Investeringsbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar att finansiera och genomföra investeringar inom sitt verksamhetsområde.

Vem kan söka

 • Föreningar

Bidraget kan användas till

 • Investeringar och projekt
 • Lokaler och byggnader

Innan du söker bidrag måste du läsa och förstå våra allmänna bestämmelser. Se länk:

Villkor

 • Bidraget kan sökas av förening som har eller kan komma att få någon/något av följande bidrag från kultur- och fritidsnämnden:
  • Aktivitetsstöd
  • Driftbidrag
  • Hyresbidrag
 • Bidraget är avsett för nybyggnad, ombyggnad, större reparationer och inköp av större inventarier och maskiner till föreningens anläggning eller lokal.
 • Investeringsbidraget söks alltid innan investeringen påbörjas. Kan föreningen inte invänta kultur- och fritidsnämndens beslut finns möjlighet att starta investeringen tidigare. Dock ska kultur- och fritidsförvaltningen få kännedom om detta och ges möjlighet att träffa föreningen innan starten. Inga garantier för att få investeringsbidrag ges i detta läge.
 • Bidraget betalas ut efterhand som kopior på fakturor, som tillhör investeringen, kommer in till kultur- och fritidsförvaltningen. Detta så länge inget annat avtalats.
 • Bidraget betalas alltid ut till föreningen, alltså aldrig direkt till en leverantör eller liknande.
 • Arbetet ska påbörjas inom två år, och slutföras inom tre år, från att investeringsbidrag beviljats. I annat fall måste föreningen söka investeringsbidrag på nytt.
 • Vid fördelning av investeringsbidrag sker en sammantagen bedömning av inkomna ansökningar. De områden som ligger till grund för denna bedömning, utan inbördes rangordning, är:
  • Föreningens försök att söka bidrag även från annat håll.
  • Föreningens egen insats till investeringen.
  • Tidigare beviljade investeringsbidrag.
  • Antalet deltagartillfällen i ansökan till aktivitetsstödet föregående år.
  • Antal barn- och ungdomsmedlemmar samt totalt medlemsantal.
  • Föreningens ekonomi.

Ansökan

 • Ansökan görs med kommunens e-tjänst i Rbok eller på blankett.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.
 • Söks senast 30 september året före det år ansökan gäller.
 • För sent inkommen ansökan tas inte upp till behandling.

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet eller anläggning.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?