Verksamhetsbidrag kultur

Kulturbidragen avser att stärka och stödja kulturaktörer och kulturföreningars möjlighet att verka för ett rikt och mångsidigt kulturliv i Kristianstads kommun. Verksamhetsbidraget ska ge föreningslivet goda möjligheter till eget skapande inom olika kulturområden.

Vem kan söka

 • Föreningar

Bidraget kan användas till

 • Aktiviteter
 • Barn- och ungdomsverksamhet
 • Evenemang och tävlingar
 • Kultur
 • Verksamhet för pensionärer
 • Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Innan du söker bidrag måste du läsa och förstå våra allmänna bestämmelser.

 • Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.
 • Kan sökas av föreningar med regelbunden, långsiktig kulturverksamhet som innefattar eget skapande men också leder till en utåtriktad verksamhet som kommer det offentliga kulturlivet till godo.

Ansökan

 • Ansökan görs med e-tjänst eller på blankett.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.
 • Söks senast 31 oktober året före det år ansökan gäller.
 • För sent inkommen ansökan tas inte upp till behandling.

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet/anläggning.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?