Yngsjöstrand

I Yngsjöstrand förses cirka 400 fastigheter med kommunalt VA.

Många områden längs Åhuskusten har redan försetts med kommunalt VA och nu pågår utbyggnaden för Yngsjöstrand. Det är dricksvattenförsörjning och spillvattenmottagande (avlopp från dusch, vask och WC) som är aktuellt att byggas ut. Dagvattenhantering (omhändertagande nederbörd och dränvatten från huset) är inte aktuellt för Yngsjöstrand utan det ordnas istället av fastighetsägare på egen tomt. Projektet påbörjades redan 2013 men har försenats i olika omgångar. Först på grund av ett överklagande rörande ledningsrätt. Sedan en laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut att förtydliga verksamhetsområdet som ligger till grund för ledningsrätten. Kommunen har tecknat en överenskommelse med dagens dricksvattenleverantör (AB Yngsjöstrands vattenverk) om att ta över dricksvattenförsörjningen 1 januari 2020.

Status

Arbetet med att förse Yngsjöstrand med kommunalt vatten och avlopp går vidare. Parallellt med VA-utbyggnaden dras fiber att dras fram till dem som har beställt sådan inkoppling.

 • Etapp 1: Slutbesiktningad och godkänd. Blivande VA-abonnenter kommer i närtid få ett utskick brevledes om ”meddelande om förbindelsepunkt”. När ni mottagit detta brev är ni VA-abonnenter och kommer att bli fakturerade anläggningsavgift (läs mer). Betalningstiden på fakturan är 60 dagar. Observera att man måste betala fakturan och lämna in en VA-anmälan. Innan dess INTE är tillåtet att koppla in sig på de nya ledningarna. Under "Material" finns en guide hur LTA-pumpen ska kopplas in.
 • Etapp 2: Arbetet med anslutning av resterande fastigheter som ingår i etapp 2 fortgår och planeras att bli färdigställd till sensommaren 2020.  Vi har fått indikationer på att en del fastighetsägare i etapp 2 redan har grävt inne på sina tomter och kopplat på sig på kommunens ledningsnät.

  Det är absolut förbjudet och stör entreprenaden. Fasab som utför arbetet behöver göra provtryckningar på vattennätet för att ledningsnätet ska bli godkänt och har då fastighetsägare kopplat på sig kan de få missvisande resultat vilket förlänger entreprenadtiden. När entreprenaden är klar och besiktigad kommer alla få information om hur och när ni får koppla in er. Innan den informationen gått ut får man inte koppla in sig. Om du som fastighetsägare är medveten om att ni redan har kopplat in er på kommunens ledningsnät så måste ni omedelbart koppla bort er. Att förbereda för inkoppling går bra men inte att koppla på ledningsnätet innan information om det blir utskickat. Vi hoppas att det är klart för inkoppling hösten 2020 om allt går som det ska.

 • Om uppgifterna på det preliminära betalningsunderlaget som ni fått utskickat inte stämmer är det viktigt att kontakta Jenny Grip på jenny.grip@kristianstad.se så fort som möjligt så debiteringen blir rätt. Det är väldigt viktigt att anmäla om det finns fler än en bostadsenhet på fastigheten exempelvis gäststuga, Attefalls hus, friggebod osv med indraget VA. Om byggnadsuppgifterna inte korrigeras kan det få konsekvensen att ersättning inte kan erhållas vid eventuella skadeärenden i framtiden.

 • Området kring Finkvägen ingår i etapp 2, men kommer att bli klart i förtid. Det innebär att fastighetsägarna i området kan koppla in sig på kommunens ledningar redan under hösten 2019 om de önskar, annars skickas meddelande om förbindelsepunkt ut hösten 2020. Önskar du att koppla in din fastighet i förtid, så kontakta vår abonnentingenjör Jenny Grip på kommunens VA-avdelning genom kommunens växel, tfn: 044-13 50 00.

Har man transporter till sin fastighet under tiden som entreprenaden pågår, rekommenderar vi att ni i förväg kontrollerar vilka vägar som är farbara. Vid oklarheter, kontakta FASAB:s personal i området genom att söka upp entreprenadkontoret.

Material

Vanliga frågor

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.