Mottagande Gymnasieskolor

Information och formulär till mottagande skolhuvudmän

Mallar för nedladdning

Yttrande för inresande elev - Ärendegång

Nationellt program

 • Ansökan inkommer till Gymnasieantagningen Kristianstad och registreras i antagningssystemet
 • Mottagande skolhuvudman kan se registreringen i Dexters analysmodul
 • Elevens hemkommun skickar yttrande till Gymnasieantagningen Kristianstad
 • Gymnasieantagningen Kristianstad mejlar Yttrandet till skolkommunens beslutsfattare för beslut om mottagande

Skolkommunens beslutsfattare

 • Fyller i beslutsdelen på yttrandet
 • Diarieför beslutet hos skolkommunen
 • Skickar beslutet till elev tillsammans med "Förklarande information till blankett"
 • Skickar kopia på beslutet till det Antagningskansli som fyllt i Yttrandet
 • Laddar upp beslutet via formulär som finns till Gymnasieantagningen Kristianstad.

Gymnasieantagningens personal

 • Registrerar beslutet i antagningssystemet som även visas i Dexters Analysmodul

Andrahandsmottagning

 • Om beslutet blir andrahandsmottagning meddelar mottagande skolhuvudman Gymnasieantagningen Kristianstad vilka elever som ska antas inför slutantagning/reservantagning

Anpassad Gymnasieskola

 • Mottagande skolhuvudman skickar preliminärt besked till berörda elever och elevens SYV
 • Inför slutantagningen ska mottagande skolhuvudman ladda upp dokument med elever som ska bli antagna till Anpassad gymnasieskola via formulär till Gymnasieantagningen Kristianstad
 • Om beslutet blir andrahandsmottagning meddelar mottagande skolhuvudman Gymnasieantagningen Kristianstad vilka elever som ska antas inför slutantagning/reservantagning

Yttrande för inresande elev - Formulär

Mottagande kommunal skolhuvudman laddar upp Excel-fil med uppgift om vilka inresande elever som ska antas manuellt inför slutantagning/reservantagning. Elevuppgifterna kan ni kopiera till Excel-filen genom utsökning i Analysmodulen via Sökandelistan. Formuläret används även under pågående reservantagning augusti-september.
Gymnasieskola * (obligatorisk)
Välj skola i listan
Gymnasieskola
För- och efternamn

En bekräftelse på inlämnade uppgifter skickas till denna E-post

Fylls i om annan person än rektor har skickat in formuläret

Test/Färdighetsprov - Formulär

Via detta formulär laddar ni upp Excel-mallarna med Testresultat/Färdighetsprov. Ni kan kopiera in elevuppgifterna i Excel-filen genom utsökning i Dexters Analysmodul via Sökandelistan.
Test/Färdighetsprov gäller: * (obligatorisk)
Test/Färdighetsprov gäller:


Ex. Studie- och yrkesvägledare, Administratör, RektorAntagning av elever till Anpassad Gymnasieskola

Mottagande skolhuvudman laddar upp Excel-fil med uppgift om vilka elever som ska antas till Anpassad Gymnasieskola senast måndag den 24 juni 2024. Ni skapar Excel-filen genom utsökning i Analysmodulen via sökandelista. Via formuläret ska ni även ladda upp Yttrande och Mottagandebeslut om elevens hem- och skolkommun inte är densamma. Mottagande skolhuvudman skickar beslutet till elev och elevens hemkommun.
Anpassad Gymnasieskola * (obligatorisk)
Anpassad Gymnasieskola
Välj skola i listan

För- och efternamn


Fylls i om formuläret fylls i av annan person än Rektor


Beslut om manuell antagning av enskild IM-elev - Kommunal gymnasieskola

Mottagande kommunal gymnasieskola laddar upp Excel-fil med uppgift om vilka elever som ska antas manuellt till IMA, IMS, IMV, IMY enligt Tidplan. Ni skapar Excel-filen genom utsökning i Analysmodulen via sökandelista. Via formuläret ska ni även ladda upp Reglering med hemkommunens yttrande samt mottagande skolhuvudmans beslut i de fall eleven är folkbokförd i en kommun som inte är samma som skolkommunen. Mottagande skolhuvudman skickar beslutet till elevens hemkommun. Hemkommunens yttrande laddas upp via SYV-rollen i Dexter.
Gymnasieskola * (obligatorisk)
GymnasieskolaVälj skola i listan

För- och efternamn


Fylls i om formuläret skickas in av annan person än rektor


Beslut om manuell antagning av enskild IM-elev - Fristående gymnasieskola

Mottagande fristående gymnasieskola - Ladda upp Excel-fil med uppgift om vilka elever som ska antas manuellt till IMA, IMS, IMV, IMY enligt Tidplan. Ni skapar Excel-filen genom utsökning i Analysmodulen via sökandelista. Via formuläret ska ni även ladda upp Överenskommelse med hemkommunens yttrande och mottagande skolhuvudmans beslut. Mottagande skolhuvudman skickar beslutet till elevens hemkommun. Hemkommunens yttrande laddas upp via SYV-rollen i Dexter.
Gymnasieskola * (obligatorisk)
Gymnasieskola


Välj skola i listan

För- och efternamn


Fylls i om formuläret skickas in av annan person än rektor


Beslut om vilande utbildning - Information och hantering

Rutin

Beslut från skolhuvudman om ”vilande utbildning” (program som ej startar) som har varit utannonserad i ansökningswebben ska meddelas till Gymnasieantagningens personal som sedan registrerar uppgiften i antagningssystemet, skolportalen och ansökningswebben. Skolhuvudmannens beslut laddas upp via formulär till Gymnasieantagningen senast den 5 april.

Tänk på! Att det är Skolhuvudmannen som skickar information till samtliga elever som har sökt utbildningen som inte kommer att starta. Informationsbreven ska vara eleverna tillhanda senast den 10 april. Mall/Förslag på hur brevet kan utformas finns överst på denna sida.

Skolhuvudmannens ansvar vid nedläggning av program/inriktningar

 • Skolhuvudmannen fastställer vilket utbud av program och inriktningar som ska erbjudas i början av höstterminen året före utbildningens start samt vilket antal utbildningsplatser som erbjuds.
 • Skolhuvudmannen ska så långt det är möjligt anpassa både utbudet av utbildningar och antal platser efter sökandes önskemål.
 • Betydande förändringar i antal sökande kan ge huvudmännen svårigheter att planera utbudet. Även andra huvudmäns förändringar av utbud försvårar planeringen.
 • Skolhuvudmännen bör fatta beslut om eventuella nedläggningar av program och inriktningar i så god tid att de elever som berörs har möjlighet att ändra sina val (göra omval). Förändringar i beslutad organisation ska göras i god tid före omvalsperiodens utgång.

Beslut om vilande utbildning - Formulär

Gymnasieskola * (obligatorisk)
Välj skola i listan
Gymnasieskola
Länk till korrekta ansökningskoder
https://skane.dexter-ist.com/Skane/Default.asp?page=in/bas/selection_search


För- och efternamn

En bekräftelse på inskickade uppgifter skickas till denna E-post

Fylls i om annan person än beslutsfattare fyllt i formuläret

Fylls i om annan person än beslutsfattare fyllt i formuläret


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?