Föreningsbidrag, verksamhet för flyktingar från Ukraina

Föreningar som har en verksamhet som riktar sig till människor som är på flykt från Ukraina och söker uppehållstillstånd i Sverige kan söka bidrag. Bidraget ska vara direkt kopplat till aktiviteter gentemot målgruppen. En förening kan söka max 200 000 kronor.

Vem kan söka

 • Föreningar
 • Organisationer

Bidraget kan användas till

 • Socialt arbete och integration

Kriget mellan Ryssland och Ukraina har fått och kommer att få fortsatt påverkan på Sverige och på Kristianstads kommun. Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt och många människor lämnar nu Ukraina och reser in i närliggande länder i Europa och Sverige. Kristianstads kommun avser att stötta och samverka med hjälporganisationer inom den idéburna sektorn, så att vi kan kraftsamla i den mest intensiva fasen i flyktingmottagandet. Utöver myndigheternas insatser behövs frivilliga insatser som hjälper till och stöttar människor på flykt. Hjälporganisationer, föreningar och andra aktörer gör redan idag en stor insats när det gäller stöd för människor i akuta situationer och ska kunna söka bidrag från kommunen för att växla upp eller utöka insatser som planeras eller redan genomförs.

Villkor för bidragsberättigad förening

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att kunna söka bidrag.

 • Bedriva verksamhet inom Kristianstads kommun
 • Registrerat föreningen hos Skatteverket och därmed tilldelats ett organisationsnummer.
 • Antagit skriftligt utformade stadgar
 • Valt styrelse
 • Inneha PlusGiro, Bankgiro alternativt bankkonto.
 • Uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla personer.
 • Delar uppfattningen om alla människors lika värde.
 • Föreningen ska vid ansökningsförfarandet lämna in budget och en aktivitetsplan för att visa hur man planerar att använda det sökta bidraget

Bedömningsgrunder

Kommunstyrelsens arbetsutskott avgör vilka föreningar som beviljas bidrag. Föreningarna som söker bidrag ska ha en verksamhet, eller som planerar utifrån ett klargjort behov att inom kort utveckla en sådan verksamhet, som riktar sig till människor som är på flykt från Ukraina och som söker uppehållstillstånd i Sverige. Föreningarna ska kunna visa att bidraget är direkt kopplat till aktiviteter gentemot målgruppen, och ska inte gå till att täcka fasta kostnader såsom hyra och personalkostnader. Insatserna ska vara mer riktade till den akuta fasen än på lång sikt. De drabbades behov skiljer sig åt och förändras över tid, därför behöver insatserna utmärkas av flexibilitet och anpassning efter omständigheterna.

Formella villkor

 • Förening som beviljas bidrag är skyldig att lämna insyn i verksamheten så att lämnade uppgifter kan kontrolleras. Det kan bland annat innebära att ställa de handlingar till förfogande som kommunledningskontoret kan kräva.
 • Lämnande av oriktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet.
 • Handlingar som kommer in till kommunledningskontoret behandlas enligt offentlighetsprincipen.
 • Om verksamheten som beviljats bidrag skjuts upp eller förändras ska kommunledningskontoret omedelbart meddelas.
 • Varje enskild förening kan ansöka om bidrag vid mer än ett tillfälle men med ett maxtak om totalt 200 000 kr.
 • Ansökningsperioden följer sammanträdeskalendern för kommunstyrelsens arbetsutskott och sista beslut för bidrag kan således tas den 13 december 2022. Utifrån det ska sista ansökningsdag vara 2022-11-28.

Utbetalning

Utbetalning sker till föreningens bankgiro-/postgirokonto snarast efter det att kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutsprotokoll justerats.

Återbetalningsskyldighet

Återbetalningsskyldig är den förening som:

 • Använder bidrag i strid mot gällande riktlinjer eller för annat ändamål än som uppgivits i ansökan.
 • Har lämnat oriktiga uppgifter i sin ansökan.
 • Vid ansökan missbedömt kostnaderna och efter genomförd insats har outnyttjade bidrag.

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Kristianstads kommun och betraktas som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Hålltider för när ansökningar handläggs och sista dag för inlämning

Senast ansökningsdatum

Beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

23 maj

8 juni

30 maj

15 juni

8 augusti

24 augusti

29 augusti

14 september

5 september

21 september

25 september

12 oktober

2 oktober

19 oktober

23 oktober

9 november

31 oktober

16 november

20 november

7 december

28 november

13 december

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?