Skogspolicy ska ge stöd för hållbar skötsel

Artikeln publicerades 13 februari 2024

Till salu skylt placerad vid obebyggd tomt i skogskant.

Kristianstads kommun har fått en skogspolicy. Målet är ett hyggesfritt skogsbruk som är bra för biologisk mångfald, folkhälsa och klimatet.

Skogspolicyn gäller de 1200 hektar av kommunens skogsmark som finns i markreserven. Policyn ska ge tjänstepersoner som arbetar med skog tydliga och förankrade riktlinjer att arbeta utifrån.

– Skogspolicyn stakar ut vägen och balanserar de olika intressena. Det är bra för biologisk mångfald i skogsmark och för attraktivitet, folkhälsa och livskvalitet samt kommunens klimatomställning, säger Dan Gerell, ekolog vid biosfärenheten.

Det är Dan och Joel Hallgren, kommunens markförvaltare, mark och exploateringsenheten, som arbetat fram skogspolicyn i samarbete med en referensgrupp. Arbetet började 2019 och lagom till jul i fjol antogs skogspolicyn av kommunstyrelsen.

– Skogspolicyn ska användas som styrdokument och vara ett underlag till att ta fram en ny skogsbruksplan. Meningen är att vi ska jobba med hyggesfria metoder och ta större hänsyn till naturvård och friluftslivet, säger Joel Hallgren.

Mer lövskog och mindre kalhyggen

Effekten av policyn kommer inte att märkas över en natt, skogsförvaltning är ett långsiktigt arbete. På sikt ska det bli mer lövskog och mindre kalhyggen på kommunal mark. Ett arbete som är viktigt ur flera perspektiv.

– Det finns värden i en mer variationsrik blandskog som är mer motståndskraftig mot klimatförändringar, ökar biologisk mångfald och är trevligare att vistas i, säger Joel.

Policyn ger också ett stöd vid dialog med privata markägare om deras skogsskötsel.

– Som ett biosfärområde, alltså ett område för hållbar samhällsutveckling, känns det klockrent att kommunen ska vara förebild och bedriva ett hållbart skogsbruk, säger Dan.

Fler arter och trevligare att vistas i

Den nya policyn kommer inte generera några nya kostnader. Skogsförvaltningen ska vara självfinansierad utan krav på ekonomisk avkastning. Pengarna går tillbaka till skötseln och åtgärder för att gynna naturvård och friluftsliv. Ungefär som det sköts idag för att kommande generationer ska kunna njuta av livskraftiga skogar.

-Om 60 år har vi förhoppningsvis mycket större variation med blandskogar än i dag. Helt tack vare policyn. Du får en betydligt större mångfald arter och rent visuellt blir det trevligare att visats i skogar med större upplevelsevärde än en monoton granplantering, säger Joel Hallgren.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?