Offentlig handling

Som medborgare har du enligt offentlighetsprincipen möjligheten att kontrollera hur de förtroendevalda och anställda i kommunen sköter verksamheten. Du har rätt att få tillgång till de flesta av kommunens handlingar.

Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen, en del av Sveriges grundlagar, och innebär rätt för alla, såväl svenska som utländska medborgare, att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter, till exempel hos Kristianstads kommun.

Alla handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Detta innebär att alla kan ta del av dem. Syftet med offentlighetsprincipen är att kommunens offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Offentlighetsprincipen är en garanti för insyn.

Vilka handlingar kan jag ta del av?

Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Du har rätt att ta del av handlingens innehåll utan oskälig dröjsmål. Undantagna är de uppgifter som är sekretessbelagda. Handlingar i ärenden som ännu inte behandlats, det vill säga ärenden som vi fortfarande arbetar med, är oftast inte offentliga.

Vad är en allmän handling?

Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är:  

 • förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller tekniska nämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarier.
 • inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit.
 • upprättad. En handling räknas som upprättad när den till exempel är färdigskriven,när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.
 •  ett protokoll som har justerats (godkänts).

Undantaget är trycksaker eller sådant som uppenbart saknar betydelse för myndighetens verksamhet, till exempel massutskick av reklam.

Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem.

Vad innebär sekretessbelagda handlingar?

Vissa allmänna handlingar är sekretessbelagda (hemliga). Det innebär att handlingens uppgifter inte kan lämnas ut till vem som helst.  Vad som är sekretess bestäms av offentlighets- och sekretesslagen. Känsliga uppgifter om en enskilds personliga förhållanden kan till exempel vara sekretessbelagda. 

Hur tar jag del av allmänna handlingar?

Du kan antingen besöka oss eller kontakta oss på annat sätt för att läsa allmänna handlingar som inte är hemliga.

Nyare handlingar finns hos respektive nämnd, medan äldre handlingar finns i kommunarkivet. Enligt lag har du rätt att få ta del av dem så fort som möjligt.

Du kan vara anonym när du begär att få ut handlingarna och behöver heller inte ange vad du ska göra med informationen.  I vissa fall måste vi ställa en del frågor för att kunna pröva om det finns något hinder för att lämna ut handlingen. Detta kallas för sekretessprövning.  

Du får inte ta med dig handlingarna hem. Däremot får du kopiera dem och sedan ta med dig kopiorna hem.

Vi tar ut en avgift för att kopiera handlingar, enligt ett beslut i kommunfullmäktige. Avgiften är:

 • 1 – 9 kopior, ingen avgift
 • 10 kopior, 50 kronor
 • ytterligare kopior, 2 kronor styck.

Om du inte har rätt till en handling

Säger kommunen nej till din begäran om att få ta del av en handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med motivering och hänvisning till hur du överklagar. Du överklagar till Kammarrätten i Göteborg.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.