Kulturnattsbidrag

Syftet med bidraget är att ge ideella föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde en möjlighet att bidra med kulturaktiviteter under Kulturnatt.

Vem kan söka

 • Föreningar

Bidraget kan användas till

 • Aktiviteter
 • Evenemang och tävlingar
 • Kultur

Plats för arrangemanget

Kulturnatt genomförs i centrala Kristianstad runt den 22 maj, kommunens födelsedag.

Bedömningsgrunder

Vid ansökan av bidraget sker en bedömning utifrån nedanstående punkter:

 • Projektet ska vara av intresse för boende i Kristianstads kommun
 • Projektet ska vara offentligt
 • Kristianstads kommun ser positivt på nya projektidéer och samarbetsformer
 • Befintlig verksamhet/arrangemang kan förstärkas och genomföras som en del av Kulturnatt
 • Programinnehållet ska i huvudsak bestå av scenkonst, musik, konst, foto, film, litteratur, design eller arkitektur
 • Programpunkter får inte innehålla religiösa riter eller politisk propaganda
 • Projekten kommer att bedömas utifrån en helhetsbild av programinnehåll, ambitionen är att presentera ett brett utbud av kulturarrangemang

Villkor

Bidrag kan sökas av ideella föreningar inom kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde som är registrerade i Kristianstads kommuns föreningsregister för kulturaktiviteter under Kulturnatt. Även föreningar som normalt sett har sin verksamhet eller sina arrangemang på andra platser i kommunen men som vill delta med sina kulturaktiviteter under Kulturnatt inne i Kristianstad är välkomna att söka.

Ansökan

Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.

Bidragsansökningar handläggs av kommunledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. Ett utlåtande lämnas till kommunens evenemangsgrupp som därefter fattar beslut om vilka projekt som beviljas och hur stort bidraget blir.

Instruktionsfilm

Film som visar hur du gör din ansökan i e-tjänsten, R-bok. Se länk:

Information och kommunikation

Det ska tydligt framgå vid kommunikation och information om projektet att Kristianstads kommun är bidragsgivare. På tryckt material, annonser, affischer, på webbplatser eller liknande ska Kristianstads kommuns Kulturnattsprofil användas.

Logotyp finns att hämta längre ner på sidan under relaterad information.

Projektet ska också marknadsföras via kommunens evenemangsdatabas. Det görs i ett formulär som finns att hämta nedan under relaterad information.

Uppföljning och redovisning

Kristianstads kommun har rätt att följa arbetet som mottagaren gör och ta del av alla handlingar som kan ge upplysningar om projektet och hur det genomförts.

Redovisning ska lämnas senast tre månader efter genomfört projekt om inte särskild ansökan om anstånd lämnats och beviljats av kommunen.

Utbetalning av bidrag och villkor

Bidrag betalas ut direkt efter beslut. Bidragsmottagaren är skyldig att snarast underrätta kommunen om väsentliga förändringar av projektet.

Beslut om bidrag kan upphävas helt eller delvis om beslutet har fattats på grund av oriktiga, vilseledande eller ofullständiga uppgifter, om mottagaren använder bidraget för annat ändamål eller om slutredovisning trots påminnelse inte lämnats in.

Om ett beslut upphävs sedan bidrag betalats ut, kan Kristianstads kommun kräva att bidraget betalas tillbaka helt eller delvis. Återbetalning kan krävas inom tio år från det att beloppet betalts ut. På bidrag som återkrävs ska i regel ränta betalas enligt räntelagen (SFS 1975:635). Kristianstads kommun kan besluta om lägre ränta om det finns särskilda skäl.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?