Investeringsbidrag – större

Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra större investeringar på sin anläggning eller lokal med fokus på barn och unga.

Vem kan söka?

Föreningar i Kristianstads kommun, som är bidragsberättigade utifrån det regelverk som gäller för den nämnd som föreningen vanligtvis ansöker om bidrag från.

Bidraget kan användas till

 • Bidraget är avsett för större investeringar såsom nybyggnad, ombyggnad, större renoveringar eller inköp av större maskiner till föreningens anläggning eller lokal.
 • Kostnaden för den tilltänkta åtgärden, som föreningen söker bidrag för, ska överstiga 250 000 kronor.

Innan du söker bidrag måste du läsa och förstå våra allmänna bestämmelser om vilka grundläggande krav som ställs på föreningar. Se länk:

Villkor

 • "Investeringsbidrag – större" söks alltid innan investeringen påbörjas. Kan föreningen inte invänta kommunstyrelsens beslut finns möjlighet att starta investeringen tidigare. Dock ska kommunen få kännedom om detta och ges möjlighet att träffa föreningen innan start av investeringsprojektet. Inga garantier ges i detta läge att ett större investeringsbidrag beviljas.
 • Bidraget betalas ut efterhand som kopior på fakturor, som tillhör investeringen, kommer in till kommunen. Detta så länge inget annat avtalats.
 • Bidraget betalas alltid ut till föreningen, alltså aldrig direkt till en leverantör eller liknande.
 • Arbetet ska påbörjas inom två år, och slutföras inom tre år, från att bidraget beviljats. I annat fall måste föreningen söka Investeringsbidrag - större på nytt.

Bedömning

Vid fördelning av "Investeringsbidrag – större" sker en sammantagen bedömning av inkomna ansökningar, utifrån nedanstående bedömningsgrunder. Alla bedömningsgrunder behöver inte vara uppfyllda.

 • Antalet deltagartillfällen i ansökan till aktivitetsstödet föregående år.
 • Antal barn- och ungdomsmedlemmar samt totalt medlemsantal.
 • Föreningens försök att söka bidrag även från annat håll.
 • Föreningens egen insats till investeringen.
 • Tidigare beviljade investeringsbidrag.
 • Föreningens ekonomi.
 • Om investeringen främjar jämställdhet och likabehandling.
 • Hur väl investeringen ligger i linje med kommunens arbete för att skapa ett långsiktigt hållbart Kristianstad.

Ansökan

 • Ansökan görs med kommunens e-tjänst i Rbok.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna i ansökan är riktiga.
 • Söks senast 30 september året före det år ansökan gäller.
  OBS! Undantag för bidragets första år 2024: Ansökan för innevarande år ska göras senast 30 april.
 • För sent inkommen ansökan tas inte upp till behandling.

Uppföljning och kontroll

Kristianstads kommun kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet eller anläggning.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?