagande på integrationsrådet samt för att söka bidrag för integrationsfrämjande aktiviteter:

 • Bedriva verksamhet som är till nytta inom arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsområde, alternativt kompletterar förvaltningens egen verksamhet.
 • Ha sitt säte och bedriva verksamhet i Kristianstad kommun.
 • Registrerat föreningen hos Skatteverket och därmed tilldelats ett organisationsnummer.
 • Antagit skriftligt utformade stadgar och sänt in dessa tillsammans med kopia av bildandemötesprotokoll till kommunens bidragssystem där man även gör en ansökan till föreningsregistret. Vid förändring av stadgar ska dessa sändas in på nytt.
 • Valt styrelse.
 • Vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla personer.
 • Delar uppfattningen om alla människors lika värde.
 • Årligen ha årsmöte och senast två månader efter årsmötet uppdatera föreningsuppgifterna till Kristianstads kommun, med aktuella kontaktuppgifter till föreningen. Senast två månader efter årsmötet även ladda upp underskrivet årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och årsbokslut till kommunens bidragssystem.
 • Föreningen har en lägsta medlemsavgift på 50 kr/år och person. Dispens kan ges om särskilda skäl föreligger.
 • Inneha PlusGiro, Bankgiro alternativt bankkonto.
 • Förening som får medel utbetalda är skyldig att lämna insyn i verksamheten så att uppgifter kan kontrolleras. Det kan bland annat innebära att ställa de handlingar till förfogande som arbete och välfärdsförvaltningen kan kräva.

Din ansökan blir offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.
Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?