Hyresbidrag

Bidraget ska underlätta för föreningar som hyr en lokal/anläggning eller ett föreningskansli.

Vem kan söka

 • Föreningar

Bidraget kan användas till

 • Lokaler och byggnader

Innan du söker bidrag måste du läsa och förstå våra allmänna bestämmelser.

Villkor

 • Föreningen ska uppfylla kraven för bidragsberättigad förening.
 • Föreningen ska ha minst 10 betalande medlemmar i åldern 7–20 år.
 • För att vara berättigad till hyresbidrag ska föreningen under föregående kalenderår ha fått aktivitetsstöd för minst 30 sammankomster i ansökan till aktivitetsstödet.
 • Regelbunden verksamhet ska vara knuten till lokalen/anläggningen/ kansliet.
 • Lokal/anläggning som används som förråd/förvaring kan föreningen inte söka hyresbidrag för.
 • Lokalen/anläggningen ska finnas belägen inom Kristianstads kommun.
 • Till samma lokal/anläggning kan inte utgå både drift- och hyresbidrag.
 • Förening kan inte få hyresbidrag för hyror i kommunalt subventionerade lokaler, såsom idrottshallar, skolidrottshallar, gymnastiksalar och idrottsplatser. Dessa hyreskostnader är redan subventionerade.
 • Hyresbidragsgrundande kostnader är:
  • Årshyra/arrende
  • El/värme
  • Vatten/avlopp
  • Renhållning
  • Sotning
  • Försäkringskostnader för lokalen/anläggningen
 • Varje förening får en viss procentsats av de hyresbidragsgrundande kostnaderna under föregående redovisningsår. Procentsatsen fastställs av kultur- och fritidsförvaltningen utifrån den budget som finns för hyresbidraget.
 • Söker en förening hyresbidrag för en lokal/anläggning man inte sökt bidrag för tidigare ska alltid ett hyresavtal bifogas ansökan.
 • Hyresbidrag kan högst uppgå till 40 000 kronor.
 • Bidraget betalas ut i efterskott.

Ansökan

 • Ansökan görs med kommunens e-tjänst i Rbok eller på blankett.
 • Firmatecknare bestyrker att uppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.
 • Söks senast 25 februari.
  1–14 dagar - avdrag 5 % av godkänt bidragsbelopp.
  15–30 dagar - avdrag 10 % av godkänt bidragsbelopp.
  Efter 30 dagar behandlas inte ansökan.

Uppföljning och kontroll

Kultur- och fritidsförvaltningen kan begära in relevanta uppgifter för kontroll samt besöka föreningens verksamhet/lokal.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?