Bokslut med positivt resultat

Artikeln publicerades 7 februari 2024

Kristianstads kommuns preliminära bokslut för 2023 är klart. Sammanräkningen visar nära 180 miljoner kronor i positivt resultat.

– Det är bättre än väntat, mest tack vare att skatteintäkterna överträffade prognoserna, säger biträdande kommundirektör Oscar Nilsson.

Kristianstad kan liksom många andra kommuner blicka tillbaka på ett par år med extremt goda bokslutsresultat på över sju procent av skatteintäkter och statsbidrag. Inför 2023 visade våra prognoser på fortsatt hög inflation och ökad arbetslöshet. Därför valde kommunfullmäktige att inför 2023 fastställa en budget med drygt 60 miljoner kronor, motsvarande endast en procents överskott. I bokslutet blev resultatet nära 119 miljoner mer än i budgeten.

Tufft ekonomiskt läge

– Det är ett resultat som vi ska känna oss nöjda med, i ett så tufft ekonomiskt läge som råder, säger biträdande kommundirektör Oscar Nilsson.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) understryker vikten av att kommunen har en stabil ekonomi och strävar mot överskott.

– Vi står inför stora investeringar de närmaste åren och vi behöver kunna självfinansiera så mycket som möjligt. Lån ska alltid betalas av någon så småningom, säger Camilla Palm.

Bättre skatteintäkter

Skatteintäkterna, som blev 140 miljoner kronor högre än prognosen, visar att lågkonjunkturen inte slog så hårt mot arbetsmarknaden som väntat under det gångna året. Men konsekvenserna väntas i stället bli desto tydligare under kommande år. I 2024 års budget har fullmäktige redan räknat med ett nollresultat.

Även om det sammanräknat blev ett överskott, finns avvikelser åt andra hållet i de underliggande siffrorna. Verksamheten i nämnderna gick med sammanlagt nära 56 miljoner kronor i minus. Störst underskott uppvisar omsorgsnämnden med drygt 26 miljoner och arbete och välfärdsnämnden med drygt 13 miljoner, medan kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden båda landar på ett minus på en bit över 8 miljoner kronor. De övriga nämnderna ligger mycket nära sina budgeterade resultat.

– Det här kommer inte som några överraskningar. Vi har sett tendenserna tidigare under året och känner till förklaringarna. Det här visar att våra uppföljningsrutiner fungerar väl, men samtidigt är det förstås viktigt att fortsätta arbetet mot en budget i balans hos alla nämnder, säger Oscar Nilsson.

Strävan mot balans

Oppositionsrådet Ulrika Tollgren påpekade vid redovisningen att Socialdemokraterna i november föreslog justeringar i budgeten med drygt 50 miljoner kronor, som i stort sett skulle ha motsvarat nämndernas underskott

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm anser däremot att budgeten ska visa inriktningen.

– Det är viktigt att nämnderna fortsätter med sina åtgärder för att uppnå en budget i balans. Till i år har ramarna utökats för flera nämnder. Nu går vi in i en ny budgetprocess och då får vi se både bakåt och framåt för att utforma den på ett lämpligt sätt, säger hon.

Nödvändigt överskott

Ett visst överskott i det kommunala bokslutet är nödvändigt för att kommunen ska kunna finansiera kommande investeringar och framtida pensionskostnader. Under året satsades över en miljard kronor i investeringar, bland annat i översvämningsskydd, i vatten- och avloppsledningar och reningsverk. De fem senaste årens goda resultat gör att kommunen klarar att leva upp till sitt överskottsmål om två procent av skatteintäkter och statsbidrag.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?