Elevhälsans gemensamma uppdrag är att stödja dig så att du når utbildningens mål. Elevhälsan skall vara förebyggande och hälsofrämjande.

Kuratorer

Vi finns här för dig under din studietid på Österänggymnasiet. Till oss kuratorer kan du vända dig om du behöver stöd, råd eller vägledning i livet.

Vi erbjuder stödsamtal för dig som har funderingar kring

  • stress
  • sömnbesvär
  • oro och ångest
  • nedstämdhet och depression
  • kris och sorg
  • CSN och studiestöd

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor. Vi har tystnadsplikt!

Skolkuratorer

Jakob Andersson
Kurator IMA/IN/INY
0733-13 60 74
Skicka e-post

Linda Sandgren
Kurator EE/IMS/TE
0733-13 67 96
Skicka e-post

Cathrine Ringström
Kurator NA/RL/RLY/SA
0733-13 65 57
Skicka e-post

Skolsköterska

Skolsköterskan och skolläkaren Henrik Andersson är elevhälsans medicinska insats.

Man kan likna med att det är din ”företagshälsovård”. Den är nära, gratis och frivillig. Om du har någon sjukdom eller är i behov av specialkost är det viktigt att du själv kontaktar skolsköterskan.

Det sker ingen automatisk rapportering från din förra skola.

Vår uppgift är att följa din hälsa och utveckling och att verka för sunda levnadsvanor

Vi utför enklare sjukvård, rådgivning och bedömningar.

Vi har sekretess, men som alla andra vuxna i skolan har vi anmälningsplikt om vi får kännedom om att du t.ex. utsätts för våld eller andra övergrepp.

Under ditt första läsår kommer du att bli erbjuden ett hälsobesök. Vi diskuterar kring din hälsa, skolsituation och livssituation.

Hälsobesöket ska stärka din självkänsla och stimulera till egna medvetna val.

Skolsköterskor

Carina Samuelsson
Skolsköterska EE/RL/RLY/SA
0738-53 25 51
Skicka e-post

Martin Pettersson
Skolsköterska IN/TE/NA
0733-13 65 13
Skicka e-post

Jennie Rosvall
Skolsköterska IMA och IMS
0733-13 65 11
Skicka e-post

 

 

Specialpedagog

Du kan som elev vända dig till specialpedagog om du behöver hjälp med studierna, tips på appar, skapa konto till inläsningstjänst med mera. Specialpedagogerna är en resurs för dig som elev i din skolgång.

Vilken nytta har du av en specialpedagog?

Du kan ta kontakt med oss om du har problem med studierna, så reder vi tillsammans ut orsakerna och finner lösningar. Specialpedagogerna samarbetar med dina lärare och övrig personal för att dina studier ska gå så bra som möjligt.

Läs- och skrivsvårigheter

Funderar du över om du har läs- och skrivsvårigheter? Då kan du vända dig till oss med dina frågor. Om du redan vet att du har dessa svårigheter, kan vi tillsammans hitta alternativa verktyg, strategier och annat som kan underlätta studierna.

Andra studiesvårigheter

Du kan också få hjälp och stöd om du har stora svårigheter med matematik, inlärning eller koncentration. Vi reder ut problemen och hittar strategier och arbetsmetoder.

Specialpedagoger

Jennica Örlebäck
Specialpedagog IMA/IN/INY
0728-85 83 72
Skicka e-post

Caroline Tell
Specialpedagog EE/RL/RLY/SA
0733-13 65 31
Skicka e-post

Sofia Ericsson
Specialpedagog NA/TE
0728-85 77 92
Skicka e-post

Ingrid Bertilsson
Specialpedagog IMS
0721 988589
Skicka e-post

Studie- och yrkesvägledning

Studievägledning är till för dig som har tankar, funderingar eller behöver hjälp med framtida yrkesval eller studier. Vi informerar och vägleder våra elever inför val av kurser, fortsatta studier samt yrkesval.

Vår uppgift är att hjälpa dig som elev att göra medvetna val som bygger på kunskap om dig själv, om utbildning och arbetsmarknad.

Vi studievägledare är opartiska och oberoende. Vi har enbart dig som elev i fokus.

Vesna Jakse
Studie-och yrkesvägledare IMA/IMS
044-13 60 46
Skicka e-post

Louise Mesanovic
Studie- och yrkesvägledare NA/RL/RLY/SA
0733-13 65 16
Skicka e-post

Jessica Hermansson
Studie-och yrkesvägledare EE/IN/INY/TE
0733-13 56 66
Skicka e-post

Skolledning

Rektorn har en avgörande roll för att organisera ett effektivt och stabilt barn- och elevhälsoarbete​. Det måste prioriteras för att alla barn och elever ska få så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas och lära.

Anders Jonasson Rektor EE/IMA
0733 - 13 65 15
Skicka e-post

Nina Olin Rektor NA/IMS
0733 - 13 65 07
Skicka e-post

Eva Axelsson Rektor RL/SA
0733 -13 65 01
Skicka e-post

Urban Widmark Rektor IN/TE
0733-13 65 04
Skicka e-post

Hjälpte informationen på sidan dig?