Oenigt beslut om bygge i Åhus

Artikeln publicerades 27 februari 2024

Bild på Åhus Seaside tagen av byggnadsinspektör vid slutsamråd, 2022.

Under dagens sammanträde tog byggnadsnämnden beslut om det uppmärksammade ärendet kring en utbyggnad hos Åhus Seaside. Majoriteten av ledamöterna röstade för att byggnaden ska få stå kvar med vissa ändringar.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till byggnadsnämnden var att nämnden skulle vidta åtgärder mot det olovliga uppförandet av en del av en byggnad på fastigheten Åhus 563:1, där Åhus Seaside idag har sin verksamhet. Förslaget är resultatet av ett tillsynsärende som miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett och förberett sedan slutet av 2022. Ärendet rör en yta som enligt bygglovet skulle vara en uteservering, men som under slutskedet av hotellbyggnationen har fått både tak och väggar.

2017 beviljades bygglov för uppförande av ny hotellbyggnad på fastigheten Åhus 563:1, där Åhus Seaside idag har sin verksamhet.
När slutsamråd hölls 2022 uppmärksammade miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att en del av byggnaden hade uppförts utan tillstånd, något som sedan fastställdes under ett efterföljande tillsynsbesök. Byggnadsdelen var inte uppförd en månad före samrådet, så det var inte möjligt att upptäcka avvikelsen tidigare.

När avvikelsen upptäcktes började förvaltningen en omfattande utredning för att klarlägga orsakerna till det inträffade. För att kunna påbörja tillsynsarbetet fattades beslut om att ge fastighetsägaren ett interimistiskt slutbesked. Syftet var att göra det möjligt för verksamheten att starta enligt fastighetsägarens planer medan utredningen pågick. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens utredning kom fram till att åtgärden är bygglovspliktig, att den inte omfattas av bygglovet och att det inte går att bevilja bygglov i efterhand eftersom byggnaden strider mot detaljplanens bestämmelser. Förvaltningens förslag till beslut var därför att serveringsdelens tak och väggar ska rivas, så att ytan kan betraktas som en uteservering.

– Från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens sida har vi tagit fram ett förslag till beslut, som baseras på lagstiftning och gällande praxis och vi känner oss trygga i det. När nämnden sedan har behandlat förslaget har ledamöterna också lagt in politiska överväganden och då blev resultatet det här beslutet, säger förvaltningschefen Tommy Danielsson.

Byggnadsnämnden fattade beslut att träpanelen, även kallad bröstningen, ska rivas senast den 30 maj. Det var en oenig nämnd där representanter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna ställde sig bakom det vinnande beslutet, medan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna motsatte sig det och ville följa förvaltningens förslag.

– Bygglovsfrågor är ofta komplexa och snåriga. I det här ärendet har vi redan tidigare känt till att det finns olika uppfattningar och det avspeglade sig i nämndens oeniga beslut. Sannolikt betyder det att frågan kommer att få prövas av annan instans, säger byggnadsnämndens ordförande Christina Borglund (KD).

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?